Verslag Federatieraad 23 november 2007

Uit NFF_Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Opening

Om 20.05 uur opent de voorzitter de vergadering

Post in- en uitgaand

Er is geen post voor de Federatieraad vergadering

Mededelingen

 • De voorzitter noemt het lijstje van de afmeldingen voor de vergadering.
 • De voorzitter zegt dat er voor punt 8 even een kleine pauze ingelast wordt zodat het bestuur zich even kan beraden over een ontstaan probleempje.
 • De rijdersraad in de huidige samenstelling functioneert alweer een jaar. Zij zijn goed bezig. Het bestuur heeft al verschillende adviezen gehad. Zij hebben een enquête gehouden omtrent de loting startposities. Er zijn geen klachten.
 • Er wordt gevraagd of iedere club de lijst met exacte bestuursgegevens wil retourneren aan het NFF secretariaat. Ook als er tussentijds bestuurswijzigingen komen deze doorgeven.
 • Er zijn een drietal vacatures binnen de NFF.
  • Trackmanagers: deze zullen 1 a 2 jaar regionaal opgeleid worden, daarna kunnen zij doorgroeien naar de nationale wedstrijden.
  • Juryleden: Ingrid Krabbe en Ria v Doesburg hebben aangegeven te stoppen met hun functie als nationaal jurylid. Het team vraagt om uitbreiding. Er zal bij voldoende juryleden een jaarrooster gemaakt worden zodat men niet iedere wedstrijd jurydienst heeft.
  • Assistent secretariaat: Aangezien het secretariaat veel werk levert wordt er gevraagd of iemand bereid is om bij bestuursvergaderingen en Federatieraads vergaderingen te willen notuleren en deze vervolgens uit te werken.
 • Randomgate: De voorzitter meldt dat het bestuur besloten heeft de ontwikkelingen rondom Randomgate te blijven volgen maar dat dit systeem in 2008 niet wordt toegestaan.
 • Jeugd-gezondheid-fietscross: Paul Sloesen , Remon Brink en Tjerk de Ruyter hebben vanwege tijdgebrek geen eindrapport kunnen afleveren omtrent dit onderwerp. Dit wordt door geschoven naar de volgende vergadering.
 • Baankeuringen: Omdat in 2007 de baankeuringen door diverse redenen niet altijd goed en op tijd zijn uitgevoerd komt er in 2008 een ander systeem. Rieks Dubbink zal als coördinator zelf afspraken maken met de clubs en een datum voor keuring afspreken, vervolgens zal hij met een vaste keurder de baan gaan keuren en een rapport op gaan stellen. Er is tevens een reserve baankeurder aangesteld.
 • E.H.B.O.: Gijsje Wellner heeft i.s.m. Hetty Lusseveld een EHBO protocol samengesteld. Daarop staan wat aanwijzingen en taken die de EHBO bij wedstrijden kan gebruiken. Dit protocol zal in iedere regio verdeeld worden aan de clubs, zodat deze in 2008 ook gebruikt kunnen worden. Tevens is het de bedoeling dat men na iedere nationale wedstrijd een registratie lijst invult en inlevert bij Rieks of Mia zodat dit bij de wedstrijd documenten bewaard kan worden.
 • Afscheid: Bert Peters neemt afscheid als baankeurder, Ria v Doesburg als nationaal jurylid. Beiden krijgen namens de NFF een presentje, bloemetje en een bedankje voor de bewezen diensten de afgelopen jaren. Ingrid (niet aanwezig) wordt tijdens de NK Indoor bedankt.


Notulen Federatieraads vergadering 23-02-2007

De notulen worden goedgekeurd

Kiezen startposities

Het bestuur geeft het advies aan de Federatie om de huidige wijze van positiebepaling, n.l. door middel van het jury-programma te handhaven. Rene Botterman Geldermalsen vind dat bij dit systeem de rijders een beloning wordt ontnomen. Korte discussie volgt.

De rijdersraad heeft een enquête gehouden onder de rijders en daar is tevens hetzelfde advies uitgekomen als het NFF bestuur geeft. Dit advies wordt na stemming bekrachtigd.

Voorstel N.K. shirts

Het voorstel van Nijverdal was dat de NFF deze shirts zou gaan bekostigen. Dit zal niet gaan omdat de NFF daar geen financiële middelen voor heeft.

Wel wil het bestuur voorstellen om bepaalde eisen aan de NK shirts te stellen zodat de shirts gemeenschappelijke kenmerken hebben. Het is de bedoeling om het NK wat omhoog te krikken en om waardige kampioenen te krijgen.

