Fotofinish

Uit NFF_Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De onderstaande tekst was een memo gericht aan de Federatieraad; dit memo is behandeld in de FR-vergadering van 20 nov. 2009


Inleiding

De laatste jaren is er enkele keren aanleiding geweest om eens na te denken over het jureren aan de finishlijn. Zonder hier nog eens op specifieke voorbeelden in te gaan, kunnen toch een paar zaken benoemd worden:

  • Het werk van de lijnjury is geen gemakkelijk werk; het moet worden gedaan onder stressvolle omstandigheden. Het is ook niet altijd makkelijk voldoende goede mensen te krijgen.
  • Af en toe ontstaan er situaties waarin de geschreven uitslag (de jury-briefjes) niet eenduidig of volledig is.
  • De wijze waarop de lijnjury haar werk doet (opstelling; moment van schrijven) staat nogal eens bloot aan kritiek vanuit de clubs of het publiek. Of die kritiek wel of niet terecht is, op dat moment komt het de beeldvorming niet ten goede.

Als NFF wil je graag dat het vaststellen van de uitslag een zo groot mogelijke kwaliteit bereikt. Het beoogde effect is ook dat de acceptatie van (of de tevredenheid over) de jurering groter wordt. Dat heeft een positieve invloed op het geheel van de wedstrijddag en verminderd de discussies achteraf en in de wandelgangen.

In de zoektocht naar kwaliteit en acceptatie, kom je vanzelf ook uit bij het verschijnsel foto-finish. We hebben ons laten voorlichten over een bepaald systeem; niet toevallig het systeem dat ook bij de KNWU gebruikt wordt.

Het bestuur wil het volgende aan de Federatieraad voorleggen.

In het kort

Wij willen in het voorjaar van 2010 een proef doen met fotofinish-apparatuur tijdens een aantal nationale wedstrijden.

De uiteindelijke beslissing voor deze proef wordt in februari genomen; als voorbereiding zal in de winterperiode veel informatie aan de clubs worden verstrekt en ook het totale kostenplaatje moet dan duidelijk zijn.

Dit vergt veel voorbereiding en ook veel energie in de uiteindelijke uitvoering. Om die reden willen we in de komende vergadering van 20 november graag de mening van de FR of het zinvol is om met deze voorbereidingen te beginnen. Daarbij zijn de kosten een belangrijke factor.

Het initiatief meer uitgewerkt

Voorlichting:

In de periode tussen de november en februari zullen we informatie beschikbaar stellen aan de clubs over foto-finish. Deze informatie betreft de apparatuur (samenstelling en onderdelen van een systeem), de handelwijze, bediening, controle, e.d. De informatie wordt vooral schriftelijk gegeven, waar mogelijk ondersteund door beeldmateriaal via internet. Overleg met de leverancier/beheerder moet uitwijzen of er een aparte presentatie-bijeenkomst belegd kan worden, vóór de FR-vergadering van februari. Planvorming voor de proefperiode Als groen licht wordt gegeven in november, wordt in februari aan de Federatieraad een plan gepresenteerd voor de proefperiode in het voorjaar. In dit plan moet o.a. aan de orde komen: - welke punten worden getest, gemeten en beoordeeld en wat zijn de criteria om uiteindelijk van een al dan niet geslaagde proef te kunnen spreken - welke wedstrijden in aanmerking komen voor een test - welke randvoorwaarden vervuld moeten worden (bijv. voldoende extra medewerkers) - onderwerpen en een tijdspad voor de evaluatie en rapportage na afloop van de proef

Procedure

De Federatieraad geeft in november haar mening over dit voornemen. Als er op dat moment al onvoldoende steun is (geen behoefte, te verwachten hoge kosten) beginnen we er niet aan.

Als de Federatieraad het de moeite waard vind om een plan op te stellen en het informatie-trajekt te starten, dan wordt dat in de winter uitgevoerd.

In de vergadering van februari neemt de Federatieraad een definitief besluit of het testen mag doorgaan. Hierbij zal het kostenplaatje duidelijk zijn, ligt er een voorstel hoe deze kosten worden gedragen en wordt van de Federatieraad verwacht dat een degelijke afweging wordt gemaakt tussen de verwachtte opbrengst van de test en de kosten. Met opbrengst wordt hier bedoeld de kennis en ervaring die wordt opgedaan en de waarde van een onderbouwd eind-besluit.

Als in februari wordt besloten door te gaan, wordt met de organiserende clubs overlegd.


Memo voor: Federatieraad Datum: 20 november 2009 Agendapunt: Omschrijving: Foto-finish