Federatieraad verslag 25 november 2011

Uit NFF-wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Buiten de agenda om zal een presentatie worden gegeven door Ger Renting, uit Zutphen, over zijn plannen betreffende een indoor-faciliteit.


Opening

Om 19.45 uur opent de voorzitter de vergadering, aangezien gastspreker Dhr. Renting nog niet aanwezig is gaan we beginnen met de vergadering.

Post

Er zijn een aantal afmeldingen die genoteerd zijn op de presentielijst.

Er zijn een aantal brieven binnen gekomen die in de loop van de vergadering bij verschillende agendapunten behandeld zullen worden.

Mededelingen

 • Anita Bakkenes uit Kootwijkerbroek wordt voorgesteld, zij volgt Jeroen Peters op als lid van de Rijdersraad. Er zijn nog twee (2) vacatures voor de Rijdersraad; in de regio Zuid als opvolger voor Rob Bouwens en in de regio Oost als opvolger voor Suzanne Reimink.
 • De automatische incasso die begin van het jaar in gebruik is genomen verloopt prima, met dank aan de clubs hiervoor.
 • Met de aanvraag van een nieuwe licentiehouder graag GOED vragen of de rijder al eerder een NFF licentie gehad heeft en dit dan vervolgens melden op het formulier, dit voorkomt dat een rijder 2 of zelfs 3 verschillende licentienummers krijgt.
 • Graag gegevens goed doorgeven bij bestuur wisselingen van voorzitter, secretaris, penningmeester en wedstrijdsecretaris.
 • De facturen van gebruik kantine en consumpties tijdens opleidingen/ vergaderingen etc. zo snel mogelijk doorsturen naar de NFF penningmeester en niet wachten tot het eind van het jaar.
 • Diverse clubs vergeten om aan hun rijders die in blok twee (2) behoren te trainen stickers uit te reiken, dit is erg lastig voor de rijders, ze worden door de trackmanager terecht uit de training gehaald. Graag aan denken vóór aanvang van de trainingen.
 • Op de agenda missen we de begroting voor 2012, dit komt omdat de penningmeester Martien Bouw definitief stopt, hij is nog een jaar interim penningmeester geweest. Dit heeft als consequentie dat de licenties, inschrijfgeld en contributie dit jaar niet verhoogt kunnen worden. Er zullen tijdens deze vergadering nog twee (2) nieuwe kascontroleurs aangesteld moeten worden.
Presentatie Indoor-faciliteit
Inmiddels is Ger Renting gearriveerd en onderbreken we de vergadering. De heer Renting geeft aan de hand van een documentje (beschikbaar voor de clubs) een presentatie van zijn plannen voor de aanleg van een nieuwe permanente indoor fietscrossbaan.
Aan het eind van zijn pleidooi van ½ uur vraagt hij of de clubs bereid zijn een aantal vragen te willen beantwoorden middels een kort vragenlijstje die na afloop van de vergadering opgeh aald kan worden bij de bestuur tafel. Het adres en e-mailadres van dhr. Renting zal door Mia doorgestuurd worden naar de clubs zodat men rechtstreeks contact kan zoeken.
De NFF heeft zich niet gebonden aan de plannen; realisatie ervan zou echter zeer positief zijn voor de fietscross-sport. Daarom vindt de NFF het belangrijk dat clubs er kennis van kunnen nemen en het is belangrijk dat Ger Renting kennis kan nemen van de meningen van de clubs. De NFF doet een beroep op allen er serieus mee om te gaan en de uitgereikte vragenlijst vóór 15 december 2011 retour te sturen aan Renting.
[presentatie en vragenlijst worden meegestuurd met het verslag van de Federatieraad]
Na de presentatie van de heer Renting wordt de vergadering voorgezet.

Notulen 25-2-2011

De notulen worden vastgesteld.