Er ontstaat een hele discussie over de invulling van de shirts. Ook wordt er gevraagd of het een trui of shirt moet zijn. Een shirt wordt onder wedstrijden meer gedragen dan een trui. Een trui wordt buiten de wedstrijden om meer gedragen, denk aan school etc. Het bestuursvoorstel zal uitgebreid worden met ruimte op de mouwen voor evt. sponsoruiting. De achterkant zal ook voor sponsoruiting vrijgelaten worden. Het bestuur werkt dit uit en dit zal een aanvulling worden voor het reglementenmapje.

Nieuwe indeling nationale wedstrijden.

Er is een nieuwe groepsindeling gemaakt voor organisatie van nationale wedstrijden. Er komen 8 groepen van 3 of 4 clubs, zodat iedere club een maal per drie of vier jaar aan de beurt is om een nationale wedstrijd te organiseren. Rene Botterman (Geldermalsen) vraagt waarom er vier nationale wedstrijden voor het NK en vier nationale wedstrijden na het NK gepland staan. Dit is gedaan voor een juiste verdeling van de wedstrijden. Remon Brink vraagt waarom het NK en NCK niet meegenomen zijn in de verdeling. Dit is gedaan om de wedstrijden beter in elkaar te kunnen schuiven. Met dit systeem hebben we wel dat er in 2011 een club de mogelijkheid heeft om een nationale wedstrijd en een NK te organiseren. Er worden verschillende argumenten gegeven voor de naamstelling van de wedstrijden. De meerderheid kiest er wel voor om de naam van de provincie vast te houden. Alleen in de groepen van Overijssel (D en E) en Gelderland (F en G) zal dit niet niet helemaal lukken. Wel wordt er gesproken over streeknamen b.v. Sallands Kampioenschap, Betuws Kampioenschap, Veluws Kampioenschap en Twents Kampioenschap

Het bestuur doet het voorstel om de betreffende club's de gelegenheid te geven tot februari 2008 namen door te geven aan het NFF secretariaat, zodat dit meegenomen kan worden naar de Federatieraads vergadering van februari 2008. Het voorstel van de nieuwe groepsindeling wordt unaniem aangenomen tot en met punt 11, punt 12 en 13 (naamgeving wedstrijden) wordt in de volgende vergadering bekrachtigd.

Er volgt een korte pauze.

Presentatie wedstrijdkalender 2008

De korte pauze was bedoeld om bestuurlijk een besluit te nemen, omtrent de fout die in de wedstrijdkalender stond, bij de toewijzing van het Gelders kampioenschap, er stond vermeld dat Kootwijkerbroek de wedstrijd zou gaan organiseren maar Nunspeet was aan de beurt. In goede harmonie tussen bestuur, Kootwijkerbroek en Nunspeet is het opgelost.

De voorzitter leest vervolgens de wedstrijdkalender voor. Bijlage A wat met het voorstel is meegestuurd moet als voorbeeld worden gezien. Hier kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend. De wedstrijdkalender wordt ieder jaar tijdens de Federatieraadvergadering in november vastgesteld.

Het Twentse Ros geeft aan de wedstrijd op 26 april niet te kunnen organiseren vanwege tijdgebrek. Ook Ommen (11 oktober) en Ammerzoden (27 september) hebben moeite om de wedstrijd te organiseren vanwege de geplande t.c. van de KNWU in hetzelfde weekend.

Er is afgesproken tijdens de Federatieraads vergadering van een aantal jaar geleden dat we met het samenstellen van de kalender zoveel mogelijk rekening moesten houden met het laten samen vallen van de P.K. en de T.C. Dit vanwege de samenwerking.

Dedemsvaart vraagt of er in de volgende vergadering een evaluatie kan plaats vinden of alle clubs de kalenders nog wel willen laten samen vallen. Het bestuur neemt dit mee.

Het bestuur stelt voor dat iedere club die zegt moeite te hebben met de organisatie van een P.K. in 2008 dit even schriftelijk door te geven aan het secretariaat van de NFF zodat wij dit op 3 december bespreekbaar kunnen maken tijdens de a.b. vergadering.

Remon Brink vraagt of het mogelijk is om de kalender al eerder rond te sturen zodat iedere club die voor in het seizoen een wedstrijd moet organiseren daarvan al op de hoogte is. Dit vind het bestuur geen optie, omdat de kalenders dan al gelijk op de sites gepubliceerd gaan worden, en officieel tijdens de Federatie vergadering nog bekrachtigd moet worden.

De kalender wordt vastgesteld met de mogelijkheid tot veranderingen. Dedemsvaart stemt tegen.

Bestuursverkiezing

Aftredend: Rob Waaijenberg voorzitter herkozen Rieks Dubbink afgevaardigde regio Oost herkozen Bert v Doesburg afgevaardigde regio Zuid herkozen

Baancommissarisdag 2008

De baancommissarisdag is gepland op 1 maart 2008 Iedere club krijgt hierover nog een uitnodiging en gegevens.

