Verslag Federatieraad 23 juni 2006

Uit NFF_Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Federatieraad verslag 23 juli 2006

Opening

De voorzitter heet een ieder van harte welkom en geeft in korte bewoording nog even het doel van de bijeenkomst weer.


Notulen 3 maart 2006

Naar aanleiding van de notulen kwamen de volgende vragen / opmerkingen ter tafel:

Vraag: Wat is de status van de vorming van regio West? Antwoord: Zodra er voldoende verenigingen uit west Nederland aangesloten zijn, zal er een aparte regio samengesteld worden. Binnen het NFF bestuur worden de ontwikkelingen nauwlettend gevolgd. Vraag: Kan het NFF de kosten voor de truien voor NK indoor en outdoor voor haar rekening nemen? Antwoord: Tijdens de laatst gehouden federatieraad is door de voorzitter aangegeven dat concrete en uitgewerkte voorstellen aangaande besteding van een deel van de financiële reserves serieus bekeken zullen worden op nut en haalbaarheid. Tot op heden zijn nog geen concrete voorstellen ontvangen. Vraag: Bij FC Unitas zijn het clubhuis en de juryruimte afgebrand. Is het NFF bestuur voornemens de vereniging financieel te ondersteunen? Antwoord: Het bestuur van Unitas is druk doende om samen met de gemeente Assen tot een oplossing te komen. Financiële steun vanuit de NFF is op dit moment niet aan de orde.


Positie rijdersraad

De voorzitter presenteert de conceptversie van reglement rijdersraad, zoals deze ter goedkeuring voorgelegd zal worden in de volgende federatieraadvergadering. Vraag: Wat is de rol van de rijdersraad t.o.v. de trackmananger. Antwoord: Dit zal besproken worden in het overleg met de trackmanagers. Opmerking: Formeel heeft een "raad" een andere status dan een commissie. Het nu voorgestelde betreft een commissie. Vraag: Wordt de commissie ieder jaar opnieuw bekrachtigd, want zo valt het nu wel te lezen. Antwoord: We zullen hier opnieuw naar kijken.


Presentatie discussie en enquête samenwerking

Door de voorzitter worden aan de hand van PowerPoint presentaties de resultaten van de ingevulde enquêteformulieren en regiobijeenkomsten gepresenteerd. (noot: de presentaties zijn als bijlage toegevoegd)

Discussie naar aanleiding agendapunt 4 Vraag: Wat als de combiclubs de overhand krijgen binnen een vereniging. Antwoord: Hier is niet concreet een antwoord op te geven. Er zal cultuurverschil zijn tussen een oorspronkelijke KNWU vereniging welke ook aansluiting zoekt bij NFF en een oorspronkelijke NFF vereniging welke ook aansluiting zoekt bij KNWU. De afspraken binnen de regio worden met alle bij de regio aangesloten verenigingen gemaakt. Pas indien de basis principes van de NFF in het geding komen zal het NFF bestuur zich inhoudelijke met een discussie binnen een regio gaan bemoeien.

Tijdens de discussie rondom deze vraag worden een aantal voorbeelden geschetst waarbij NFF wedstrijden ondergesneeuwd raakten of nadelig beïnvloed werden door organisatie van een KNWU wedstrijd.

  • Vraag / opmerking: Je zou als NFF verenigingen binnen een regio nieuwe combiclubs wegwijs moeten maken binnen de NFF cultuur.

Antwoord: Het verwelkomen / wegwijs maken van nieuwe verenigingen past natuurlijk prima binnen de NFF cultuur.

  • Vraag: Is het NFF bestuur voornemens om een gesprek aan te gaan met DVO Haaksbergen aangaande werkwijze / afspraken / cultuur binnen NFF.

Antwoord: Nee, dit is in eerste aanleg een taak voor het regio overleg.

  • Vraag / opmerking: De NFF draait volledig op vrijwilligers en KNWU heeft het bondsbureau en betaalde krachten. Dit is wel een groot principieel verschil.

Antwoord: De KNWU heeft op ca 25.000 leden / licentiehouders 15 betaalde krachten. Het overgrote deel van de activiteiten wordt net als bij de NFF door vrijwilligers gedaan.

  • Vraag / opmerking: Een baankeuring geeft onvoldoende garantie dat een nationale wedstrijd op een goede baan gereden wordt.

Antwoord: De baankeuring zoals deze binnen NFF gedaan wordt geeft een garantie voor een bepaald veiligheidsniveau.

  • Vraag / opmerking: Het zou goed zijn om de rijdersraad te betrekken bij de evaluatie van een wedstrijd, deze kunnen informatie geven of een baan goed te berijden was.

Antwoord: Goed voorstel, we zullen onderzoeken hoe dit te realiseren is.


