Verslag Federatieraad 26 juni 2009

Uit NFF_Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Federatieraad verslag 26 juni 2009

Opening

Om 20.10 uur opent de voorzitter de vergadering. Er is een aangepaste agenda rondgedeeld vanwege een later toegevoegd agendapunt.

Post in- en uitgaand

Er is een brief binnengekomen van FCC de Vaart uit Dedemsvaart naar aanleiding van de gebeurtenissen tijdens het Overijssels Kampioenschap van 18 april 2009. De voorzitter legt in het kort de inhoud van de brief uit aan de Federatie. Het belangrijkste onderwerp van de brief is wel de communicatie tussen rijders en trackmanagers volgens Dhr. Habers, afgevaardigde van FCC de Vaart.

Er is tussen het NFF bestuur en de trackmanagers uitvoerig gepraat over deze brief. Femko Pater wil namens de trackmanagers de punten uit de brief toelichten omdat zij vinden dat het niet eerlijk beschreven is. Wel geeft hij duidelijk te kennen dat er inderdaad wel eens te heftig gereageerd wordt naar de rijders toe en dat ze dat zeker wel willen gaan verbeteren. De druk voor aanvang van een wedstrijd ligt vaak erg hoog. Er is al een overleg geweest tussen de trackmanagers om de communicatie te gaan veranderen tijdens de nationale wedstrijden door middel van een clubcoördinator van de organiserende vereniging ook een aantal verantwoordelijkheden te geven zodat de TM niet alles hoeven te regelen.

Dit punt zal eerst verder met het NFF bestuur besproken worden, waarbij scheiding van taken en verantwoordelijkheden (tussen TM en organiserende club) op een rijtje wordt gezet. Hier zullen we zo snel mogelijk duidelijkheid over geven naar de organiserende verenigingen toe.

Mededelingen

Aangezien de uitnodigingen voor de nationale wedstrijden niet altijd voorzien zijn van de juiste info, hebben we een standaard uitnodiging gemaakt en deze verstuurd naar de verenigingen die dit jaar nog een nationale wedstrijd gaan organiseren. In de standaard-uitnodiging staan teksten en rubrieken die in ieder geval op elke uitnodiging vermeld moeten worden. De lay-out en verdere gegevens kan een club zelf invullen.

Notulen Federatieraad vergadering 27-2-2009

De notulen worden vastgesteld.

Aanvraag lidmaatschap BMX Dreamteam

In de Federatieraad vergadering van februari 2009 is de aanvraag voor een NFF lidmaatschap van het BMX Dreamteam afgewezen. Dit mede door het negatieve advies van de regio Zuid waar het BMX Dreamteam onder zou vallen. Belangrijkste reden was dat zij geen fietscross baan ter beschikking hadden en dus als club geen toegevoegde waarde hadden voor de NFF. Er is in de periode van februari 2009 tot nu veel contact geweest tussen Jeroen Scheepers (voorzitter van BMX Dreamteam) en voorzitter en secretaris van de NFF. BMX Dreamteam had al contacten met de gemeente Helmond over een nieuwe fietscrossbaan en dit is in ontwikkelingen alleen maar toegenomen. Ook de NFF heeft contact gehad met de gemeente Helmond en om bevestigingen gevraagd en gekregen; de aanleg van een nieuwe fietscross baan staat expliciet in een sportbeleidsplan opgenomen. Er zijn ook al diverse locaties aangewezen.

Dhr. Scheepers heeft alle tekeningen en verdere plannen voor de aanleg van een fietscross baan al klaar liggen. Met medewerking van enkele NFF-bestuursleden zal na de zomervakantie in Helmond een voorlichtingsavond gegeven gaan worden voor kinderen en ouders. Dit om de belangstelling in Helmond te polsen; daarnaast is de avond bedoeld om actieve vrijwilligers te werven. Het NFF bestuur vond gezien deze ontwikkelingen het juist om het lidmaatschap van het BMX Dreamteam te honoreren. De voorzitter is aanwezig geweest bij de regio Zuid vergadering en heeft na uitleg van de ontwikkelingen gevraagd wat hun advies is ten opzichte van de Federatie. Zij gaven daar een positief advies in mits het BMX Dreamteam bereid is om in 2010 zelf een regiowedstrijd te organiseren. In de regiovergadering is dit door Jeroen Scheepers telefonisch toegezegd. Zij zullen voor die gelegenheid een baan huren. De relatie tussen de regio Zuid en BMX Dreamteam zal ook verder positief moeten ontwikkelen, ondersteuning is erg belangrijk.

