Verslag Federatieraad 9 december 2005

Uit NFF_Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Opening

Om 20.05 uur opent de voorzitter de vergadering

Post in- en uitgaand

Ingekomen post:

 • Brief damescruisers
 • Brief Zevenhuizen
 • Brief Kienie Peters

Aangezien deze brieven over het onderwerp gaan dat behandeld wordt onder punt 10 van deze vergadering, schuiven we deze brieven op naar punt 10.

 • Brief van De Plakpunters Tegelen

De Plakpunters hebben te kennen gegeven dat zij met ingang van 1 januari 2006 hun lidmaatschap bij de N.F.F. beëindigen.

 • Brief van FCC Ammersoyen

Deze brief wordt behandeld als extra agenda punt voor de wedstrijdkalender 6a.

 • Brief van het Twentse Ros Hengelo

Deze brief gaat over dat de competitiestrijd beïnvloed wordt door rijders van de K.N.W.U. zeker aan het begin van het seizoen, als er bij de K.N.W.U. nog geen wedstrijden gereden worden. Het idee van het Twentse Ros is, om iedere rijder aan het begin van het seizoen een keuze te laten maken voor welke bond zij uit willen komen. De voorzitter zegt dat deze brief eerst bestuurlijk en daarna met de commissie NFF/KNWU besproken moet worden, in de federatieraadsvergadering van 3 maart 2006 komen wij hier op terug.

 • Brief van Flying Bikes Kootwijkerbroek omtrent versnelling van de prijsuitreiking.

De voorzitter geeft aan dat deze brief behandeld wordt tijdens de mededelingen.

Uitgaande post:

 • Er is een brief naar The Whoopers Berlicum gegaan met de mededeling dat het bestuur van de NFF accoord gaat met het gezamenlijk organiseren van een Indoor wedstrijd i.s.m. Oss op zondag 18 december 2005.

Notulen federatieraadsvergadering 27-2-2005

Deze notulen worden unaniem vastgesteld.

