Verslag Federatieraad 25 februari 2011

Uit NFF_Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Federatieraad verslag 25 februari 2011

Opening

Om 20.05 opent de voorzitter de vergadering.

Welkom aan Irma Beskers en John van Gorcum van BMX Greenhoppers uit Groenlo.

Post in- en uitgaand

Er is geen post.

Mededelingen

 • Ad van Groenendaal draait vanaf 2011 officieel mee in het nationaal Trackmanagers team.
 • Aandachtspunt voor alle verenigingen: Geef alle info, wijzigingen, wat betrekking heeft op de rijders, wedstrijden etc. door aan de rijders cq. ouders, zodat zij allen op de hoogte zijn. De info is ook te vinden op de NFF site.
 • De € 1,- toeslag moet ook betaald worden bij afmelding op de wedstrijddag zelf.
 • Het is voor rijders cq. ouders heel prettig als er een fietsenmaker op de nationale wedstrijden aanwezig is, die ook wat onderdelen verkoopt en bv een band kan oppompen indien nodig.
 • Bij opgave van nieuwe leden duidelijk aan de rijder vragen of hij/zij al eerder een NFF licentie gehad heeft, en dat dan ook duidelijk vermelden op het aanmeldings- formulier. Deze rijder heeft dan al een licentie-nummer (is niet hetzelfde als stuurbordnummer).
 • Controleer regelmatig of alle rijders die bij uw vereniging fietsen daadwerkelijk een NFF-licentie hebben; zo niet, dan rijden zij onverzekerd rond.
 • Het Gronings Kampioenschap van Winschoten is geruild met het Veluws Kampioenschap in Putten. Zaterdag 10 september wordt het Veluws Kampioenschap in Putten gereden. Zaterdag 24 september wordt het Gronings Kampioenschap in Winschoten gereden.
 • Er zijn vacatures voor het Nationaal juryteam en penningmeester en secretaris van de NFF
 • De NFF gaat overstappen op automatische incasso, u krijgt daarover nader bericht.

Notulen Federatieraad vergadering 19-11-2011

De notulen worden vastgesteld.

Bekrachtiging bestuurslidmaatschap van Cees Bosker als afgevaardigde van de regio Noord.

Cees Bosker is bereid om de functie van Bennie Meinders over te nemen als afgevaardigde van de regio Noord. De vergadering gaat hiermee akkoord.

Financieel verslag

Martien Bouw, penningmeester, geeft mondeling toelichting op het financieel verslag. Een aantal punten:

 • De definitieve afrekening van de combi-wedstrijd in 2010 staat nog open, er is nog geen definitieve rekening van KWC Kampen gekomen.
 • Promotiemateriaal is afgeschreven, heel jammer dat er nog bijna geen afname is geweest van de clubs.
 • Door extra keuringen van de keurmeesters op 3 banen is er € 300,- extra inkomsten.
 • De post van vergaderkosten is iets hoger vanwege een rekening van 2009 die nog betaald moest worden.
 • De opleidingskosten zijn hoger vanwege extra jurycursus en meer deelnemers van de andere cursussen.
 • Er zijn minder federatiekaarten verkocht in 2010.

Kascontrole verslag en aanstellen twee (2) kascontroleurs voor 2011

Marc Dirkx en René Botterman hebben de kascontrole 2010 gedaan. Zij hebben nauwkeurig gekeken maar geen enkel foutje kunnen ontdekken, alles zag er perfect uit. Complimenten aan de penningmeester. Marc Dirkx zal in 2011 ook de kascontrole uitvoeren, voor René Botterman wordt een opvolger gezocht. Er meld zich niemand aan, we komen in de Federatieraad vergadering van november hier op terug.

Jaarverslag 2010

Het jaarverslag wordt vastgesteld, met een compliment van Ingrid Krabbe voor de opstelling van het jaarverslag.

Regels trainingsblokken en invoering stickers

Het NFF-bestuur heeft vorig jaar van de Federatieraad mandaat gekregen om de regels voor de trainingen tijdens de nationale wedstrijden zelfstandig op te stellen. Om het misbruik (trainen in twee blokken) tegen te gaan, wordt een sticker-systeem ingevoerd. Jongens vanaf 13 jaar en meisjes vanaf 12 jaar en alle cruisers maken gebruik van het tweede blok en moeten daarvoor een sticker plakken op de achterkant van het stuurnummerbord.