Conform de statuten (en gebruikelijk bij nieuwe leden) wordt voorgesteld om BMX Dreamteam als aspirant-lid toe te laten tot de NFF. Normaal gesproken kan een aspirant-lidmaatschap na een jaar omgezet worden in een volwaardig lidmaatschap; omdat dit voorstel nu bij wijze van uitzondering in een zomer- vergadering wordt behandeld, wordt de periode van aspirant-lidmaatschap verlengd tot de reguliere vergadering van november 2010. Indien de ontwikkelingen in de gemeente Helmond en/of de integratie van BMX Dreamteam in de regio Zuid daartoe aanleiding geven, kan een aspirant-lidmaatschap ook met een jaar verlengd worden.

Het voorstel om BMX Dreamteam als aspirant-lid toe te laten, wordt unaniem aangenomen.

Visie en Missie

De voorzitter licht mondeling toe dat het de bedoeling is dat we vanavond meningsvormend praten over een beleidsplan, dat we in de Federatieraad vergadering van november 2009 zullen afronden en vaststellen. Een drietal onderwerpen zullen we ter discussie brengen;

 • Visie en Missie
 • Opleidingen
 • Organisatie

Door de vergadering wordt gevraagd of dit wel haalbaar is voor november. Het is zeker wel de intentie, maar indien nodig zou het afgewerkt kunnen worden in februari 2010. De bedoeling is om met werkgroepen te gaan werken, zoals vorig jaar ook gebeurt is door de werkgroep van Tjerk de Ruyter, Paul Sloesen en Remon Brink.

 • Visie en Missie

Er wordt gevraagd waarom samenwerking met de KNWU er niet bijstaat, als je dat niet opneemt dan sluit je de deur. De intentie is dat we dezelfde sport een warm hart behoren toe te dragen. Samenwerking met de KNWU (of eventueel ook met andere organisaties) zal in ieder geval aan de orde komen in deelonderwerpen die zich daarvoor lenen, zoals bijvoorbeeld Opleidingen. Er volgt een korte discussie, daarna wordt afgesproken dat Visie en Missie in de Federatieraad vergadering van November 2009 vastgesteld kan worden.

Beleidsplan onderdeel opleidingen NFF

Dhr. Schriemer van KWC Kampen zegt dat samenwerking met de KNWU hier ook van toepassing is, de NFF kan ook het goede uit de opleidingen van de KNWU halen en gebruiken. De opleidingen van de KNWU zijn veel uitgebreider dan van de NFF. Het kostenplaatje ligt daardoor ook vele malen hoger. Je kunt ook officials die de opleiding van de KNWU gedaan hebben inzetten bij wedstrijden van de NFF en andersom. Belangrijk is wel dat alles wederzijds is. Er is in het verleden tijdens het samenwerkingsverband diverse malen gepraat over de opleidingen en om deze gezamenlijk te doen maar tot op heden heeft dit geen vruchten afgeworpen. De inzet van de NFF lag op een ander niveau als die van de KNWU tijdens de samenwerking, er is veel tijd ingestoken maar de KNWU heeft de samenwerking uiteindelijk stop gezet. De NFF moet wel zijn eigen identiteit bewaren. De trackmanager opleiding van de KNWU ligt op een ander niveau omdat het ook om internationale wedstrijden gaat. De baancommissaris cursus van de NFF en KNWU liggen nagenoeg gelijk. Het beleidsplan zal op verschillende punten aangepast worden naar aanleiding van de gehouden discussies.

