Federatieraad verslag 19 november 2010

Uit NFF-wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Vergadering:

Opening

Om 20.05 opent de voorzitter de vergadering. Omdat agendapunt 8, fotofinish, een belangrijk onderwerp is wordt gelijk geïnventariseerd welke verenigingen aanwezig zijn.

Post in- en uitgaand

Er is een brief binnen gekomen van de regio Zuid, waarin zij kenbaar maken dat de communicatie tussen de Trackmanagers, Nationaal juryteam en NFF bestuur naar hun mening niet goed is. De voorzitter verteld dat er minimaal twee maal per jaar een overleg is tussen de trackmanagers en het NFF bestuur. Hierin worden o.a. alle onderlinge communicatie knelpuntjes besproken. Alle punten worden dan ook altijd weer opgelost. Het wil niet zeggen dat als er incidenteel iets voorvalt, de communicatie gelijk slecht is. De overige post komt tijdens de vergadering aan bod.

Mededelingen

De secretaris vraagt of alle verenigingen er aan willen denken om de juiste bestuurgegevens door te geven. De juiste gegevens van het dagelijks bestuur en de wedstrijdsecretaris zijn belangrijk.

Notulen Federatieraad vergadering 19-2-2010

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

Begroting 2011

De penningmeester licht mondeling de begroting toe. De verhoging van de contributie staat niet als voorstel op de agenda maar komt met de begroting aan de orde. De post verzekering staat begroot op € 4000,-, dit is omdat in de Aegon-polis opgenomen is dat zij het recht hebben om elke 3 jaar de premie aan te passen. Dit is nog nooit gebeurd dus is er een kans dat de maatschappij dit binnenkort wel gaat doen. Momenteel is in de polis het aantal licentiehouders van 1998 (600) opgenomen. Het werkelijk aantal licentiehouders is wel bekend bij Aegon. Op het moment dat Aegon de polis aanpast zal de premie die we af moeten dragen ruim 3 keer zo hoog worden.

De verdere kosten blijven ongeveer gelijk aaan die van vorig jaar. Voor de fotofinish-apparatuur is een post opgenomen in de begroting, waaruit ook de voorbereidingskosten moeten worden betaald.. Er staat twee maal kosten wedstrijden vermeld in de begroting. De penningmeester heeft hier niet gelijk een duidelijk antwoord op en belooft dit na te zullen kijken, er zal binnenkort een juiste versie van de begroting nagestuurd worden. De voorzitter belooft dat er in het vervolg de begroting wat overzichtelijker wordt.

Er komen drie voorstellen tot verhoging.

 • Een verhoging van de licentie van € 8,- naar € 10,-.

Dit omdat er in het verleden het besluit genomen is om twee (2) maal het bedrag van licentie afdracht in kas te krijgen. Aan dit bedrag zitten we nog niet. Let wel: deze verhoging heeft geen betrekking op de fotofinish. Als de fotofinish door gaat, zal daar een aparte finaciering voor zijn (in de vorm van een toeslag, hetzij op de inschrijvingen hetzij op de licenties). Dit voorstel tot verhoging van de licentie wordt aangenomen.

 • De contributie voor de leden (=aangesloten verenigingen) wordt verhoogd van € 25,- naar € 30,- (deze verhoging heeft automatisch ook gevolgen voor stichtingen (in casu Stg BMX Dream Team).

Dit voorstel tot verhoging van de jaarlijkse afdracht wordt aangenomen.

 • Verhoging van huur laptop, printer inclusief papier per wedstrijd wordt verhoogd van € 23,- naar € 40,-

Noordbergum vind dit een forse verhoging mede om het feit dat zij bijna jaarlijks een nationale wedstrijd moeten organiseren. Zij vragen dan ook gelijk of ze niet in een andere groep ingedeeld kunnen worden. Het NFF bestuur zal dit meenemen naar de volgende bestuur vergadering. Het voorstel tot verhoging van de huur van laptop etc. wordt aangenomen. Noordbergum en Appingedam stemmen tegen dit voorstel.