Mededelingen

 • N.a.v. het incident van twee rijders in het parc-fermee in Noordbergum, wat mondeling goed opgelost is op die dag, is het bestuur van mening dat er bij dergelijke incidenten een duidelijk beleid gevoerd moet worden in het vervolg. Slaan, schoppen etc. op en om de crossbaan kan niet getolereerd worden. Er zal met ingang van de eerste wedstrijd strenger opgetreden worden. Meppen is moven. In eerste instantie geldt deze regel voor beide partijen, en volgt diskwalificatie voor de wedstrijd die op dat moment gereden wordt. Deze wedstrijd zal dan ook niet meetellen voor het N.K. De beide trackmanagers nemen de beslissing. Ieder geval staat op zich. Bij onenigheid is het belangrijk om de trackmanager of een bestuurslid van de NFF in te lichten.
 • Tijdens het N.K. 2005 in Ammerzoden hing de NFF vlag voor de feesttent, deze behoort tijdens kampioenschappen op de crossbaan te hangen.
 • Bij het Drents Kampioenschap te Schoonebeek stond op de bekers niet alle info vermeld die erop behoord te staan. De bedoeling is dat het jaartal en- of datum en leeftijdsklasse vermeld wordt.
 • Uit de brief van de Flying Bikes uit Kootwijkerbroek komt de vraag of de prijsuitreiking niet wat sneller kan. Dit kan wel als de prijsuitreiking gelijk na de wedstrijd begint, zodat alle rijders ook nog op de baan zijn, en de bekers klaar staan. Als iedereen dit weet zal het zeker versnellen.
 • Tijdens het N.K. 2005 te Ammerzoden is verzuimd om het logo van de N.F.F. te vermelden. Deze wedstrijd wordt verreden onder auspiciën van de N.F.F. Ook op aankondigingen naar buiten en affiches behoort dit vermeld te staan. Als iemand interesse heeft in het N.F.F. logo digitaal, kan deze aangevraagd worden bij het N.F.F. bestuur.
 • Bij uitnodigingen is het noodzakelijk om alle informatie te vermelden, zoals aanvang van training, aanvang van wedstrijd, inschrijfgeld en eventueel een routebeschrijving. Dit is belangrijk voor nieuwe leden en nieuwe verenigingen.
 • Rieks Dubbink stuurt twee weken voor aanvang van een provinciaal kampioenschap, N.C.K. en N.K. een medewerkerlijst. Deze lijst dient door de organiserende vereniging ingevuld te worden en een week voor de wedstrijd teruggestuurd te worden naar de trackmanager die op die dag aanwezig is.
 • De baankeurders nemen 7 maanden voor aanvang van de wedstrijd zelf contact op met de vereniging om een afspraak te maken voor de baankeuring.
 • Bij de samenwerkingswedstrijd van de N.F.F./K.N.W.U. van 27 mei 2006 te Valkenswaard zijn twee coördinatoren aangesteld die er voor zorgen dat er voldoende hulp is bij de wedstrijd, zoals omroepers, baancommissarissen, juryteam binnen en buiten, starters en trackmanagers. Voor de N.F.F. zal dit zijn Jan Geerling uit Schoonebeek, voor de K.N.W.U. is dit Henk Sloesen uit Tegelen.
 • In het weekend van 8-9 april is er een landelijke fietscross promotiedag. Er zal dan geen wedstrijd georganiseerd mogen worden. Iedere vereniging moet zelf iets doen ter promotie van de fietscross. Er zal vanuit het samenwerkingsverband NFF/KNWU promotiemateriaal aangeleverd worden, ook wordt er gewerkt aan persberichten op landelijk niveau.
 • In Noordbergum is een ouder van een 7 jarig kind van de crossbaan gestuurd. Iedere vereniging is verantwoordelijk om hun leden duidelijk te maken van het wedstrijdreglement, b.v. dat men tot 6 jaar met hun kind mee mag op de startbult. Uitzonderingen kan altijd in overleg met de trackmanager voor aanvang van de wedstrijd, dit kan dan via de wedstrijdvertegenwoordiger van de eigen vereniging.

Mondelinge toelichting omtrent verzekering

Dit agendapunt wordt verplaatst naar de federatieraadsvergadering van 3 maart 2006 omdat Peter Vaessen vanavond verhinderd is.

Wedstrijdkalender 2006

FCC The Derrickcrossers vragen gelijk hoe het mogelijk is dat er op 4 februari 2006, als het N.K. Indoor is, er ook een wedstrijd gepland staat van de KNWU in Kampen.

Mia Vermue (secretaris NFF) legt uit dat de KNWU daar ook geen zeggenschap in heeft en dat dit opgelegd is door de UCI. Deze wedstrijd zou oorspronkelijk in België gereden worden maar is om technische redenen verplaatst naar Kampen (Nederland). Na enige discussie maakt Schoonebeek bekend dat zij bezig zijn om het N.K. Indoor naar een andere datum te verplaatsen. Het bestuur overlegt 12 december in de bestuursvergadering met Schoonebeek of dit mogelijk is.

De wedstrijdkalender wordt vastgesteld. Het N.K. Indoor 2006 blijft toch op 4 februari 2006.

Brief van FCC Ammersoyen Ammerzoden

Aangezien de Plakpunters uit Tegelen hun lidmaatschap bij de NFF beëindigd hebben met ingang van januari 2006 is er in 2006 ook geen Limburgs kampioenschap.

Vanuit de regio Zuid vergadering is het voorstel gekomen om een Kampioenschap van het Zuiden ter plaatsvervanging te willen organiseren, FCC Ammersoyen heeft zich beschikbaar gesteld als organisator. Dit zal alleen gelden voor 2006.

De Spartanen uit Zevenhuizen stellen voor om er een Noord-Hollands kampioenschap van te maken, aangezien er drie verenigingen uit die hoek al lid zijn van de NFF. De Kombocht uit Bussum maakt kenbaar dat het bij hun niet mogelijk is vanwege werkzaamheden aan de baan. De federatie is het er wel mee eens dat er vervanging voor het Limburgs moet komen indien mogelijk.