Vaststellen Nationale Wedstrijdkalender 2012

FCC Nuland heeft aangegeven het Brabants Kampioenschap op 28 april 2012 niet te kunnen organiseren. Dit vanwege verhuizing van locatie. Verenigingen die in het najaar aan de beurt zijn om een nationale wedstrijd te organiseren, zijn benadert om te ruilen met Nuland, dit heeft geen positief resultaat opgeleverd. FCC Ammersoyen biedt aan de wedstrijd wel te willen overnemen. Nijkerk vraagt of het mogelijk is dat een andere vereniging ook een kans krijgt. Geen enkele vereniging reageert hierop en dus blijft het aanbod van Ammerzoden staan. 12 mei 2012 is er weer een Supercross gepland op Papendal. Tevens stond dan het Gelders Kampioenschap in Tiel gepland. Aangezien dit vorig jaar grote problemen teweeg bracht is er in samenwerking met Tiel afgesproken dat het Gelders Kampioenschap een (1) week vervroegd wordt naar 5 mei 2012.

De Nationale Wedstrijdkalender voor 2012 wordt als volgt vastgesteld:

Bestuursverkiezing

Aftredend:

 • Rob Waaijenberg voorzitter herkiesbaar
 • Rieks Dubbink afgevaardigde district Oost herkiesbaar
 • Bert van Doesburg afgevaardigde district Zuid herkiesbaar
 • Wilma Peters afgevaardigde district Midden niet herkiesbaar
  Wilma Peters is niet herkiesbaar als afgevaardigde van regio Midden.
  Dhr. Marc Dirkx uit Nijkerk zal als nieuwe afgevaardigde van regio Midden plaats nemen in het NFF bestuur.

Opvulling vacatures:
Door de regio Noord wordt dhr. Jitze Efdé van FCC De Heideclub voorgedragen als afgevaardigde, ter opvulling van de vacature van Cees Bosker, die is afgetreden om gezondheidsredenen.

Dhr. Bennie Meinders stelt zich beschikbaar als NFF penningmeester.

Er blijft nu een vacature open voor NFF secretaris en voor een afgevaardigde van het district Noord-oost.

De herkiesbare bestuursleden en de nieuwe kandidaten worden bij acclamatie benoemd.

Aanpassing wedstrijdreglement

 • Klasse van 4/5 jarige jongens en meisjes
 • Alcoholverbod tijdens nationale wedstrijden
 • Sportiviteit
 • Klasse bepaling bij starten met 8 rijders
 • Geen uitstekende onderdelen op helmen

Alle oude/nieuwe teksten voor de aanpassing van het wedstrijdreglement zijn opgestuurd naar alle clubs en officials. De teksten worden tijdens de vergadering nog eens doorgenomen.

Artikel 4a: is geheel nieuw en wordt aangenomen.

Artikel 8: Dit zijn aanpassingen die recht doen aan de bestaande praktijk.

Artikel 11: Er volgt een lichte discussie omtrent de stickers die aangebracht zijn op helmen, de lijm zou de kwaliteit van de helm verminderen. Aangezien wij niet in staat zijn om de kwaliteit van helmen te controleren, wordt dit niet in de regels opgenomen. Bij het toepassen en handhaven van de regel zullen stickers buiten beschouwing worden gelaten.

Artikel 13: Marc Dirkx uit Nijkerk vindt 3 maanden schorsing na alcoholgebruik tijdens de wedstrijd van rijders erg zwaar bestraft. Er volgt een korte discussie over o.a. dat de straf van een rijder hoger is als van een official. De reden hiervan is dat als een rijder onder invloed is dat meer gevaar op levert voor andere rijders.

Uit de vergadering komt de vraag naar de positie van medewerkers na de finales. Medewerkers die na de finales geen taak meer hebben, worden vanaf dat moment in het kader van deze regeling niet meer als medewerkers beschouwd, maar dan mogen zij vanaf dat moment ook geen taak in de organisatie meer hebben. Onder die voorwaarde kunnen zij na de finales alkohol gebruiken. Kortom: na de finales wordt verwacht dat clubs het gezonde verstand gebruiken en verstandig omgaan met alcoholgebruik.