Iedere vereniging krijgt het aantal stickers voor de rijders/sters van de 2e bloktraining, plus een aantal extra (nieuwe rijders, rijders met twee fietsen, e.d). Mochten er nieuwe licentiehouders bijkomen van de bovengenoemde leeftijdgroep dan kunnen die aan het begin van een nationale wedstrijd bij de binnen-jury een sticker komen halen. Elke club krijgt ook een document met daarop alle regels voor de trainingen bij nationale wedstrijden. Het is de bedoeling dat dit goed en duidelijk aan de rijders/sters wordt overgebracht. Ook dit staat op de NFF site.

Tijdens het Trackmanagers-overleg (19 maart '11) zal nog duidelijk gesproken worden over de sancties die opgelegd gaan worden bij overtreding van de regels, zodat er eenduidigheid is. FMV Het Twentse Ros Hengelo vraagt of het mogelijk is als een ouder/rijder pech onderweg heeft en deze niet meer kan trainen in het 1e blok, zij dan nog met het 2e blok mee kunnen trainen. Dat zal in goed overleg met de Trackmanager mogelijk moeten zijn, men moet dan wel duidelijk tevoren melding maken van het oponthoud (de clubvertegenwoordiger zal sowieso op de hoogte gebracht moeten worden omdat men anders voor 9.30 uur afgemeld wordt); de clubvertegenwoordiger kan in zo'n geval overleg plegen met de Trackmanager.

Positie diverse verenigingen

Er wordt een document rondgestuurd met daarop de positie van 4 verenigingen.

 • FCC De KLey-Drivers uit Langedijk hebben hun lidmaatschap opgezegd, dit naar aanleiding van een schrijven van de NFF aan iedere vereniging dat op basis van een statutaire bepaling iedere club verplicht is om voor alle leden een NFF licentie aan te vragen.
 • FCC De Kombocht uit Bussum heeft een aantal jaren geen wedstrijd kunnen organiseren vanwege geluidsoverlast met de omwonenden.

Er is gevraagd of zij in 2012 weer in staat zouden zijn om wedstrijden te gaan organiseren. Het antwoord was dat ze niet de beschikking hebben over voldoende menskracht. In februari 2011 hebben we de Kombocht een brief verstuurd over het geringe aantal (3) licenties dat aangevraagd was voor 2011. Hoewel er geen inzage is in het officiële ledenlijst kan het aantal aangevraagde licenties nooit in overeenstemming zijn met het daadwerkelijke aantal leden.

[op de avond van de Federatieraad-vergadering is bij de voorzitter een email binnengekomen waarmee FCC De Kombocht haar lidmaatschap opzegt]

 • FCC Marnecrossers uit Wehe-den Hoorn:

de NFF heeft van deze vereniging het NFF-lidmaatschap definitief beëindigd met ingang van 1 februari 2011. Er is van de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de Federatieraad geen gebruik gemaakt. De Marnecrossers hebben het al een aantal jaren laten afweten op meerdere punten: de fietscrossbaan is van uitzonderlijk laag niveau en sinds 2000 niet meer verbeterd; de club is er niet in geslaagd het ledenaantal op te krikken en organisatorisch en financieel hebben ze de zaken niet goed geregeld. In 2008/2009 heeft een nieuw groepje vrijwilligers actief geprobeerd om de club weer nieuw leven in te blazen, en op allerlei gebied te verbeteren. Zij zijn hierbij tegengewerkt door de moedervereniging en een andere vrijwilliger. Uiteindelijk zijn deze mensen overgestapt naar een andere regio-vereniging of ze hebben de sport verlaten. Daarna zijn er geen initiatieven meer geweest tot verbetering, ook de contacten met de regio Noord en het NFF bestuur werden niet meer onderhouden. Op basis van artikel 7, lid 4 van de Statuten heeft het NFF bestuur besloten de relatie te verbreken met De Marnecrossers. Vanaf oktober 2010 is er veel brief (aangetekend) en mailverkeer geweest waarbij het bestuur van de club en het betrokken kaderlid bij herhaling te laat antwoordden of ontwijkend gedrag vertoonden. In december 2010 is nog uitstel gegeven om de club de gelegenheid te geven in januari 2011 een ledenvergadering te kunnen raadplegen. Men heeft voortdurend geweigerd om gezamenlijke toekomstplannen te maken, over het verloop van de ledenraadpleging en de uitkomst daarvan heeft men ons niet op de hoogte gebracht. Uiteindelijk is het besluit om het lidmaatschap van FCC De Marnecrossers op te zeggen geëffectueerd per 1 februari 2011. De club is nu geen lid meer en eventuele activiteiten kunnen niet meer onder de NFF vlag worden uitgevoerd.

