Federatieraad verslag 28 juni 2013

Uit NFF-wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Opening

Opening door de voorzitter. Enkele verenigingen hebben zich afgemeld.

Post

Ingekomen stukken per post zijn er niet, wel via de email zijn er enkele brieven ontvangen en behandeld.

Mededelingen

 • Het bestuur deelt mede dat Mia Vermuë en Jan Kusters zijn benoemd tot “lid van verdienste” van de NFF. Hun betrokkenheid en staat van dienst voor de NFF zijn daarvoor in overweging genomen.
 • Vanuit de aanwezigen wordt de pechpauze-regeling tijdens wedstrijden ter discussie gesteld. Het betreft de vraag, wat voor afspraak is gemaakt als men pech heeft aan de fiets?
  Uitleg en discussie volgt. Belangrijke punten om in de gaten te houden:
 • Indien nodig kàn maximaal vijf minuten uitstel worden verleend bij pech
 • Rijder blijft in principe zelf in parc-fermé tijdens dit uitstel. NB: wanneer een rijder niet op hulp van anderen kan rekenen, mag hij/zij natuurlijk zelf de reparatie buiten het parc-fermé uitvoeren.
 • Uiteraard wordt de regeling alleen toegepast wanneer dat nodig is en wanneer dat mogelijk is (bij wijze van voorbeeld: wanneer de rijder een lekke band krijgt bovenop de startheuvel, wordt de pauze niet alsnog toegepast).

Notulen 1 maart 2013

Notulen van de Federatieraad vergadering van 1 maart 2013 worden goedgekeurd en aangenomen.

Jaarverslag 2012

In het jaarverslag wordt aangegeven dat zowel Efront als Wiki functioneren. Dit is op dit moment niet het geval, maar heeft alle aandacht en zal z.s.m. weer operationeel zijn.

Verder wordt het jaarverslag goedgekeurd en aangenomen.

Wedstrijdreglement

Alle voorgestelde aanpassingen en wijzigingen worden punt voor punt behandeld. Na stemming worden alle punten aangenomen, na discussie van onderstaande.

Bij artikel 7 ontstaat er discussie over het eventueel moeten afgelasten van wedstrijden wegens extreme weersomstandigheden. Een afgelaste wedstrijd heeft zowel organisatorische als financiële gevolgen voor de club en voor andere betrokkenen. Er moet een goede afweging gemaakt worden tussen àlle belangen; daarvoor is de organiserende vereniging niet de meest voordehand liggende partij.

Het NFF-bestuur en de districtsbesturen zijn in een betere positie om alles tegen elkaar te kunnen afwegen en bovendien kunnen zij ter verantwoording geroepen worden. Het bestuur geeft aan dat er te allen tijde goed en gefundeerd overleg zal zijn alvorens tot een dergelijke beslissing te komen.

V.w.b. de Cruisers komt de leeftijdsverdeling ter sprake. Zowel bij de dames als de heren gaan de leeftijden vaak niet goed samen; d.w.z. bij samenvoeging van leeftijdsklasses wordt het leeftijdsverschil wel erg groot. Dat uit zich in fysieke kracht maar ook in beleving en inzet. Uiteindelijk heeft dit een negatieve spiraal in de deelname tot gevolg. Dat willen we graag stoppen. Voorgesteld wordt een proef te houden met een andere grens voor samenvoegen. Als bij de voorinschrijving minimaal 4 deelnemers zijn, dan rijden zij eigen klasse. Bij minder dan 4 rijders worden zij wel samengevoegd. Dit idee wordt na stemming akkoord bevonden met een proeftijd van 2 jaar m.i.v. de 1e wedstrijd na de zomervakantie van 2013.

Gedragscode NFF

Er is een beeld ontstaan dat er een bepaald gedrag voorkomt onder NFF leden wat niet goed is, maar ook niet helder te omschrijven is. M.n. heeft men moeite met het gedrag van TM’ers waarvan ook klachten zijn gekomen bij het bestuur. Er blijkt een verschil te zijn van hoe de ene TM overkomt dan de ander. De TM is de scheidsrechter tijdens de wedstrijden en wordt vaak geconfronteerd met onacceptabel gedrag van rijders en omstanders, vooral als hij een in hun ogen een beslissing neemt die niet goed uitkomt. Emoties spelen vaak een belangrijke rol in het gedrag van omstanders en rijders maar ook bij TM’ers. Het bestuur stelt de vraag aan de aanwezigen, zijn er binnen de NFF leden, clubbesturen, TM’ers, die met het bestuur willen meedenken om een gedragscode samen te stellen waar eenieder zich aan kan conformeren?