Samenwerking NFF/KNWU

De NFF heeft de laatste tijd meer contact gehad met de voorzitter van de CFX, Peter Vaessen. Er zijn nog geen concrete afspraken gemaakt. Wel is in 2011 de Combiwedstrijd weer georganiseerd, maar dat heeft niet tot een succes geleid. Gezamenlijk is de conclusie getrokken dat de Combi-wedstrijd in de bestaande vorm (gezamenlijk personeel, twee juryprogramma's) niet meer te doen is. De intentie is wel om verder te gaan met de samenwerking.

FCC de Vaart uit Dedemsvaart heeft dit jaar het voorstel op tafel gelegd om het NCK (NFF) te combineren met het NKC (KNWU).
Het NFF bestuur heeft dat voorstel ondersteund mede ook omdat heel veel clubs al combiclub zijn. Ook de KNWU ondersteunt het.
De afspraak die met de KNWU is gemaakt: het gaat wel geheel onder de NFF vlag gereden worden met NFF regels, officials, juryprogramma etc. Het wordt een NCK waar ook KNWU clubs aan mogen deelnemen. De breedtesport zou hierdoor ook wat meer body kunnen krijgen.
Er worden zo’n 700 tot 800 rijders verwacht.

Vanwege de grotere doelgroep zullen wat extra faciliteiten verleend worden in de sfeer van trainingen, zoals in de week/ weekend vooraf extra trainingen. Organisatorisch zullen er wat maatregelen getroffen moeten worden, zoals bijvoorbeeld GEEN dag inschrijvingen en aanpassingen van dubbele stuurbordnummers. Rijders die bij beide bonden een licentie hebben zullen verplicht zijn om onder het NFF -nummer te rijden.

Het NFF-bestuur heeft vertrouwen in FCC de Vaart dat alles goed en duidelijk geregeld gaat worden. Er zijn ook gesprekken geweest.

Er volgt nog even een discussie of dit een éénmalig event wordt. De intentie van beide bonden is om in ieder geval gezamenlijke wedstrijden te organiseren. Het is de bedoeling dat dit vaker georganiseerd zal worden alleen zullen we moeten afwachten of het organisato-risch (ruimte, aantallen, e.d.) allemaal haalbaar is. In de Federatieraad vergadering van februari 2012 volgt meer info.

Evaluatie gebruik fotofinish-systeem + financiën

Het fotofinish systeem is al helemaal ingeburgerd binnen de NFF en iedereen is tevreden.

Bij het besluit tot invoering van fotofinish, zijn we er van uitgegaan dat de "1 euro-toeslag" bij de inschrijvingen zou leiden tot een gemiddelde opbrengst van 400,= per wedstrijd in een kalenderjaar. Dit is in 2011 in ieder geval gelukt, met een gemiddelde van 413 euro per wedstrijd.

Cursussen

 • 11 februari voorlichting voor clubs 's ochtends Raalte
 • 11 februari Lijnjury/ DNS cursus s middags Raalte
 • 03 maart Baancommissaris/starters cursus 's ochtends Geldermalsen
 • 03 maart Trackmanagers overleg 's middags Geldermalsen
 • 10 maart Trainerscursus hele dag Kootwijkerbroek

De voorlichting voor clubs die in 2012 een nationale wedstrijd organiseren is verplicht.

De baancommissaris/starters cursus wordt voor de eerste keer ook digitaal gegeven.

Voor degene die geen computer thuis hebben of er niet mee kunnen omgaan wordt de mogelijkheid gegeven om de cursus in Geldermalsen te volgen. Rob Waaijenberg werkt de digitale cursus verder uit.

Positie verenigingen

 • BMX Greenhoppers uit Groenlo: deze vereniging heeft laten weten dat zij hun lidmaatschap van de NFF met ingang van 1-1-2012 beëindigen.
 • BMX Dream Team uit Helmond: aangezien er niemand van deze vereniging aanwezig is schuiven we de positie van deze vereniging door naar de Federatieraad vergadering van februari 2012.

Diverse voorstellen van clubs

Alle voorstellen zijn naar de verenigingen verstuurd zodat iedereen zich heeft kunnen voorbereiden.

