Verslag Federatieraad 1 maart 2002

Uit NFF_Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Federatieraad verslag 1 maart 2002

Opening

De voorzitter opent de vergadering om 20.10 uur, met het verzoek niet (te veel) te roken.

Notulen Federatieraadsvergadering 30 november 2001

Nadat bij enkele vragen uit het agendapunt 10"Rondvraag", die door Felix de Wan zijn gesteld, is vermeld dat deze gesteld zijn uit naam van het district Zuid, worden deze goedgekeurd.

In- en uitgaande post

Er zijn twee brieven binnen gekomen, een van FCC De Bissinghcrossers te Ommen en een van FCC De Heide Club te Noordbergum, deze brieven worden doorgezet naar punt 4 van de agenda, "Mededelingen"

Mededelingen

Allereerst de brief van FCC De Heide Club te Noordbergum. In deze briefstaat te lezen dat het bestuur van genoemde club heeft besloten haar wedstrijd om het Fries Kampioenschap niet door te laten gaan vanwege de bijzonder slechte toestand van de baan in verband met het slechte weer van de laatste weken. Noordbergum ziet geen mogelijkheid de baan in zo korte tijd, (de wedstrijd is al op 6 april) droog en begaanbaar te krijgen.

De tweede brief is van FCC De Bissinghcrossers te Ommen, hierin geven de Ommenaren te kennen het niet helemaal eens te zijn met het plaatje van de NK Indoor die in Klazienaveen is gehouden. De voorzitter geeft toe dat niet alles optimaal was, maar Klazienaveen heeft haar best gedaan om in zo'n ruimte zo'n baan neer te leggen. Als wij moeten roeien met de riemen die we hebben kunnen wij die riemen wel overboord gooien maar dan hadden wij weer een jaar zonder NK Indoor en dat was niet de bedoeling.

Wel is uit dit gebeuren lering getrokken. Het bestuur heeft besloten het volgende in discussie te brengen:

leder die een NK Indoor wil organiseren mag dat, maar het bestuur stelt een termijn vast waarbinnen de aanvraag op het secretariaat moet zijn, vergezeld van de afinetingen van de ruimte en een tekening van de aan te leggen baan. Alleen op deze wijze heeft het bestuur enig inzicht in de ruimte en de vormgeving van de wedstrijdbaan en kan zij beoordelen of het verantwoord is hier een wedstrijd te houden.

Voor 2003 is den aanvraag binnen en wel van FCV De Lochsprinters te Nijverdal. Omdat de omschreven termijn hiervoor al is verstreken zal het bestuur deze NK Indoor zien als een overgangs-periode. Het bestuur van De Lochsprinters verplicht zich hierdoor per omgaande maten en tekening in te leveren.

Nadat er over en weer stevig is gediscussieerd en ieder het eens is met deze stelling wordt de organisatie aan Nijverdal toegewezen.

Een Voorbeeld:
Voor de organisatie van de NK Indoor voor 2004 zullen de aanvragen uiterlijk 15 oktober 2002 bij het secretariaat binnen moeten zijn, dan kunnen deze in een voorstel aan de Federatieraadsvergadering van november 2002 op de agenda geplaatst worden.

Cruiserklasse nieuwe indeling

De wijziging van de leeftijdsindeling bij de cruisers gaat door zoais het voorstel was.

Dit houdt in dat de klassen er nu als volgt uit zien:

 • cruiserklasse tot en met 15 jaar
 • cruiserklasse van 16 tot en met 30 jaar
 • cruiserklasse van 31 tot en met 40 jaar
 • cruiserklasse van 41 jaar en ouder

Als voorwaarde voor de twee oudste klassen wordt gesteld dat er minimaal zeven (7) deelnemers per klasse meedoen. Voor de dames-cruisers zal per wedstrijd met de jury worden overlegd.

Financieel verslag 2001 en verslag kascontrole-commissie

Na een korte toelichting van de penningmeester zijn er geen vragen op de jaarrekening.

De heer Rientjes uit Raalte heeft nog een opmerkingdat er in het verslag niet erg gemerkt kan worden wat de promotie in 2000 heeft opgebracht. Hierop zegt de voorzitter dat niet alle positieve dingendirect in geld terug te vinden zijn.
De kascontrole geeft bij monde van de heer Verbraaken uit Hengelo Ov. te kennen dat alles is gecontroleerd en zij de penningmeester dechargeert voor het penningmeesterschap en het bestuur voor het gevoerde beleid.

