Federatieraad verslag 29 november 2013

Uit NFF-wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Opening

Eenieder wordt welkom geheten.

Post

De (in-en uitgaande) post bestond uit email verkeer en geen andere vorm.

Mededelingen

Geen

Notulen Juni 2013

De notulen van de vorige vergadering in juni 2013 goedgekeurd en aangenomen.

Vaststellen Nationale Wedstrijdkalender 2014

In verband met Koningsdag op 26 april, is een wedstrijd een week doorgeschoven.

Appingedam heeft gevraagd het Groningskampioenschap te mogen ruilen met de Flying Birds (die in 2015 aan de beurt zijn); het bestuur van de Flying Birds is nog niet op de hoogte.

De definitieve uitkomst zal z.s.m. bekend worden gemaakt.

Bestuursverkiezing

 • Marc Dirkx, afgevaardigde district Midden, heeft aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen. Vervanging is er nog niet doch tijdens de komende districtsvergadering hoopt men een opvolger te benoemen.
 • Rob Waaijenberg wordt als voorzitter herkozen.
 • Bert van Doesburg wordt als afgevaardigde district Zuid herkozen.
 • Rieks Dubbink wordt als afgevaardigde van district Oost herkozen.

Nota bene: de districten Noord/Oost en Oost zullen fuseren en overgaan in district Oost met Arjan Schepers als hun afgevaardigde. Rieks Dubbink is dan geen bestuurslid meer, maar zal als wedstrijd coördinator aan de bestuursvergaderingen kunnen deelnemen. Dit gaat in op de Federatieraad van Februari 2014 na aanpassing van het Districtsreglement.

Begroting 2014

De penningmeester heeft de begroting opgesteld en geeft een toelichting.
Vanuit de aanwezigen worden vragen gesteld over de automatiseringskosten. Deze post is opgevoerd omdat rekening gehouden met mogelijke aanpassing en/of uitbreiding van de software voor juryprogramma en ledenadministratie.

Vanuit de vergadering worden opmerkingen gemaakt over de hoogte van het begrotingsoverschot en de kasreserve van de NFF. Daarbij wordt gesuggereerd dat vanwege de goede financiële positie van de NFF sommige tarieven (licenties/fotofinish) verlaagd zouden kunnen worden.

Het bestuur stelt daar tegenover dat de licentiekosten dermate laag zijn dat het weinig zin heeft om ze per persoon nog te verlagen. Met betrekking tot de fotofinish is destijds afgesproken dat de gebruikers van het systeem voor een groot deel ook de kosten moeten opbrengen. Het bestuur wil sowieso van het beginsel uitgaan dat daar waar kosten worden gemaakt, ze ook daar worden opgebracht.

De NFF is al vijfentwintig jaar een organisatie waar op de kleintjes wordt gelet. We vergeten daarbij nog wel eens dat een beetje meer geld uitgeven ook de kwaliteit van de organisatie of van het product ten goede kan komen.

De begroting wordt unaniem aangenomen.

Toekomst organisatie Federatieraad

Alle aanwezigen hebben hierover een bijlage ontvangen. Als er geen vragen zijn op dit moment, wil de voorzitter graag een en ander toelichten. Het bestuur wil graag zaken doen met een Federatieraad die bestaat uit minder maar wel steeds dezelfde mensen. Daarmee kan op langere termijn aan consistent beleid gewerkt worden, zonder dat de wisselende samenstellen van de FR dat in de weg zit.

Vanuit de aanwezigen komt de opmerking dat je efficiënter kunt vergaderen met een kleine club mensen en dus misschien afgevaardigde vanuit het district moet sturen.

Daartegenover stelt het bestuur; de clubs zijn de baas binnen de Federatie.

Wanneer de Federatieraad gevormd wordt door afgevaardigde vanuit de Districten, moet er wel een structuur komen waardoor de band tussen de clubs en de districten hechter wordt.

Het bestuur wil het hun voorgenomen beleid laten toetsen door de raad. Binnen de districten zou er meer gedaan kunnen worden aan aandragen van beleid. Het moet namelijk beide kanten op werken en terugkomen. Uiteindelijk zal er een keuze gemaakt moeten worden welk scenario de voorkeur heeft. Op hoofdlijnen zou een dergelijke keuze gemaakt kunnen worden. De consequentie is wel, kies je als club of als district een vast aanspreekpunt. Er volgen wat vragen en opmerkingen vanuit de vergadering.