Na enige discussie wordt ingestemd met een Kampioenschap van het Zuiden in Ammerzoden op 15 april 2006. Het bestuur gaat overleggen om in 2007 een Noord-Hollands kampioenschap georganiseerd te krijgen.

Begroting 2006

Niemand heeft vragen aan de penningmeester en de begroting wordt vastgesteld.

Kascontrole: opvolger gezocht voor Dhr. Reimink en Dhr. Brink.

In januari vindt de kascontrole plaats bij de penningmeester ( Ingrid Krabbe). Dhr. Reimink Nijverdal wil dit nog wel een jaar doen samen met Dhr. v Remeker uit Hengelo. Het verslag komt in de federatieraadsvergadering van 3 maart 2006.

Bestuursverkiezing

Aftredend:

 • Rob Waaijenberg, voorzitter, herkiesbaar
 • Ingrid Krabbe, penningmeester, niet herkiesbaar
 • Rieks Dubbink,wedstrijdcoördinator, herkiesbaar
 • Bert v Doesburg,afgevaardigde regio Zuid, herkiesbaar

FCC de Kombocht vraagt waarom er 4 bestuursleden tegelijk aftredend zijn. Dit is omdat we met 8 bestuursleden zijn en iedere 2 jaar aftredend zijn of herkozen kunnen worden. Momenteel is er een nieuwe penningmeester in beeld, in maart hopen we meer duidelijkheid te kunnen geven. Ingrid blijft haar taken nog wel doen tot we een nieuwe penningmeester hebben, er moet wel serieus worden gezocht. Ingrid krijgt een applaus van de federatie. De overige aftredende bestuursleden worden herkozen.

Damescruiserklasse

De voorzitter meldt dat het bestuur niet helemaal volgens het reglement gehandeld heeft omtrent de damescruisers. In mei 2005 is er een brief binnengekomen, ondertekend door alle damescruisers, met het verzoek om de dames in een eigen klasse te laten rijden, ook al is het geen volwaardige klasse ( min. 7).

De dames voelen zich niet prettig bij de heren cruisers. Het verschil in snelheid en kracht is te groot. Er is in juni door het bestuur besloten om hier voorlopig gehoor aan te geven als proef van 1/2 jaar.

Het bestuur heeft ten opzichte van de verenigingen en juryteam hier niet goed over gecommuniceerd. Hiervoor onze excuses, in de toekomst zullen we hier beter op letten.

Er zijn serieuze geluiden dat er een aantal jonge damescruisers willen starten. Na enige discussie wordt het voorstel van het bestuur om een damescruiserklasse 24- en 25+ unaniem aangenomen. (zie voorstel dat met agenda en uitnodiging meegestuurd is).

Nieuwe leden

Voordragen tot aspirant lid binnen de NFF:

 • FCC de IJsselcrossers Doetinchem

Voordragen tot volwaardig lid binnen de NFF:

 • FCC de Kombocht Bussum
 • FCC de Kleydrivers Z-Scharwoude
 • FCC de Boscrossers Heiloo

De IJsselcrossers worden voorgedragen tot aspirant lid binnen de NFF. Er ontstaat een discussie over de regio waar Doetinchem ingedeeld wordt.

Volgens artikel 1 van het districtsreglement valt Doetinchem onder de regio Veluwe. Reden van discussie voor de regio O.N.O. was de afstand. Voor de Veluwe dat de regio al erg vol is. Er wordt voorgesteld om de regio's anders in te gaan delen. Het bestuur gaat zich hier over buigen. De regio Veluwe maakt een schriftelijk voorstel voor aanpassing van het districtsreglement. FCC de Kombocht uit Bussum, FCC de Kleydrivers en FCC de Boscrossers worden als volwaardig lid aangenomen binnen de NFF.

Positie rijdersraad

Over de positie van de rijdersraad wordt vandaag geen definitief besluit genomen. Wel wordt aan de federatie de mening gevraagd omtrent de rijdersraad.