Vaststellen nationale wedstrijdkalender 2011

De kalender wordt uitgedeeld aan alle aanwezigen. Noordbergum heeft aangegeven in 2011 niet het Fries Kampioenschap te kunnen organiseren vanwege andere prioriteiten op en rond de baan in Noordbergum. Bussum, die in dezelfde groep zit, heeft aangegeven nog niet klaar te zijn om een nationale wedstrijd te organiseren. Dhr. Cees Bosker (Assen) komt met het voorstel om de wedstrijd aan een andere vereniging te geven, die de wedstrijd in samenwerking met Noordbergum, op de baan van die andere vereniging gaat organiseren. Assen heeft op eerste hand wel interesse hierin en zal dit in hun eigen bestuur gaan overleggen. Ook Nijkerk en Zevenhuizen hebben interesse. Allen zullen binnenkort laten weten aan de NFF-secretaris of het binnen hun vereniging mogelijk is. De datum van 16 april 2011 blijft wel staan. De datum van het Brabants Kampioenschap in Ammerzoden is verplaatst van 30 april 2011 naar 23 april 2011, dit vanwege Koninginnedag. Dhr. Marc Dirkx uit Nijkerk vraagt of er initiatieven zijn voor een NK Indoor 2011. De NFF heeft van geen enkele vereniging gehoord dat er interesse voor is. Appingedam geeft aan dat zij voor 2012 aan het oriënteren zijn of ze een NK Indoor kunnen organiseren.

De jaarlijkse vakantiewedstrijd in Tiel wordt dit jaar gehouden op 21 augustus 2011.

De wedstrijdkalender van 2011 wordt voorlopig vastgesteld en zal z.sm. aangepast worden i.v.m. de wedstrijd op 16 april 2011. De wedstrijdkalender zal tevens op de NFF site geplaatst worden.

Bestuursverkiezing: aftredende bestuursleden

- Mia Vermue secretaris niet herkiesbaar - Martien Bouw penningmeester niet herkiesbaar - Jan Geerling afgevaardigde district Noord/Oost niet herkiesbaar - Bennie Meinders afgevaardigde district Noord niet herkiesbaar Tot op heden heeft zich nog niemand kandidaat gesteld voor een van deze bestuurs-functie. Het is wel belangrijk dat er voor de districten Noordoost en Noord afgevaardigden in het bestuur plaats nemen. De voorzitter van district Noord (Cees Bosker) geeft aan wel zoekende te zijn en dit binnen kort mee te nemen naar de bestuursvergadering. De regio afgevaardigden hoeven niet perse in een club bestuur te zitten, wel is het belangrijk dat zij de regio vergaderingen bezoeken en regelmatig aanwezig zijn op nationale en regionale wedstrijden. Het NFF bestuur vergadert ongeveer maandelijks, er zijn 6 algemeen bestuur vergaderingen, 4 dagelijks bestuur vergaderingen, 2 TM/BKM vergaderingen en 2 Federatieraad-vergaderingen. Het Dagelijks Bestuur wordt door de Federatie in functie gekozen. De regio-afgevaardigden worden door hun eigen regio gekozen en dit wordt door de Federatieraad bekrachtigd. Cencia Waaijenberg vraagt of het bezwaarlijk is dat er mensen uit één familie in het NFF-bestuur zitten. Er staat niets van in de Statuten. Op zich hoeft het geen probleem te zijn mits het maar goed gescheiden blijft. Kandidaten kunnen zich aanmelden nog steeds aanmelden. Zonodig vindt benoeming plaats in de Federatieraad-vergadering van februari 2011. Mia zal voorlopig nog wat taken blijven doen tot er een opvolger gevonden is.

Fotofinish

In september 2010 zijn er documenten verstuurd naar alle clubs met daarin het verloop van de proefwedstrijden met de fotofinish apparatuur en een analyse hiervan.

Er is een advies van de rijdersraad binnen gekomen met daarin vermeld dat zij het op zich wel een goed systeem vinden, maar dat het erg kostbaar is. Ze geven ook aan dat het wel mee valt met de foutieve uitslagen van de lijnjury.

Er is van NCC Nijkerk een aanvullend voorstel gekomen wat betrekking heeft op het logistieke probleem van de apparatuur.

Afgelopen week is er een mail gekomen van Dhr. Hans Seesing, beheerder van de fotofinish apparatuur, met daarin de mededeling dat hij zelf het transport van de fotofinish apparatuur op zich neemt tegen een prijs van € 50,- per wedstrijd.

