Federatieraad verslag 1 maart 2013

Uit NFF-wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Opening

Eenieder wordt welkom geheten

Post

In/uitgaande post is n.v.t. geweest. Wel zijn er voor deze vergadering afmeldingen geweest, wat jammer is.

Mededelingen

 • De regels voor trainingen bij nationale wedstrijden zijn aangepast namelijk dat jongens en meisjes t/m/ 12 jaar in 1 groep trainen en vanaf 13 jaar in de andere groep. Cruisers trainen ongeacht de leeftijd in hun eigen blok. overige regels blijven zoals ze waren.
 • Een dringende oproep, er zijn nog steeds mensen nodig voor werkzaamheden t.a.v. de jury in het jury hok. Het juryprogramma is vooral voor mensen die affiniteit hebben met en goed zijn met computers. Vooral het verwerken van o.a. de foto-finish en andere belangrijke zaken vragen computerkennis.
 • Samenwerking NFF- KNWU.
  Marc Dirkx geeft een korte uitleg over wat met de KNWU wordt besproken. Men is bezig een document op te stellen en uit te werken om in de toekomst meer samen te werken en daar voordeel uit te halen voor beide.
  O.a.
 1. wedstrijd secretariaat + licenties. Nu heeft men 2 licenties en zou het mogelijk worden om 1 licentie te hebben, wat inhoudt dat je ook maar 1 wedstrijd secretariaat hebt.
 2. wedstrijdkalender + organisatie. Hoe kun je op termijn wedstrijden e.d. op elkaar afstemmen. Het gaat in feite om de rijder meer mogelijkheden te bieden.
 3. Het woord fusie kom je niet tegen in het document. Dat is niet de doelstelling. Wel moet je een doelstelling ambiëren. Die is er dus wel n.l. stel je wilt iets bereiken op het gebied samenwerking, dan moet je daar ook naar toe werken. Op zich een mooie doelstelling. Zouden er in de toekomst wijzigingen voordoen, dan zullen beide organisaties deze bespreken en aanbieden aan de federatie raad.
 • De Baancommissaris cursus is gereed en staat online. Er zal nog een handleiding komen om deze te openen en in te zien. De aanwezigen wordt gevraagd mee te denken wat men ervan vindt. www.fietscross.com/efront

Notulen 23-11-2012

De notulen van de Federatieraadvergadering 23 november 2012 worden aangenomen.

Financieel Jaarverslag 2013

De penningmeester geeft een toelichting m.b.t. zijn verslag. Er is wat meer financiële armslag dan het vorige jaar. Het jaarverslag wordt goedgekeurd.

Kascontrole 2012

Deze is door Ingrid Krabbe en Ton Fiselier gecontroleerd en akkoord bevonden. Ook hier een compliment voor de penningmeester.

Jaarverslag 2012

Tot grote spijt heeft het bestuur deze op tijd kunnen realiseren. Dit houdt u tegoed. Wel kan gezegd worden dat we het afgelopen jaar een sanctie hebben moeten opleggen aan een rijder die een trackmanager fysiek heeft aangevallen en daarvoor 1 jaar schorsing is opgelegd.

Dit jaar hopen geen gevallen te moeten sanctioneren en accepteren we geen intimidatie. Men mag best iets aanmerken maar dan op een beschaafde en normale manier.

Wedstrijdreglement

Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen. Tekstueel worden wel enige aanpassing aangebracht in het reglement 2013.

Wat andere punten die de aandacht behoeven zijn;

 • Aan de helm mogen geen zaken zitten die er vanuit de fabriek niet zijn aangebracht.
 • Het onttrekken aan een wedstrijd. Als men zich onttrekt na b.v. 2 manches wat nadelig is voor de indeling maar ook niet sportief is t.a.v. mederijders, wordt de betreffende rijder achteraf alsnog gediskwalificeerd.(bestuurs maatregel)
 • De NK leeftijd (als voorstel) zou naar het midden van het jaar worden gebracht. Dit is een inhoudelijke verandering van het reglement. In de laatste bestuurs vergadering is daar nog geen antwoord op gekomen. De peildatum is een punt van aandacht.
 • Pro-sectie. Je ziet steeds meer banen met een pro-sectie. De vraag wordt gesteld of je de oudere rijders niet tekort doet als alleen de makkelijke baan wordt verreden.
  Zeker in finales zie je die uitdaging en zou je de Pro-sectie niet moeten vermijden.
  Dan wordt gesteld, wat is wel en wat is niet een Pro-sectie. Ieder P-S is niet gelijk en moet je jezelf afvragen of er wel goed mee omgegaan kan worden. Iedere keer in een wedstrijd een ander baangedeelte zou verwarring kunnen brengen. Dit vereist een aanvulling van het Wedstrijdreglement; hier zal besluit over moeten worden genomen. De commissie reglementen en het bestuur zullen zich hierover buigen, in de volgende FR mag een voorstel worden verwacht.

Rondvraag

 1. TFCC Weirijders organiseren op 25 augustus 2013 weer een vakantie wedstrijd.
 2. Vanaf 2 maart 2013 is de ledenadministratie niet meer bij mevr Mia Vermue maar bij de penningmeester Bennie Meinders. Het mailadres blijft gelijk namelijk: ledenadministratie@nff-fietscross.nl
 3. Vanuit de TM het verzoek de afzetting in een Pro-sectie aan te geven via witte lijnen en geen pionnen.
 4. De IJsselcrossers Doetinchem geven aan hun twijfel te hebben over de datum PK wedstrijd op 7 september a.s. Er zijn activiteiten in Doetinchem. Advies is, ga met een andere club in conclaaf, wel een met een goedgekeurde baan. We zijn er niet blij mee, maar in goed overleg kan het bestuur zich hier over buigen.
 5. De IJsselcrossers vragen ook of we de Foto-finish-apparatuur niet zelf kunnen aanschaffen. Dat kunnen we niet doen. De kosten zijn veel te hoog. Alleen de camera kost minimaal €25.000 en dan ook nog alle overige apparatuur.
 6. Vraag m.b.t. geschorste rijder. Men zal moeten controleren dat hij nergens ingeschreven wordt. De rijder beschikt waarschijnlijk wel over een KNWU licentie, doch er zal nog overleg plaatsvinden.

Sluiting

Een ieder wordt een goede thuisreis gewenst.