Federatieraad verslag 21 februari 2014

Uit NFF-wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Opening

Opening door de voorzitter en hij heet een ieder welkom.

Mededelingen

Enkele verenigingen hebben zich afgemeld, wat toch weer jammer is.

Notulen Federatieraad 29 november 2013

De notulen van 29 november 2013 zijn accoord bevonden en aangenomen.

Financieel Jaarverslag - kascontrole - kascommissie

Vanuit de aanwezigen komen wat vragen en opmerkingen zoals;:

 • Oss: Tip aan de penningmeester: maak in het vervolg de eindbalans van het verslagjaar en het voorafgaande jaar zichtbaar in het verslag
 • Bissinghcrossers: bij KvK staat geen bedrag ingevuld; penningmeester: de Kamer van Koophandel is tegenwoordig gratis
 • FC Unitas: waarom zijn de fotofinish kosten gedaald? Penningmeester: de fotofinish tijdens het NCK kwam in het verslagjaar voor rekening van de KNWU
 • FCC De IJsselcrossers: De wedstrijd reiskosten en vergader reiskosten zijn relatief hoog. Moeten deze kosten niet gescheiden worden in het verslag? Penningmeester: deze opstelling is bewust gekozen; bij een verandering van het KM-tarief zijn de effecten in een oogopslag duidelijk.
 • De voorzitter zegt toe dat we volgend jaar de opstelling nog eens zullen bekijken. Voor de toekomst zou digitaal/internet vergaderen de kosten omlaag kunnen brengen, maar zover zijn we nog niet.

De kascontrole commissie heeft haar goedkeuring uitgesproken m.b.t. de financiën en het financieel jaarverslag akkoord bevonden. De leden worden bedankt voor hun medewerking en inzet. Ook de vergadering gaat akkoord.

V.w.b. de verkiezing kascommissie wordt voorgesteld door FCC Ammersoyen de leden voortaan op alfabetische volgorde van vereniging te benoemen. Voor het komende jaar zal een van de leden van FCC Ammersoyen deze taak op zich nemen (Monique van Dijk). FCC Apeldoorn zegt toe ook een lid te leveren. De aanwezigen gaan hiermee akkoord.

Wijziging en aanpassing Districtreglement

De districtsindeling zoals die in het Districtsreglement staat was al niet meer juist, bovendien hebben de districten Noordoost en Oost besloten te fuseren. Daarnaast zijn er enkele omstandigheden (nieuwe districts-bankrekeningen, vergaderfrequentie) die om aanpassingen vragen.

De nodige aanpassingen zijn vastgelegd in een voorstel aan de Federatieraad. De wijzigingen worden door de Federatieraad aangenomen.

Toelastingsbeleid NFF mbt clubs

Uitgangspunt is,: het hebben van een baan. Wat doen we met potentiële verenigingen die zich melden zonder eigen baan? De aanwezigen zijn verdeeld over deze vraag. In het verleden is in Helmond het plan geweest om een baan aan te leggen wat inhield dat het BMX Dreamteam werd aangenomen. Dit plan is reeds achterhaald door de gemeente Helmond. De fietscrossport is ondenkbaar zonder de inzet van bestuurders, vrijwilligers en rijders in verenigings-verband. Een fietscross-accommodatie kan alleen in verenigingsverband in stand worden gehouden, niet door enkelingen.

Het ontstaan van gesponsorde teams líjkt een kwaliteitsimpuls, maar in de huidige vorm voegen ze weinig toe aan de sport; wél aan de individuele beleving van de teamleden en aan de bekendheid van de sponsors.

De opkomst van sponsor-teams staat haaks op het gedachtegoed van de NFF: breedtesport, in stand gehouden door eendrachtige samenwerking maar met volle inbreng van de gehele achterban. Onder de aanwezigen komt de vraag of er een NFF beleidsplan zou moeten komen? Hoe deze denkwijze in praktijk zou kunnen worden gebracht zal t.z.t. op de agenda moeten worden geplaatst. In juni 2014 zal dit onderwerp op de agenda terug komen.

Aanmelding FCC Oss

In district Zuid is hun aanvraag aan de orde geweest en ook het bestuur heeft FCC Oss bezocht. Er is geen enkel probleem en zodoende wordt FCC Oss aangenomen als aspirant lid voor 1 jaar om daarna als vast lid te worden opgenomen in de NFF familie. Welkom FCC Oss.

Leeftijdsgrens 4-jarigen

Het bestuur acht het nodig om duidelijkheid te scheppen over de vraag: vanaf welke leeftijd mogen kinderen meedoen met fietscrossen bij de NFF.