De voorzitter vraagt aan NCC Nijkerk of zij hun voorstel hierdoor willen intrekken. NCC Nijkerk gaat hiermee akkoord.

Dhr. René Botterman (Geldermalsen) zegt dat het zeker een stukje professionalisering is, maar dat de onkosten verhaald worden op de inschrijvingen daar kan Geldermalsen zich niet in vinden. De club wil een financiering door middel van een toeslag op de licenties. [na enig beraad komt men uit op € 2,- per licentie]

Dhr. Johan Kusters (Tiel) zegt dat Tiel tegen is omdat 1,5 cruciale fout niet opweegt tegen de hoge kosten. Ook is Tiel van mening dat het advies van de rijdersraad meegenomen behoort te worden in het besluit. De voorzitter maakt de opmerking dat een advies van de rijdersraad zeker in de overwegingen moet worden meegenomen, maar dat dit niet per 'se doorslaggevend is.

Dhr. Huizing (Zevenhuizen) vraagt waarom er geen ander systeem, zoals transponders, in overweging genomen kan worden. De voorzitter zegt dat er wel naar gekeken is en dat fotofinish voor de BMX sport beter werkt dan transponders. Peter Vaessen zegt dat de KNWU het fotofinish systeem ook voor 2011 blijft hanteren. De transponders worden gebruikt voor de andere disciplines

Dhr. Nikkels( Apeldoorn) merkt op dat er dan minder mensen aan de lijn hoeven te staan om te jureren. Dit klopt er zal dan nog 1 lijnjury lid nodig zijn voor eventuele calamiteiten. De bediening van de apparatuur zal gedaan worden door een vast team van de NFF. Deze zullen ook de bevoegdheid krijgen om eventueel de wedstrijd stil te leggen als het nodig is. Er zijn al een aantal mensen benaderd die mee willen rouleren in het juryteam.

Er ontstaat nog een korte discussie over de verzekering. Wie betaald de kosten als een rijder tegen de apparatuur aan rijd? De eigenaar van de apparatuur (Hans Seesing) behoort de spullen te verzekeren tegen dit soort ongevallen. Met de huurprijs is hier al rekening mee gehouden. De organiserende vereniging kan niet aansprakelijk gesteld worden als er iets gebeurt.

De rijdersraad geeft aan dat als men een willekeurige rijder vraagt of zij wel of geen fotofinish willen, dan zal de meerderheid kiezen voor wel. De rijdersraad vindt het alleen te duur.

Er wordt ook gezegd dat er met nog meer aspecten rekening gehouden kan worden in de overweging om het systeem wel of niet toe te laten. Het gezeur over de uitslag van ouders cq. rijders in het juryhok of langs de zijlijn is ook een belangrijk punt. Je hebt een aantal minder vrijwilligers nodig als lijnjury. Kijk of de prijs kwaliteit verhouding van het systeem klopt.

Kan het systeem niet alleen voor het NK gebruikt worden? Dat zou wel mogelijk zijn maar Martijn Vermue geeft aan dat je dan ook een aantal mensen moet gaan inhuren die het systeem bedienen. Ook moet het programma dan voor een wedstrijd aangepast worden.

Na alle discussie stelt de voorzitter voor om tot stemming over te gaan. Er zal eerst gestemd gaan worden of de clubs het systeem gefinancierd willen zien door een toeslag van het inschrijfgeld van € 1,- per rijder per klasse per wedstrijd, of een toeslag op de licentie van € 2,50 per rijder.