Trainersdag 2008

De trainersdag staat gepland op 8 maart 2008 Iedere club krijgt hierover nog een uitnodiging en gegevens.

Er wordt voor de eerste keer een juryavond georganiseerd, deze staat gepland op 14 maart. Iedere club krijgt hierover nog een uitnodiging en gegevens.

Voorstel D.N.S.

Het bestuur heeft op advies van het juryteam het voorstel om tijdens de nationale wedstrijden een D.N.S. functionaris aan te stellen. Deze zal als functie de crossers die niet aan de start verschijnen noteren en zorgen dat dit gelijk met de lijn jurybriefjes bij de binnen jury terecht komt. Dit bespaart veel loopwerk voor de binnen jury. Martijn Vermue vraagt of alle clubs hun leden wel op de hoogte houden van de regel dat als een crosser b.v. in de 2e manche niet start en de 3e manche weer wel, hij/zij nooit meer door kan naar een 1/4, 1/2 of finale. Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

Aanpassing wedstrijdreglement m.b.t. starthek

In 2007 is gebleken dat er bij storingen aan een starthek de wedstrijd erg lang onderbroken moest worden. Dit komt o.a. door alle nieuwe technieken. Verenigingen die een nationale wedstrijd mogen organiseren kunnen zich ook afvragen wat te doen bij een storing en of deze binnen een tijdlimiet van 30 minuten oplosbaar is. Hengelo geeft aan dat de regel dat men over moet kunnen gaan op handmatig starten hierbij zou komen te vervallen. Er zou een bewustwording campagne gestart kunnen worden wat we er allemaal aan kunnen doen om storingen zo snel mogelijk op te lossen. In het baan keuring document zouden er gerichte vragen opgenomen kunnen worden, zodat men er weer eens aan herinnerd wordt wat te doen aan b.v. het niet functioneren van een compressor. Het gaat hier om kwaliteitsverbetering van wedstrijden en om de clubs te helpen. Er ontstaat een korte discussie, daarna wordt er gestemd om het reglement aan te passen met de tekst: Storingen in het functioneren van het starthek, moeten binnen dertig minuten na ontstaan van de storing opgelost zijn. Het voorstel wordt niet aangenomen.

Begroting 2008

Over de begroting van 2008 die gemaakt zijn door de penningmeester Martien Bouw zijn geen vragen en worden bij deze goedgekeurd.

Samenwerking NFF/KNWU

Sinds de Federatie vergadering van 23-02-2007 zijn we nog eenmaal bij elkaar geweest met de KNWU dit was in oktober. Peter, Rob en Mia waren aanwezig voor de NFF. Er is gepraat over de intentie tot verdere samenwerking. De verwachtingen lagen misschien wat te hoog. Er is wel gepraat over praktische zaken. Er zij momenteel drie gezamenlijke werkgroepjes opgericht, een groepje houd zich bezig met opleidingen. Hedzer neemt dit op zich voor de NFF. Groepje twee is er voor techniek, denk aan baankeuringen, Rieks en Jan namens de NFF. Groepje drie is communicatie, denk aan gezamenlijke promotie, Rob namens de NFF. 28 November is het eerste gesprek over de combi wedstrijd in Heiloo.

Rondvraag

 • Cencia Waaijenberg namens de rijdersraad:

De rijdersraad heeft een evaluatiebrief gestuurd van verschillende nationale wedstrijden. Is daar iets meegedaan?

Hedzer zegt dat er na binnenkomst van deze brief nog geen vergadering is geweest, en dat deze behandeld wordt op 3 december. Cencia merkt op dat ze expliciet vermeld hebben dat er in het parc-fermee vaak gerookt wordt door medewerkers. Zou dit verboden kunnen worden, wij vinden dat erg hinderlijk en we zijn tenslotte met sport bezig.Wij zouden graag zien dat er een rook verbod opgenomen wordt in het wedstrijdreglement. Het bestuur zal deze vraag zeker behandelen tijdens op 3 december. Je kunt via je vereniging ook een voorstel indienen,

 • Leonore Linders, Nuland, vraagt, nu er acht P.K. en eventueel een NK Indoor gepland staan of het dan nog volstaat om maar vier provinciale wedstrijden te hoeven rijden voor deelname aan het NK.

Voorlopig is hier nog geen reden voor wijziging voor.

 • Remon Brink, Dedemsvaart, vraagt of het mogelijk om de volgende keer een ander soort vergadering te voeren, de laatste paar keer duurden de vergaderingen wel erg lang.
 • Noud Munsters, Ammerzoden, vraagt of er geen chequelist voor baankeuring meegestuurd kan worden, zodat clubs weten wat te doen en waar aan te houden.

Rieks zegt dat dit een onderdeel van de nieuwe opzet van baankeuringen is.

Sluiting

Om 23.10 uur sluit de voorzitter de vergadering.