Gezamenlijk zijn we verantwoordelijk. Niet alleen het bestuur voor TM’ers, maar clubs zijn ook verantwoordelijk voor hun leden en omstanders(ouders). We moeten er met z’n allen voor kunnen zorgen dat een wedstrijd goed en sportief verloopt en de clubvertegenwoordiger kan daar een belangrijke rol in spelen. Hij/zij zal in principe altijd betrokken worden als een straf o.i.d. moet worden opgelegd en uitgesproken door de TM. Het uitleggen aan rijders waarom de TM een disciplinaire straf uitspreekt is een rol voor een clubvertegenwoordiger.

We hebben op dit moment 4 Trackmanagers voor nationale wedstrijden met jarenlange ervaring maar ook met ingeslepen gewoonten en handelwijzes. Voorkomen moet worden dat een kloof ontstaat tussen oudere officials en een zich steeds verjongende achterban. TM’ers wordt geadviseerd op geen enkele wijze lichamelijk contact te hebben met de rijders, op wat voor manier dan ook, zelfs geen schouderklopje hoe goed bedoeld dan ook. Het kan verkeerd worden geïnterpreteerd, wat is voorgekomen.

Mocht er toch kritiek vanuit de leden zijn, via de club kenbaar maken. Met anonieme brieven kan het bestuur niets.

Organisatie NFF, presentatie + meningsvorming

De presentatie is door tijdgebrek niet doorgegaan. Het bestuur kondigt wel aan dat in het najaar en op de Federatieraad-vergadering in november, een paar onderwerpen aan de orde zullen komen:

 • Het NK wordt altijd in 2 dagen gehouden, maar zowel de duur als de invulling van het programma zijn toe aan een nieuwe overweging. Daarvoor zijn natuurlijk verschillende mogelijkheden: 1 wedstrijd op 1 dag, 1 wedstrijd verspreid over twee dagen, twee wedstrijden op twee dagen, al dan niet meetellen van andere wedstrijden, enzovoort enzovoort.
 • Het NCK was weer een groot succes. Het is bewezen dat een dergelijk grote wedstrijd goed georganiseerd en op één dag afgewerkt kan worden en dat NFF en KNWU goed kunnen samenwerken. Als we op deze weg verder gaan roept dat wel

vragen op over het toekennen van deze wedstrijd aan een vereniging. Door het om en om organiseren (ene ajar KNWU, andere jaar NFF) en door de grote omvang van deze wedstrijd, is het wellicht nodig om tot een andere methode van toekennen over te gaan.

 • Voor de volgende Federatieraad vergadering wil het bestuur de Federatieraad zelf ter discussie stellen. Met allerlei ontwikkelingen die gaande zijn, zal men hier naar moeten kijken. Het bestuur zou het gepast vinden dat we misschien vaker bij elkaar komen met vaste FR-leden.Voor de consistentie en de kwaliteit van het beleid denkt het bestuur aan vaste vertegenwoordigers uit de clubs of misschien vaste vertegenwoordigers per district.

Rondvraag

 • FCV Geldermalsen: pauzes tussen de ritten. Antwoord: Als het jury team constateert dat bepaalde rijders minder dan 10 ritten hebben voor hun volgende race, wordt een pauze ingelast. Dit zal op de

wedstrijdlijsten worden aangegeven.

 • TFCC De Weirijders: het betreft de financiën per district. Nu gaat het vaak zo dat een persoon deze financiën op eigen naam heeft staan en beheerd. Als er met die persoon iets gebeurd, stel die overlijdt, dan kan het zo zijn dat al het uitstaande geld in beslag wordt genomen door externe personen. (lees; belasting, schulden van die persoon e.d.) Vraag is, kan de NFF rekeningen openen waar deze gelden per district kunnen worden beheerd, zodat bij omstandigheden deze gelden niet verloren gaan? Een NFF district rekening bijvoorbeeld. Antwoord: Het bestuur zal deze mogelijkheid bespreken.

Sluiting