De voorstanders van toeslag op de licentie van € 2,50 per rijder zijn; FCV Flying Birds Winschoten 3 stemmen FC Unitas Assen 3 stemmen FCC Derrick Crossers Schoonebeek 3 stemmen CRT Raalte Raalte 2 stemmen FCSV Het Twentse Ros Hengelo (O) 4 stemmen FCC Flying Bikes Kootwijkerbroek 4 stemmen FCV Geldermalsen Geldermalsen 3 stemmen FCC Ammersoyen Ammerzoden 3 stemmen FCC The Whoopers Berlicum 3 stemmen

                                       ___________
                                        28 stemmen

De voorstanders van toeslag van € 1,- op de inschrijving per klasse per rijder zijn; FCC De Heideclub Noordbergum 3 stemmen FCC De Fivelcrossers Appingedam 3 stemmen FCC Spartanen Zevenhuizen 3 stemmen FCC Rapid Wheels Klazienaveen 2 stemmen FCC De Vaart Dedemsvaart 4 stemmen FCC De Bissinghcrossers Ommen 3 stemmen FCV De Lochsprinters Nijverdal 4 stemmen KWC Kampen Kampen 2 stemmen FCC Volharding Nunspeet 3 stemmen NCC Nijkerk Nijkerk 4 stemmen FCC Putten Putten 3 stemmen FCC Apeldoorn Apeldoorn 4 stemmen De IJsselcrossers Doetinchem 4 stemmen TFCC Weirijders Tiel 3 stemmen FCC Nuland Nuland 3 stemmen

                                        __________
                                        48 stemmen

De meerderheid wil dus bij invoering van het fotofinish systeem dat het gefinancierd gaat worden met een toeslag van € 1,- op de inschrijving per klasse per rijder, ook voor de promotieklasse. Vervolgens is er gestemd over de invoering van het fotofinish systeem met de financiering van € 1,- toeslag op de inschrijving per klasse per rijder.

Voor invoering van het fotofinish systeem; FCV Flying Birds Winschoten 3 stemmen FC Unitas Assen 3 stemmen FCC Rapid Wheels Klazienaveen 2 stemmen FCC De Vaart Dedemsvaart 4 stemmen FCC De Bissinghcrossers Ommen 3 stemmen CRT Raalte Raalte 2 stemmen FCV De Lochsprinters Nijverdal 4 stemmen KWC Kampen Kampen 2 stemmen FCC De Volharding Nunspeet 3 stemmen NCC Nijkerk Nijkerk 4 stemmen FCC Putten Putten 3 stemmen FCC Flying Bikes Kootwijkerbroek 4 stemmen FCC Apeldoorn Apeldoorn 4 stemmen De IJsselcrossers Doetinchem 4 stemmen

                                        __________
                                        45 stemmen

Tegen invoering van het fotofinish systeem; FCC De Heideclub Noordbergum 3 stemmen FCC De Fivelcrossers Appingedam 3 stemmen FCC De Spartanen Zevenhuizen 3 stemmen FCC The Derrickcrossers Schoonebeek 3 stemmen FCSV Het Twentse Ros Hengelo(O) 4 stemmen TFCC The Weirijders Tiel 3 stemmen FCV Geldermalsen Geldermalsen 3 stemmen FCC Ammersoyen Ammerzoden 3 stemmen FCC The Whoopers Berlicum 3 stemmen FCC Nuland Nuland 3 stemmen

                                        __________
                                       31 stemmen

De invoering van het fotofinish-systeem (incl. financiering door een toeslag op de inschrijvingen) is hiermee een feit.

Verplichten van zijnummerbordjes.

Dit agendapunt zal meegenomen worden met agendapunt 10.

Aanpassing wedstrijdreglement;

 • Artikel 6 Inschrijven; letter B wordt geschrapt.
   Unaniem aangenomen.
 • Artikel 8 Klasse-indeling; samenvoeging jongens en meisjes van 4 jaar en 5 jaar

Unaniem aangenomen.

 • Artikel 11 Uitrustingseisen; toevoeging van stukje tekst over korte broeken; hiermee wordt uitvoering gegeven aan een besluit van de Federatieraad in haar vergadering van februari 2010.
 • Artikel 13 Voorschriften van de fiets; verplichten van zijnummerbordjes. Zijnummerbordjes hebben zoveel toegevoegde waarde dat zij verplicht worden gesteld ook als het fotofinish-systeem ooit stopt.

Unaniem aangenomen

 • Artikel 15 Training; NFF-hoofdbestuur krijgt mandaat om de trainingsindeling te regelen zonder dat dit steeds door de FR bekrachtigd moet worden. Bij overtreding van die regels is een trackmanagers bevoegd om een straf op te leggen met de hem ter beschikking staande middelen (zie hiervoor art 20 WR).

Unaniem aangenomen.