 • FMC the Whoopers Berlicum: voorstel: instellen Damescruiserklasse 40+.
  Bespreking: Er zijn momenteel nog te weinig vaste damescruisers rijders die in deze leeftijdsklasse vallen (4à5). Aan Berlicum wordt gevraagd dit voorstel voorlopig in te trekken. Het is misschien beter om met alle betrokken dames-cruisers èn de Rijdersraad èn het bestuur de positie van de complete Dames Cruiser klasse onder de loep te nemen. Aan de damescruisers van Berlicum wordt gevraagd aktief mee te denken en overleg te zoeken met andere dames en de Rijdersraad.
  In de Federatieraad vergadering van februari komen we hierop terug.
 • FMC the Whoopers Berlicum: voorstel: kiezen van startpositie. Berlicum vroeg of er nog eens gekeken kon worden of het mogelijk is dat de rijders zelf hun startpositie mogen kiezen in de ¼, ½ en finale. Dit op volgorde van de uitslag van de voorgaande wedstrijdronde.
  Bespreking: Indien gewenst en/of nodig is de Rijdersraad bereid om nog eens een enquête te houden onder de rijders. Het is alweer een paar jaar geleden dat dit gebeurt is. Het juryprogramma kan deze verandering wel aan.
  Er volgt een korte discussie en uiteindelijk wordt er gestemd. Het voorstel wordt unaniem aangenomen, waarmee dit dus de nieuwe handelwijze wordt met ingang van 2012. Het bestuur zal nog een besluit nemen wat te doen als er twee (2) rijders zijn die beiden in de manches drie keer als eerste zijn gefinished. Wie mag er dan als eerste kiezen? In de Federatieraad vergadering van februari zullen een aantal praktische zaken met betrkking tot dit punt worden gepresenteerd.
 • FCC de Vaart uit Dedemsvaart voorstel: verbod op clickpedalen voor 12 jaar en jonger. FCC De Vaart heeft een voorstel ingediend om de clickpedalen te gaan verbieden bij rijders van 12 jaar en jonger. Dit om de ontwikkeling van deze rijders te bevorderen.
  Bespreking: Caroline Kimmann licht het voorstel nog eens mondeling toe. In een steeds kleiner worden de fietscross-wereld sluit dit voorstel aan bij de internationale ontwikkelingen. Het bevordert het aanleren en gebruiken van goede fietstechnieken en het komt bovendien tegemoet aan de wensen van veel ouders.
  Het voorstel wordt in stemming gebracht en unaniem aangenomen. Deze regel zal op 1-1-2012 ingaan en geldt voor trainingen, regionale wedstrijden en nationale wedstrijden, en is voor rijders van 12 jaar en jonger.
  Van de clubs wordt hierbij een aktieve rol verwacht. Niet alleen in bekend maken van de regel maar ook op het gebied van naleving en controle.
 • DVO Haaksbergen voorstel: termijn voorinschrijving naar vier weken. D.V.O. heeft het voorstel om de klasses minimaal 4 weken voor de wedstrijd vast te stellen. Dit is makkelijker met truien en bekers te bestellen.
  Bespreking: Reactie NFF: Dit is niet handig omdat we dan te maken krijgen met veel dag-aanmeldingen en veel afmeldingen (bijv door tussentijds opgelopen blessures). Het voorstel komt voort uit de problemen die Haaksbergen heeft met bestellen van de juiste hoeveelheid kampioenstruien en bekers. Dit zou kunnen worden opgevangen door het instellen van vaste leeftijdsklasses.
  Mocht de vereniging willen dat er vaste klasses vastgesteld worden dan zal er een nieuw voorstel moeten komen voor de Federatieraad vergadering van februari. Het voorstel m.b.t. de voorinschrijving wordt niet aangenomen.
  Alleen D.V.O. Haaksbergen stemt voor.
 • DVO Haaksbergen voorstel: afschaffen herinneringen. Haaksbergen vraagt of het mogelijk is dat de clubs gezamenlijk afspreken om de herinneringen af te schaffen.
  Bespreking: Aangezien het uitdelen van herinneringen niet verplicht is vinden de clubs dat ieder dat maar zelf moet weten.
  Het voorstel wordt niet aangenomen. Alleen D.V.O. Haaksbergen stemt voor.
 • The Derrick Crossers'' uit Schoonebeek voorstel: leeftijden heren cruiserklasse veranderen. The Derrick Crossers hebben het voorstel om de leeftijd van de heren cruiserklasse klasse te wijzigen. Dit om het leeftijd verschil te verkleinen.
  Bespreking:Het NFF-bestuur wil eerst goed bekijken hoeveel rijders er consequent meerijden tijdens nationale wedstrijden en van welke leeftijd. In de Federatieraad vergadering van februari komen we hierop terug.
 • Flying Bikes uit Kootwijkerbroek voorstel: minimaal 5 nat.wedstrijden voor NK. De Flying Bikes hebben het voorstel om het aantal gereden wedstrijden voor deelname aan het NK te verhogen van vier (4) naar vijf (5). Dit voor meer deelname met name voor de wedstrijden in het Noorden van het land.
  Bespreking: Er wordt nu vaak erg berekenend gereden. Het aantal rijders kan dan toenemen per wedstrijd.
  Alle nationale wedstrijden vallen gelijk met de T.C. van de KNWU. De motivatie om rijders aan nationale wedstrijden deel te laten nemen wordt steeds moeilijker.
  Ammerzoden zegt: misschien is het een idee om de wedstrijden wat aantrekkelijker te maken. Voor veel rijders zijn het niet meer dan drie rondjes en dan neem je toch de wedstrijden die dichterbij zijn.
  Ideeén om hieraan tegemoet te komen zijn welkom bij de NFF.
  Het voorstel wordt in stemming gebracht. Er wordt mondeling per club gestemd.
  15 stemmen voor het voorstel.
  55 stemmen tegen het voorstel.
  Het voorstel wordt niet aangenomen.