Reactie Jan Hereygers (lid fietscross commissie KNWU)

Jan spreekt zijn waardering uit voor het initiatief van het bestuur van de NFF om op deze wijze een open discussie te voeren over het onderwerp. Ook zijn roots liggen bij de NFF. Nadat zijn kinderen eerst een aantal jaren NFF gereden hadden, zijn ze ook KNWU wedstrijden gaan rijden. Jan is dus in zekere mate bekend met de culturen van beide bonden.

Een paar jaar terug is met een klein groepje betrokkenen de discussie gestart om te onderzoeken op welke wijze een vorm van samenwerking tussen NFF en KNWU wenselijk en mogelijk is. Het vertrekpunt van de fietscross commissie van de KNWU is om te komen tot samenwerking. Een fusie is niet het vertrekpunt.

Het is zelfs geen vooropgesteld doel dat een samenwerking er moet komen. Het belang van de sporters moet centraal staan in de discussie. Indien het in het belang van de rijders is dat de beide bonden gaan samenwerken, dan moeten we dat gaan doen. Echter ook organisatorisch zal een eventuele samenwerking met de KNWU voordelen bieden. Denk hierbij aan het verkrijgen van subsidiegelden, steeds vaker verlangen subsidie verstrekkers (ook locale overheden) dat sportverenigingen (indirect) aangesloten zijn bij NOC/NSF. Er wordt vaak gezegd dat de KNWU er alleen voor de topsport is en de NFF voor de breedte sport. Dit is slechts gedeeltelijk waar, de KNWU doet wel degelijk aan breedtesport. bv middels de AK competities.

Er wordt vaak gesteld dat de KNWU veel betaalde krachten heeft. De praktijk is dat ook binnen de KNWU het overgrote deel van het werk door vrijwilligers gedaan wordt. Bestuursleden van KNWU verenigingen dienen zich bv ook een licentie aan te schaffen. Binnen de besturen van KNWU clubs wordt veelal positief gesproken over het verenigings gevoel zoals dat binnen de NFF leeft.

Een combiclub is de ogen van Jan de ultieme vorm van samenwerking tussen beide bonden. De drempel wordt daarmee zo laag mogelijk gemaakt om deel te nemen aan wedstrijden en activiteiten van beide bonden.

De KNWU en de NFF zijn twee bonden met een sterke eigen identiteit, welke elkaar aanvullen en daarmee in een behoefte van rijders voorzien.

Voorleggen beleidskeuzes NFF bestuur

en

KNWU samenwerking

De voorzitter geeft de beleidskeuzes weer welke opgesteld zijn op basis van enquete en regionale bijeenkomsten (zie: bijlage).

Discussie n.a.v. agendapunten 5 en 6 De volgende vragen / opmerkingen worden gemaakt n.a.v. de presentatie:

  • Vraag: Hoeveel rijders hebben zowel bij KNWU als bij NFF een licentie?

Antwoord: Ongeveer 200 tot 300 rijders.

  • Vraag: Wat is het standpunt betreffende vervalsing van de NFF competitie door onregelmatige deelname van "KNWU rijders". Concreet: wat is het standpunt t.a.v. "de brief van het Twentse ros".

Antwoord: Uit de enquête en daarop volgende discussies blijkt dat er geen breed draagvlak is voor het standpunt om rijders te dwingen een keuze te maken tussen beide bonden.

Reactie Nuland: In regio Zuid is uitsluiting van "KNWU rijders" niet aan de orde, wij zijn blij met iedere deelnemer.

Op de concrete vraag van het bestuur aan de vergadering of de ingeslagen weg vervolgd kan worden om te onderzoeken welke vorm van samenwerking tussen NFF en KNWU in het belang is van de rijders, de sport en de NFF, wordt positief gereageerd.

Het bestuur heeft middels de enquête, discussies tijdens de regionale bijeenkomsten en deze avond veel meer bagage gekregen om een goede inschatting te maken welke belangen behartigt dienen te worden.

Na de vakantie zullen de contacten tussen KNWU en NFF weer opgepakt worden.

Rondvraag

  • Vraag / opmerking: Er is dringend behoefte om de KNWU baanofficial opleidingen te erkennen binnen de NFF. Eveneens is er behoefte om de reglementen meer gelijk te maken.
  • Vraag / opmerking: Recentelijk is tijdens een federatieraad vergadering het standpunt gepresenteerd: "Meppen is moven" Geldermalsen heeft zich dat ter harte genomen en besproken binnen de vereniging. Vervolgend is een rijder van Geldermalsen geslagen. Dit voorval is gemeld bij de T.M. Deze heeft de boosdoener gediskwalificeerd voor die semi finale rit. De betreffende rijder was echter al uitgeschakeld. Van enige straf was dus geen sprake.

Antwoord: Wordt besproken in eerst volgende bestuursvergadering.

  • Vraag: Wanneer wordt de KNWU trainerscursus ingevoerd binnen NFF.

Antwoord: Dit is een voornemen welke nog concreet gemaakt moet worden.

Sluiting

De voorzitter bedankt een ieder hartelijk voor zijn / haar inbreng en aanwezigheid en sluit de vergadering.