 • Artikel 25 a Fotofinish en jury; geheel nieuw stuk tekst vanwege de invoer van de fotofinish.

Unaniem aangenomen.

 • Artikel 26 EHBO

Tijdens regionale wedstrijden minimaal 3 EHBO mensen, tijdens nationale wedstrijden minimaal 4 EHBO mensen. Unaniem aangenomen.

Het NFF bestuur heeft de plannen klaarliggen om aan de rijders die tijdens de nationale wedstrijden in trainingsblok 2 behoren te trainen een sticker te geven die zij aan de achterkant van hun nummerbord moeten plakken. Zo kan er nog beter gecontroleerd gaan worden of men in het juiste blok traint. Het komt te vaak voor dat rijders bewust in het verkeerde blok gaan trainen. Het wordt zelfs gestimuleerd door ouders en clubs. De stickers zullen aan het begin van het seizoen worden uitgereikt aan de clubs die er voor moeten zorgen dat de rijders van blok 2 de sticker ook plakken. De rijders/sters die in de loop van het jaar over gaan naar blok 2 krijgen ook de sticker in het begin van het jaar, zij hebben dan de keuze wanneer ze hem plakken. De verantwoordelijkheid dat het goed verloopt ligt ook bij de clubs zelf.

Een totaal uitgewerkt plan op papier zal in het voorjaar aan de clubs worden uitgereikt, inclusief de stickers.

Bekendmaking van data van NFF cursussen

22-01-2011 in Geldermalsen: Baancomm./starters cursus regio's Zuid en Midden 29-01-2011 in Kootwijkerbroek Trainerscursus alle regio's 05-02-2011 in Noordbergum Baancomm./starters cursus regio's Noord, Oost en Noordoost 12-02-2011 in Apeldoorn Jurycursus alle regio's 05-03-2011 in Apeldoorn vm. Voorlichting organiserende clubs 05-03-2011 in Apeldoorn nm. Trackmanagers-cursus

Voor al deze cursussen volgen uitnodigingen. Dhr. Marc Dirkx van NCC Nijkerk vraagt of het mogelijk is om in 2012 de landelijke trainerscursus in Nijkerk te geven. Alle clubs die hun lokatie ter beschikking willen stellen voor een cursus of vergadering, kunnen dat bij het NFF-bestuur kenbaar maken. In oktober 2011 zal de NFF opnieuw de cursussen gaan inplannen.

Dhr. Hinne Schriemer van Kampen vraagt of er documentatie over de invulling van de cursussen vooraf op de site geplaatst kunnen worden. Als er info is kunnen we makkelijker mensen naar cursussen sturen. De voorzitter beloofd dit te doen.

Combiwedstrijd

De combi-wedstrijd die gezamenlijk met de KNWU georganiseerd wordt zal ook in 2011 doorgang vinden. Deze zal gehouden worden op 2 juli 2011 in Baarn.

BMX Dream Team

Er is aan de regio Zuid advies gevraagd omtrent de toelating van het BMX Dream Team tot volwaardig NFF lid. Hierop hebben ze geantwoord dat zij het BMX Dream Team nog wel een kans willen geven, maar dat ze wel verwachten dat ze vaker aanwezig zijn op regionale wedstrijden, op regionale vergaderingen en dat ze twee regiowedstrijden per jaar gaan organiseren. De regio wedstrijd die ze in 2010 georganiseerd hebben in Veghel was prima georganiseerd. De ontwikkelingen tot aanleg van een fietscross baan in Helmond zijn vanwege de gemeentelijke bezuinigingen niet veel verder gekomen, maar hier mag het bestuur van BMX Dream Team niet op afgerekend worden. Wel zou het fijner zijn als andere vertegenwoordigers van de stichting naar een vergadering komen als het (tweekoppige) bestuur zelf niet kan. Dat zal al een hoop ergernis schelen binnen de regio Zuid. Op nationale wedstrijden binnen de NFF is het BMX Dream Team wel regelmatig aanwezig. Er volgt een korte discussie. Uiteindelijk wordt er afgesproken om het aspirant-lidmaatschap van het BMX Dream Team met één jaar te verlengen, en in november 2011 een definitieve beslissing te nemen tot het wel of niet toelaten van het BMX Dream Team als volwaardig NFF lid. Er wordt gevraagd aan het NFF bestuur om duidelijke criteria te stellen voor volgend jaar.