Rondvraag

 • Jan Willem Hobo uit Ammerzoden: Tijdens het kampioenschap in Putten stonden er 3 ziekenwagens op het terrein. Kan dit niet anders geregeld worden? Voor kleine kinderen is dit geen prettig gezicht.
  Antwoord: Soms kan het niet anders en mogen rijders ook niet weggedragen worden. Organisarende clubs wordt gevraag indien mogelijk de EHBO tent zoveel mogelijk buiten de baan te plaatsen.
 • Anita Bakkenes uit Kootwijkerbroek: Kan de wedstrijdkalender niet anders samengesteld worden zodat de nationale wedstrijden niet gelijk vallen met de T.C., dit zou meer rijders en meer inkomsten kunnen opleveren.
  Antwoord: Er is in het verleden een afspraak gemaakt om het op deze manier te doen, dit is destijds door de Federatie bekrachtigd. We doen bovendien niet anders dan 20 jaar geleden. Er is een lange termijn planning, zodat nu al de wedstrijddata tot 2019 in principe bekend zijn. Ook het ritme van twee weken tussen de nationale wedstrijden is een bekend en vast gegeven. De KNWU is hiervan op de hoogte en ook de lange termijn kalender is bekend, misschien zou de KNWU anders kunnen plannen.
 • Aan het eind van de vergadering wordt nog afscheid genomen van enkele bestuursleden:
  Afscheid van Wilma Peters uit Apeldoorn, afgevaardigde van regio Midden, Martien Bouw uit Kootwijkerbroek (penningmeester), Mia Vermue uit Kerkdriel (secretaris).
  De voorzitter overhandigd Wilma een glazen plaquette met inscriptie en een bos bloemen en bedankt haar voor haar inzet en bijdrage.
  Martien krijgt een zilveren speld opgespeld en krijgt ook een bos bloemen. Martien beloofd om Bennie Meinders in te werken en alles goed over te dragen.
  Mia krijgt een gouden speld opgespeld en een prachtige pennencassette met inscriptie. Mia bedankt alle clubs en officials voor de samenwerking de afgelopen 9 jaar. Ze hoopt dat er heel snel een nieuwe secretaris komt, want het is ontzettend moeilijk om een landelijk bestuur te vormen zonder secretaris.

Sluiting

Sluiting om 22.45 uur