Federatieraad verslag 27 november 2015

Uit NFF-wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Opening

Om 20.00 opent voorzitter Peter Vaessen de vergadering.

Er wordt een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis van Jan van Grinsven, trackmanager bij de NFF.

Post

 • Een brief van Henk de Jonge inzake de cruisers wordt doorverwezen naar het Algemeen Bestuur.

Mededelingen

 • De Weirijders uit Tiel doen mededeling van de organisatie van de Vacantiewedstrijd, die in 2016 zal worden gehouden op 21 Augustus.
 • De Rapid Wheels uit Klazienaveen en De Spartanen uit Zevenhuizen hebben zich afgemeld voor de vergadering.
 • Contacten met de KNWU gaan nog door
 • Peter geeft een toelichting op de verzekeringen van de NFF. Er staat nu ook een stuk op de website over de verzekeringen. Onderwerpen als ‘clinics’ en de verhuur van de baan aan anderen dan een NFF-club, zijn aandachtspunten.

Notulen Federatieraad 19 juni 2015

Na vermelding van een enkele typefout, worden de notulen van 19 juni jl. goedgekeurd door de vergadering.


Vaststellen Nationale Wedstrijdkalender

Er zijn reacties uit de vergadering op het voorstel, met name over het verplaatsen van wedstrijden. Doetinchem vraagt zich af hoe lang je de afstemming met andere wedstrijden nog kunt volhouden.

Als NFF zijn we heel flexibel, maar er is natuurlijk wel een grens. De opstelling en de mogelijkheden van de organiserende clubs zijn overigens ook een belangrijke factor.

Het NCK is zoals gebruikelijk ingepland twee weken na Pinksteren (de vermelding van 4 juni door de KNWU was voorbarig). De NFF acht de traditie belangrijk en er waren geen zwaarwegende redenen om de datum voor het NCK anders te plannen.

De Wedstrijdkalender wordt vastgesteld

Begroting 2016 + voorstel tarieven

De opleidingen blijven het zorgenkindje; daarom is voor 2016 een substantieel bedrag (€10.000,=) voorgesteld om belangrijke stappen te kunnen zetten.

De NFF wil graag samen met de KNWU optrekken als het om opleidingen gaat en daarbij prioriteit geven aan Veilig Sportklimaat.

Een ander aandachtspunt is de ontwikkeling van meer structuur en professionalisme.

Jan Kusters doet de suggestie om het werken met portfolio’s (zoals bij de KNWU) over te nemen.

FCC Oss vindt de E-learning een goed initiatief en zou daar graag praktijkdagen aan toegevoegd willen zien.


Voor de organisatoren van het NCK is in NFF-jaren een bedrag van €500 beschikbaar. Er is een plan om KNWU-clubs kennis te laten maken voor één jaar tegen een speciaal tarief. Op een vraag van FCV Geldermalsen antwoordt de penningmeester dat er rekening mee wordt gehouden dat er mogelijk 3 clubs hiervan gebruik gaan maken.


De begroting voor 2016 wordt aangenomen.


Bestuursverkiezing

Peter Veenstra wordt unaniem en bij acclamatie gekozen als voorzitter. Na het volmaken van de termijn van zijn voorganger, begint hij hiermee aan een eigen nieuwe termijn.

Bert van Doesburg wordt opnieuw bevestigd als bestuurslid van het District Zuid (waar hij overigens is afgezwaaid als voorzitter).

Arjan Schepers uit District Oost is aftredend en niet herkiesbaar. Er is nog geen nieuwe kandidaat voor Oost

Voor het District Midden is ook al enkele tijd geen kandidaat voor het NFF-bestuur.


Nadere invulling NK-weekend

Op verzoek van FCV Geldermalsen legt Peter Vaessen nog uit wat het voorstel betekent voor het kiezen van startplaatsen in de manches bij het NK en hoe de Plaatsingswedstrijd van invloed is.

Ook op het Speedway idee van de zaterdag gaat hij wat nader in.Peter Vaessen stelt voor dit onderwerp verder uit te diepen in bijeenkomsten die per district kunnen worden georganiseerd. BMX Apeldoorn is van harte bereid hieraan mee te werken.

De NFF is bereid hiervoor financiële middelen vrij te maken.

The Whoopers (Berlicum) vragen wat te doen met rijders die wel Zaterdag maar niet Maandag rijden. Antwoord: die doen dus niet mee aan het NK.

Ingrid Krabbe: hoe deel je de groepen in. Antwoord: husselen. Haar vervolgvraag: hoe doe je de ranking? Dat moet dus nog worden opgeschreven. Dat voorstel kan in de februari=vergadering nog aan de orde komen.

Geldermalsen: wat wordt de beloning op zaterdag? Antwoord: wel truien geen bekers.


Voorstel kennismakingsjaar NFF

Het bestuur heeft een regeling bedacht waarbij bestaande verenigingen die nog niet bij de NFF zijn aangesloten, kunnen kennismaken voor één jaar tegen gereduceerd tarief.

Er komen enkele positieve reacties, er schijnen geen tegenstanders voor een dergelijke regeling te zijn.

Het voorstel wordt aangenomen. Het zal nog aktief gepromoot moeten worden.


Rondvraag

 • De nationale wedstrijd in Schoonebeek in 2016 staat vermeld onder een verkeerde naam: het moet zijn Kampioenschap van het Olieveld.
 • FCC De IJsselcrossers uit Doetinchem kondigt aan dat zij het NCK zal organiseren in nauwe samenwerking met FCCL
 • BMX Apeldoorn herinnert aan het (gewelds-)incident bij het Sallands Kampioenschap in Kampen, en maakt complimenten aan de betrokken officials voor de wijze waarop dit is opgevangen.
 • Lichtenvoorde vraagt of het mogelijk is om inschrijfgelden voor de nationale wedstrijden tevoren per bank over te maken. Unitas uit Assen doet dit ook al.
  Het lijkt een sympathiek idee maar het moet wel even goed worden uitgewerkt om eenheid van handelen te bevorderen en praktische problemen te voorkomen.
  Het zal worden besproken in het Algemeen Bestuur.
 • De Lochsprinters uit Nijverdal vragen naar een jurycursus (ook in verband met het nieuwe gebruik van het NFF-juryprogramma in het District).
  Er zal een dag in het district Oost worden georganiseerd; daaraan kunnen dan ook andere geinteresseerden deelnemen.
 • De NFF-Penningmeester vraagt aan de clubs om geen spontane betalingen te doen naar aanleiding van (bijvoorbeeld) nieuwe Federatie kaarten.
  Deze betalingen zitten de automatische incasso in de weg.

Sluiting

Rond 22:45 sluit de voorzitter de vergadering.