De voorzitter wil dit wel in het bestuur overwegen maar stelt ook dat criteria aan het lidmaatschap dan ook voor alle clubs in de NFF zullen moeten gaan gelden.

Rondvraag

 • Mevr. Caroline Kimmann Dedemsvaart zegt dat de kampioenstruien vaak aan de kleine kant zijn, of de clubs daar rekening mee willen houden. Je kunt altijd advies vragen bij andere clubs, maar je moet altijd rekening houden dat het ene shirt groter uitvalt als het andere.
 • Dhr. Marc Dirkx uit Nijkerk vraagt wat de NFF doet tijdens de combiwedstrijd in 2011 met het toelaten van de clicks. Bij de KNWU is het verboden voor rijders onder de 12 jaar.

Wat de NFF betreft mogen de rijders die rijden met een NFF licentie gerust ook clicks gebruiken. Enkele jaren geleden heeft een werkgroepje hier onderzoek naar gedaan. De uitkomst was dat er geen medische noodzaak is om click-pedalen te verbieden. Voor het gebruik ervan geldt: het moet niet, het mag.

 • Dhr. René Botterman uit Geldermalsen vraagt of bestuurslid Jan Geerling zich afgemeld heeft.

Nee daar is niets van bekend. [notitie achteraf: Jan Geerling heeft zich tijdens een eerdere bestuursvergadering al afgemeld voor de FR]

 • Dhr. Freddy Jansen (Doetinchem) vraagt hoe de NFF aankijkt tegen de veranderingen bij de KNWU. Deze zijn o.a. bezig om de licentie-structuur te veranderen.

Op basis van de NFF statuten staat ook dat ieder lid van een vereniging een NFF licentie behoort te hebben. De KNWU wil verplichten dat alle leden die deelnemen aan fietscross wedstrijden een basislidmaatschap aanvraagt. Peter Vaessen geeft aan dat op 30 november 2010 alle aangekondigde veranderingen pas definitief kunnen worden.

 • Dhr. Johan Kusters (Tiel) vraagt of beide bonden niet dezelfde regels kunnen gaan hanteren over de clicks.

De voorzitter zegt dat een dergelijke regel geen noodzaak is zolang het medisch niet onverantwoord is. Om iets te gaan verbieden op grond van het feit dat het de techniek niet ten goede komt, past niet in ons streven om de regelgeving op laag niveau te houden.

 • Dhr. Paul Schipper uit Nijkerk vraagt of de aangepaste kalender op de NFF site geplaatst kan worden.

Dit zal gebeuren. De invoering van de fotofinish is dat met de 1e nationale wedstrijd van het seizoen? Ja dit zal ingaan op 16 april 2011 (als deze doorgaat, anders op 23 april).

 • Dhr. Rob Nikkels uit Apeldoorn vraagt hoe het mogelijk is dat de rijders met het NK in een andere leeftijdsklasse zitten dan bij de regiowedstrijden.

Een regio heeft zijn eigen reglement, dus kan het voorkomen dat er verschil inzit.

 • Dhr. Cees Bosker (Assen) deelt mede dat men in Assen bezig is met een geheel nieuw wielerpark en dat het heel waarschijnlijk is dat FC Unitas volgend jaar een nieuwe crossbaan krijgt in dat wielerpark.

Dat is erg positief in deze tijd van bezuinigingen.

 • De voorzitter overhandigt Bennie Meinders een glazen plaquette en een bloemetje en bedankt hem voor zijn grote inzet als afgevaardigde van de regio Noord.

Jammer dat Martien Bouw voortijdig de vergadering verlaten heeft, voor hem was er een zilveren speld en een bloemetje voor al zijn goede werk als NFF-penningmeester de afgelopen 3 jaar. Ook jammer dat Jan Geerling niet aanwezig was, voor hem was er ook een glazen plaquette en een bloemetje. Jan heeft 3 periodes (6 jaar) in het NFF bestuur gezeten als afgevaardigde van de regio Noordoost.

Sluiting

Om 23.15 uur sluit de voorzitter de vergadering