 • Wat is de doelstelling van de rijdersraad?

Klankbord voor rijders, om vervolgens contact te leggen met NFF bestuur voor overleg.

 • Rijdersraad kan ook adviserende functie krijgen.
 • Rijdersraad kan commissie worden binnen de NFF.

Er ontstaat een discussie. Rijdersraad kan voor bestuur en rijders een toegevoegde waarde zijn. Voor het bestuur is het eenvoudiger om via rijdersraad contacten uit te wisselen als via 30 verenigingen aangesloten bij de NFF. De grootste doelgroep momenteel van de rijdersraad is vanaf 14-15 jaar. Alle regio's kunnen hun hoofd gaan buigen om een rijdersraad lid naar voren te brengen. De huidige rijdersraad is niet door de regio's gekozen.

Rondvraag

 • Rene Botterman Geldermalsen

Kunnen we er geen vaste regel van maken dat rijders die op de wedstrijddag zelf nog aan willen melden, dit via de clubvertegenwoordiger doen, en niet zelf? Antwoord: Goed idee, inschrijven alleen via clubvertegenwoordiger.

 • Gerard v Leeuwen Tiel

Kunnen alle medewerkers van de organiserende vereniging niet met b.v. het zelfde T-shirt lopen, dit is voor nieuwe rijders c.q. ouders een herkenning wie ze moeten aanspreken bij vragen of problemen? Antwoord: Dit is niet echt nodig, enig aanspreekpunt voor rijders c.q. ouders tijdens de wedstrijd zijn de trackmanagers dragen altijd een geel T-shirt met T.M. op de rug, dit dient via de clubvertegenwoordiger te gaan.Voor de organisatie zelf zou het misschien wel handig zijn.

 • Harrie Reimink Nijverdal

Is er binnen het NFF bestuur over gepraat dat er tijdens het N.K. 2005 in Ammerzoden verschillende zaken niet volgens het reglement gelopen zijn? Met name Dhr. Verstegen gedroeg zich niet correct. Antwoord: Er is uitvoerig door het bestuur over deze wedstrijd gepraat binnen het NFF bestuur. Als men denkt dat er zaken zijn die niet volgens het reglement nageleefd zijn, moet men wel eerder melding aan het bestuur geven. Het was opvallend dat er met de promotiewedstrijd in Baarn bijna geen plaatsen meer waren voor de NFF ers. Antwoord: Hier kunnen wij niets aandoen, advies is om vroeger te gaan.

 • Helma Halma Doetinchem

Wij zijn nu aspirant lid binnen de NFF, mogen wij in 2006 wel een regiowedstrijd organiseren? Antwoord: Dit wordt regionaal geregeld, op grond van aspirant lid mag dit niet geweigerd worden. Heeft de NFF informatie over het verloop van zo'n wedstrijddag? Antwoord: Wilma Peters stuurt draaiboek op.


 • Patrick v Meerveld Putten (lid rijdersraad): Wat zijn de data van de baancommissarisdag en trainersdag 2006?

Antwoord: De baancommissarisdag is gepland op 18 februari 2006 en de trainersdag op 4 maart 2006. De locatie is dit jaar APELDOORN. Iedereen krijgt nog een officiële bevestiging, de datum van de trainersdag kan nog wijzigen i.v.m. N.K. Indoor te Erica.

 • Gerrit Heuver, Ommen: Kan er op korte termijn iets aan de regio indeling gedaan worden?

Antwoord: Maandag 12 dec. beginnen we daaraan tijdens de bestuursvergadering.

 • De voorzitter meld nog dat als er iemand een voorstel heeft voor de federatieraadsvergadering zij dit via het verenigingsbestuur moeten indienen, op een termijn van minimaal twee weken voor de federatieraadsvergadering, zodat het nog verstuurd kan worden naar de verenigingen, die dan nog de tijd hebben voor eventuele reactie.

Sluiting

Om 22.50 uur sluit de voorzitter de vergadering.