Beleidsplan onderdeel organisatie NFF

Aangezien de rijdersraad geen officiële officials zijn vragen zij of dit dan ook een apart kopje zou kunnen krijgen. Momenteel is er geen regel dat er vaste vertegenwoordigers van een vereniging bij de Federatieraad vergadering aanwezig zou moeten zijn, dit zou wel prettig kunnen zijn voor de verspreiding van de info naar het bestuur en rijders van hun vereniging. Ook de regiobesturen moeten goed functioneren. De binding tussen het werk van de Federatieraad en de achterban moet dus sterker worden. De communicatie tussen club en rijder is bij niet alle clubs goed. Dit is niet alleen een onderdeel van 'organisatie NFF' maar ook van 'communicatie' .

Dhr. De Ruyter van Het Twentse Ros vraagt zich af waarom de EHBO niet genoemd wordt bij officials, dit zijn toch duidelijk mensen die altijd betrokken zijn bij alle wedstrijden. Het gaat hier echter om de interne NFF organisatie. Naar aanleiding van de opmerking valt echter wel de conclusie dat er een apart hoofdstuk in het beleidsplan gewijd zou moeten worden aan fysieke cq. medische zaken (EHBO, blessurepreventie, e.d.) Ook voor dit onderwerp zou een werkgroepje op zijn plaats zijn om een aantal zaken van EHBO op een rijtje te zetten en uit te zoeken, denk aan blessure registratie. Tjerk wil zich voor dit werkgroepje beschikbaar stellen.

De eindconclusie van de beleidsplanbespreking is dat we na vanavond met drie werkgroepen de volgende onderwerpen kunnen gaan aanpakken;

 • EHBO, blessurepreventie en overige fysieke zaken
 • Wedstrijden / wedstrijdreglement
 • Communicatie / PR

Na de zomervakantie zal er een brief/mail naar alle clubs uitgaan met het verzoek om bij de ouders/rijders na te vragen of er interesse is om in zo'n werkgroep plaats te nemen.

Rondvraag

 • Vraag Lammert Haverkamp, Volharding Nunspeet: Er is bij een aantal wedstrijden geconstateerd dat de lijn jury niet op de juiste plaats stond. Kan daar niet beter opgelet worden.

Antwoord: Er wordt vanuit de binnenjury echt wel opgelet maar het gebeurt regelmatig dat als men de aanwijzing krijgt waar men moet staan hij/zij vijf minuten later toch weer veranderd van positie. We proberen hier echt wel aandacht aan te besteden, ook tijdens de jurycursus. Dit behoort wel tot de basis. Ook is er een apart lijstje met namen van ervaren jurymensen die in geval van calamiteiten inzetbaar zijn.

 • Vraag Michel v Eyndhoven, Geldermalsen: In het wedstrijdreglement staat dat het voorwiel de finishlijn moet raken. Ik heb al een aantal keren gezien dat men het voorwiel omhoog tilt bij het passeren van de finishlijn en dat hij/zij wel genoteerd wordt door de jury op de volgorde van binnenkomst.

Antwoord: Hier is al een aantal malen een discussie over geweest en omdat dit moeilijk te controleren is wordt er voorgestel om in november met het voorstel te komen om deze regel uit het reglement te schrappen en tot die periode hier geen probleem meer van te maken.

 • Vraag Wiljan Geerts, CRT Raalte: Wanneer wordt de hoogte van het inschrijfgeld en contributie bepaald?

Antwoord: Dit wordt altijd tijdens het presenteren van de begroting vastgesteld in de najaarsvergadering.

 • Opmerking Jan Kusters, Tiel: Er is na het NCK een jas blijven hangen in de kantine van Tiel. Het gaat om een donkerblauw jack maat M.

Degene van wie dit jack is kan contact opnemen. Mia zal naar alle verenigingen hierover ook een mailtje versturen.

 • Vraag Mari Jacobs, Berlicum: Mag er nu wel of niet gesproeid worden tijdens de wedstrijd?

Antwoord: Er mag wel gesproeid worden maar NA de manches en niet onder de manches. Dit zal nog kenbaar gemaakt worden aan alle clubs die een nationale wedstrijd gaan organiseren.

Sluiting

Om 22.30 uur sluit de voorzitter de vergadering