 • BMX Greenhoppers uit Groenlo

In de Achterhoek is een nieuwe fietscross club ontstaan, BMX Greenhoppers. Bestuursleden Irma Beskers en John van Gorcum zijn beide aanwezig om hun verhaal toe te lichten, en vragen vanuit de Federatie te beantwoorden. Zij komen van FCCL Lichtenvoorde (een KNWU club). Deze club was stevig gegroeid in een paar jaar, maar omdat het een openbare baan is was deze behoorlijk aan het verwaarlozen, ook financieel zat het niet helemaal goed. Er is een nieuw bestuur gekomen en beetje bij beetje werd het weer een gezonde vereniging, ook de baan werd opgeknapt en vanuit de gemeente kwam er subsidie, er zijn sponsors gezocht, kortom een gezonde club die alles weer een beetje op de rails had. Tot 2010 toen er een nieuw groepje ouders vond dat het tijd werd voor een nieuw bestuur. Het nieuwe bestuur bestond uit 3 oude en 4 nieuwe bestuursleden, de visies over BMX lagen te ver uit elkaar om samen verder te gaan. Een grote meerderheid wil "gezellige dingen doen", een minderheid wil wel degelijk verder in de fietscross-sport. Op 3 november 2010 is besloten om uit het bestuur te stappen, tijdens een ledenvergadering is er een volledig nieuw 7 tallig bestuur gekomen voor de FCCL Lichtenvoorde, en de club gaat verder.

Op 24 november 2010 is er met een kleine groep rijders en ouders de BMX Greenhoppers opgericht. De gemeente staat achter dit besluit en is op zoek naar een geschikte locatie voor een baan. Trainingen worden gegeven 1x per week op een baan in de buurt, verder zijn de rijders trainingslid bij een andere club. Het gaat er nu om dat de leden de kans krijgen om NFF wedstrijden te gaan rijden zodat zij zich goed kunnen ontwikkelen. Het eerste jaar zal als ontwikkelingsjaar gezien moeten worden, volgend jaar zal de situatie opnieuw bekeken worden. Aldus het verhaal van de nieuwe club.

Hierop volgt een korte discussie. Het bestuur van de regio Oost, waar de club bij ingedeeld wil worden, is advies gevraagd. Een eigen baan is wel een belangrijk punt. Zij zijn wel bereid om regionale wedstrijden te gaan organiseren op een baan in de buurt, er zijn al contacten geweest met Ommen, Doetinchem en Haaksbergen. De regiokalender voor 2011 is al klaar, dus in 2012 zal de eerste wedstrijd pas aan de orde zijn. Er wordt voorgesteld om een aspirant lidmaatschap van twee (2) jaar aan de orde te stellen. De nieuwe club kan dan ervaring op doen in de NFF en in het tweede jaar (2012) zonodig verantwoordelijkheid nemen voor de organisatie van een regio-wedstrijd (hetgeen overigens een regio-aangelegenheid is). De Federatieraad gaat unaniem accoord met het voorstel van een twee(2)-jarig aspirant lidmaatschap.

Afscheid van diverse functionarissen

In november is Jan Geerling gestopt als bestuurslid (afgevaardigd door de regio Noordoost). Hij was toen niet aanwezig en helaas ook deze keer niet. Het afscheidscadeau wordt meegegeven aan Peter Veenstra uit Ommen die hem een dezer dagen het cadeau namens de NFF zal overhandigen. Leonore Linders heeft haar functie beëindigd als lid van het nationaal juryteam, door ziekte kon zij niet aanwezig zijn. Mia zal komende week een afspraak maken en haar het afscheidscadeau overhandigen.

Rondvraag

Er is niemand die iets heeft voor de rondvraag.

Sluiting

Om 22.00 uur sluit de voorzitter de vergadering