Voor wat betreft de leeftijdsindeling bij wedstrijden, is het duidelijk: de laagste klasse is “Jongens/Meisjes 4/5 jaar”.

De vraag is of kinderen jonger dan 4 jaar ook in deze klasse mogen meedoen. Daaraan gekoppeld is de vraag of kinderen onder de vier jaar een licentie zouden mogen krijgen.

Uit de discussie blijkt dat vrijwel iedere vereniging het ermee eens is dat 4 jaar de benedengrens is voor deelname aan een wedstrijd.

Een groot aantal clubs vinden echter dat kinderen van drie jaar ook in de gelegenheid moeten worden gesteld om alvast bij de eigen club op de crossbaan te wennen en oefenen, zodat ze niet na hun vierde verjaardag onvoorbereid op een wedstrijd terechtkomen.
Wel ligt er een eigen verantwoordelijkheid bij de verenigingen als het gaat om deze leeftijdscategorie, maar om een kind onder de 4 jaar alvast te laten oefenen en daardoor ook te laten trainen is een licentie nodig om verzekerd te zijn.
Besluit is dus: licentie mag aangevraagd worden vanaf 3 jaar, wedstrijd-deelname vanaf 4 jaar.

Vaste e-mailadressen

Het is de bedoeling van het bestuur om ieder club een vast emailadres toe te kennen. Nu zie je vaak privé adressen welke niet altijd up to date zijn. Het adres zal als volgt zijn namelijk; plaatsnaam@fietscross.org.
Bijvoorbeeld: putten@fietscross.org.

Alle bestuursleden van een club kunnen op de eigen PC/laptop een extra emailbox installeren om voor hetzelfde emailadres de mail te ontvangen. Zodoende krijgt iedereen dezelfde mail. Alle NFF informatie gaat naar deze emailadressen zoals, uitnodigingen, informatie over licenties e.d.

De NFF zal er voor zorgen dat bij elke mail-zending duidelijk is waar het over gaat en/of voor welke bestuursleden (secretaris, wedstrijdsecretaris, penningmeester) de mail bestemd is. Iedere club krijgt wel een eigen wachtwoord, zodat snuffelen bij een andere club niet aan de orde is.

W.v.t.t.k. en Rondvraag

 • De penningmeester geeft aan dat de Llicentie informatie voortaan via de mail wordt verstuurd. Mocht een vereniging het alsnog via de post willen ontvangen, dan graag Bennie een mail sturen. Dit verzoek wordt akkoord bevonden. Op 22 februari zal de automatische incasso voor de licenties plaatsvinden.
 • Het 'District Midden heeft een nieuwe afgevaardigde in het Algemeen bestuur. Adriaan Top wordt welkom geheten'.
 • NCC Nijkerk: Kan er in de toekomst rekening worden gehouden met TC wedstrijden van de KNWU?
  Antwoord: Met de KNWU is destijds afgesproken dat het samen zou gaan voor zover mogelijk, maar is door de KNWU met de internationale kalender niet vol te houden. Dus dat zal niet lukken.
 • FCC The Whoopers: Hoe lang is de baankeuring geldig? Antwoord: 3 jaar, maar als je een nationale wedstrijd organiseert, komen we altijd.
 • FCC The Whoopers: Kopie identiteitsbewijs. Kan dat zomaar? Antwoord: Je mag en kan het BSN afplakken. Een geboortebewijs of trouwboekje waar de kinderen in staan mag ook. Het gaat puur om de geboortedatum.
 • FCC The Whoopers: NFF licentie. Hoe en wat? Antwoord: De NFF stelt leden niet verplicht om naast een (verplichte) NFF fietscross licentie, ook een KNWU licentie te hebben.
 • FC Unitas: Inlogcodes NFF en toegankelijkheid voor BC cursus e.d. Antwoord: Je moet eerst jezelf registreren en je eigen email adres. Ook je browser nakijken en updaten.
 • FCV Lochsprinters: Clicks 12 jarigen bij uitzondering!

Het district Oost hanteert de regel dat bij samenvoeging van de leeftijdsklasse 12/13 jaar, met clicks gereden mag worden. Maar wat zij doen is niet correct, al bij het opmaken van het jaarprogramma voegen zij die klasses bij elkaar. Hier is dus geen sprake meer van een “uitzondering”. Clicks voor 12 jarigen wordt alleen toegestaan bij Nationale NFF wedstrijden als bij de voorinschrijving blijkt dat samenvoeging noodzakelijk is. District Oost zal dus hun rijders en clubs hiervan op de hoogte moeten stellen.

Sluiting