Jaarverslag 2001 van de secretaris

Er zijn geen vragen op dit verslag, het ziet er goed uit en geeft, zoals de voorzitter zegt toch duidelijk antwoord op de vraag van de heer Rientjes over het financieel verslag betrefFende de promotie in het jaar 2000, we zien in het jaarverslag bij de standen van het ledental per jaar dat de promotie wel degelijk wat heeft opgeleverd n.l. een behoorlijk aantal nieuwe leden.

Rondvraag

 • Remon Brink, Dedemsvaart: mededeling: Voor de twee wedstrijden van de Masters of BMX krijgt iedere club een uitnodiging.
 • Remon Brink, Dedemsvaart: vraag district: Als een buitenlandse jongen mee wil doen met onze wedstrijden mag dat?
  Antwoord: Ja dat mag als hij of zij voldoet aan de door de NFF gestelde regels, dus een geldige NFF-kaart.
 • Heidy Lentink, Apeldoorn: Hoe is de verdeling voor het aantal stemmen?
  Antwoord: Tot en met 25 leden 1 stem, van 26 tot en met 50 leden 2 stemmen, van 51 tot en met ICQ leden 3 stemmen.
 • Heidy Lentink, Apeldoorn: Onzemensen zijnnaar de cursusbaancomm. geweest bij de andere bond, geldt dat ook voor de NFF?
  Antwoord: De regels bij de NFFkunnen op wat onderdelen verschillen, die andere cursus telt dus niet voor de NFF. U zult op eennationale wedstrijd waar op dat moment een nationale baancommissaris nodig is een beroep moeten doen op de hulp van anderen.
 • Heidy Lentink, Apeldoorn:
  Antwoord:
 • Rob Waaijenberg, Ommen: Als er bij wedstrijden blessures optreden neemt de EHBO geen beslissing, hoe moet dat dan?
  Antwoord: De EHBO geeft raad en de trackmanager met de jury en de organisatie neemt de beslissing wei of niet meer deelnemen. De trackmanager is bevoegd om een rijder af te wijzen.
 • Otto Oostindjer, Winschoten: Doet de NFF nog wat aan het gebruik van clicks?
  Antwoord: Wat deze clicks betreft willen wij als bestuur de Internationale ontwikkelingen volgen en daar onze conclusies uit trekken.
 • Jos Rientjes, Raalte: Allereerst nog eens de vraag om de verzekeringspapieren?
  Antwoord: Die liggen hier voor u klaar.
 • Jos Rientjes, Raalte: Komt er nog weer een trainers-cursus?
  Antwoord: Dit jaar zeker niet.
 • Jos Rientjes, Raalte: Hoe gaat dat met de wedstrijdlijsten op provinciale wedstrijden?
  Antwoord: U krijgt van te voren de lijsten toegestuurd met adresstickers, die moet u naar de verenigingen sturen, u krijgt deze terug en stuurt ze door naar de jury voor de verwerking en daar krijgt u de wedstrijdl jsten weer van.
 • Maarten Sluiter, Assen: Assen wil graag meer overleg tussen de districten omdat er nu wedstrijden op dezelfde data georganiseerd worden, dit is niet bevorderlijk voor de fietscross.
  Antwoord: Er is wel overleg, maar dit overleg is en blijft een districtsaangelegenheid en niet direct een taak voor de Federatieraadsvergadering.
 • Jan de Wit, trackmanager: Hoe zit dat nou met de training van de cruisers op de wedstrijden?
  Antwoord: Dat is alom bekend, eerst samen trainen en dan van 10.30 uur tot 10.45 uur nog een aparte training voor de cruisers. Hier moeten de trackmanagers goed de hand aan houden.
 • Johan Kusters, Tiel: Op 24 augustus is er in Tiel weer de bekende vakantiewedstrijd.
 • Johan Kusters, Tiel: Kan de NFF niet bij springen als er tekorten zijn bij de organisatie van de NK Indoorwedstrijden, bij voorbeeld in de vorm van een subsidie?
  Antwoord: Wij moeten er niet van uitgaan dat als je organiseert er een subsidie gegeven wordt. De praktijk leert nog steeds dat een redelijke organisatie er goed uit komt, dan is er geen subsidie nodig.

Sluiting

Het is 21.30 uur als de voorzitter voor de laatste keer zijn hamer gebruikt voor het dicht slaan van de vergadering.