 • opmerking: zouden combiclubs een probleem hebben? Antwoord: Er zal misschien iemand moeten zijn die zowel de NFF als de KNWU vertegenwoordigd. Dus meer vrijwilligers?
 • vraag: Hoe is dan de selectie in het district en hoe kies je dan de voorzitter? Antwoord: Het bestuur hoopt dat je teveel mensen krijgt en als meevaller deze voor andere functies kunt inzetten.
 • opmerking: Er mag geen subcultuur ontstaan. Antwoord: Het is vaak al lastig genoeg om binnen een club informatie rond te krijgen, hoe dan in het district?
 • opmerking: een idee om agendapunten welke de aandacht behoeven, via de mail op tijd rond te sturen? Antwoord: Deze zouden dan al in de club/district besproken zijn en heb je voor de vergadering een standpunt.
 • opmerking: het stemgedrag, elke club heeft een aantal licenties met daaraan gekoppeld het aantal stemmen. Hoe verdeel je dan die stemmen? Antwoord: Als je club ergens voor of tegen stemt, dan is de vertegenwoordiger verantwoordelijk en mag, als het niet volgens wens is, zijn stemgedrag aan club en district uitleggen.
 • opmerking: voorbeeld, elke club levert 1 vertegenwoordiger, maar die gaat dan ook 3x per jaar naar de federatieraad vergadering. Misschien gaat hij/zij ook naar club/district vergaderingen. Het kan dan wel veel worden.

Afsluitend: Het bestuur proeft wel de bereidwilligheid om iets te veranderen. Ook het vinden van afgevaardigden. Het bestuur hoopt en gaat ervan uit, dat er binnen de clubs op wordt teruggekomen. Compromis: de voorzitter stelt voor dat we afspreken bij de volgende federatieraad vergadering 1 club vertegenwoordiger komt en dus ook 3x per jaar. Het is geen probleem dat er een toehoorder meekomt.

Toewijzing Nationale wedstrijden

Alle aanwezigen hebben m.b.t. dit onderwerp een bijlage ontvangen. Waar willen we als NFF naar toe? Als je daar antwoord op hebt, kun je bepalen wat je wilt.

Er liggen nu dus 3 scenario’s.

 • FC Unitas uit Assen ziet een combinatie van scenario 1 en 3 als mogelijkheid, wel rouleren, maar met voorwaarden.
 • opmerking: raak je wedstrijden vroeg en laat in het seizoen wel kwijt? Volgens de aanwezigen is dat een kwestie van geven en nemen.

Na met elkaar erover te hebben gesproken wordt tot stemming overgegaan tussen scenario 1 en 2.

De uitslag van de stemming is als volgt:
31 stemmen voor scenario 1.
31 stemmen voor scenario 2.

Bij staken van stemmen (zie Statuten Art.20) wordt een voorstel geacht te zijn verworpen. Dat betekend in dit geval dat de bestaande situatie blijft bestaan.

Bankrekeningen districten

De penningmeester NFF zal de penningmeesters van de districten uitnodigen om hen te informeren over de voortgang van dit onderwerp en wat zij nodig hebben dit te kunnen uitvoeren. De vaste kosten die aan de Districts-rekeningen verbonden zijn, worden door de NFF betaald.

Gedragscode

Het bestuur gaat ervan uit dat iedere club de gedragscode binnen hun organisatie bespreekbaar maakt. Het gedrag wat als unfair en onsportief overkomt moet afnemen.

Het bestuur zal dan ook de gedragsregels invoeren en bepaalde zaken niet meer accepteren, zowel van rijders, officials als achterban/ouders.

M.a.w. het bestuur zal er op toe zien dat e.e.a. wordt nageleefd. In het stuk spreken we nog over spelers, we bedoelen natuurlijk rijders etc, maar gebruik vooral je eigen woord en zie de gedragscode als leidraad.

Rondvraag en w.v.t.t.k.

 • TM: Zijn er verenigingen die leden hebben voor de opleiding TM? Graag attentie bij de trainingsblokken v.w.b. leeftijden. Vaak trainen verkeerde leeftijden met elkaar.
 • FC Unitas: rijders in het 2e trainingsblok en vooral de meisjes, niet te lang laten wachten voor ze de wedstrijd kunnen rijden. De volgorde voor de vakantie bleek anders dan na de vakantie. Attentie hiervoor.
 • FCC Ammersoyen: zijn er eisen aan de grootte van de bekers? Antwoord: Nee dus, maar er ging bij een wedstrijd wat mis.
 • FCC The Whoopers: is er iets getekend tussen NFF en KNWU? Antwoord: Ja, er is een intentieverklaring getekend voor meer samenwerking. B.v. voor 2014 gaan er cursussen e.d. samen. De verklaring zal aan de clubs worden toegezonden en op de website geplaatst.
 • FCC The Whoopers: Leeftijd grens 2-3 jarigen. Antwoord: Het bestuur gaat het dit bespreken.
 • FCC De IJsselcrossers: Is er eenheid te krijgen om uitslagen op de site te plaatsen? Antwoord: Dat is een kwestie van handjes die het gaan doen.
 • FCC De IJsselcrossers: Gedragsregels; we willen een clinic geven aan rijders en hun achterban. Omdat we combiclub zijn gebruikmaken van banden van KNWU e.d. Antwoord: Goed idee.
 • FCV De Lochsprinters: Mogen BC’s van de NFF ook bij KNWU vlaggen? Antwoord: In 2014 is dat een punt in de intentie verklaring.

Afscheid Marc Dirkx

Marc heeft zich niet herkiesbaar gesteld als vertegenwoordiger district midden. Hij heeft zich ingezet om de samenwerking tussen KNWU en NFF gestalte te geven. Hiervoor onze dank en als token van waardering een cadeaubon en plant.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.