Federatieraad verslag 19 juni 2015

Uit NFF-wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Federatieraad verslag 19 juni 2015

Opening

Om 20.00 opent voorzitter Peter Vaessen de vergadering.

Mededelingen/Post

• Afmeldingen voor deze vergadering: FCC De Spartanen, TFCC De Weirijders, FCC Rapid Wheels, DVO Haaksbergen, trackmanager Jan Kusters.

• De secretaris heeft een brief geschreven aan de Commissie BMX van de KNWU over een aantal zaken die bij het NKC niet volgens de onderlinge afspraken zijn verlopen. De voorzitter licht nog enkele zaken toe; het ging onder andere over het uitreiken van prijzen aan individuele finalisten, wat wel ooit is afgesproken maar in Luyksgestel niet is toegepast. Ook over andere veranderingen in het NKC-reglement is niet tevoren overlegd; en de gezamenlijk afgesproken puntentelling is niet toegepast.

• De secretaris maakt melding van een binnengekomen claim inzake letselschade en gebruikt dat als aanleiding om de aanwezige clubs nog eens op het hart te drukken toch vooral te zorgen dat zij hun zaken goed voor elkaar hebben wanneer clinics of kennismakings-trainingen worden georganiseerd..

Notulen Federatieraad vergadering 27 febr 2015

Na vermelding van een enkele typefout, worden de notulen van 27 februari jl. goedgekeurd door de vergadering.

Jaarverslag

Aan het begin van de vergadering is alsnog het langverwachte Jaarverslag 2014 uitgedeeld. Het verslag is te laat (excuses van de secretaris) en vrij summier. De secretaris belooft dit jaar een blijvende structuur voor het Jaarverslag te bedenken, waardoor het inhoudelijk makkelijker is bij te houden en na de jaarwisseling sneller is op te leveren. Het Jaarverslag wordt voor kennisgeving aangenomen.

Redesign NK en aanpassingen Promotieklasse.

De voorzitter stelt voor de bespreking van beide punten in andere volgorde te doen: eerst Promotieklasse en dan het NK, vanwege de mogelijke invloed van de een op de ander.

Promotieklasse

Er ligt een vrij uitgebreid voorstel met betrekking tot de Promotieklasse ter tafel dat aan de orde wordt gesteld.

FCC Flying Bikes memoreert dat vier jaar geleden uit een vragenronde is gebleken dat de belangstelling bij rijders beneden 15 jaar zeer minimaal was.

FCC Oss vraagt zich af waarom de Promotieklasse te handhaven als de belangstelling terug loopt en merkt op dat de crossers steeds meer bewuste keuzes gaan maken, ook omdat er steeds meer te kiezen valt.

FCC Ammerzoden vindt het jammer dat rijders nu al snel buiten spel staan bij het missen van 3 wedstrijden. Voorz.: Daarom in het huidige voorstel ook vier schrap-resultaten en minimaal 5 wedstrijden rijden.

FCC Putten is van mening dat het rijders makkelijker moet worden gemaakt (later) aan te sluiten bij de Promotieklasse.

FCC De Heideclub doet een dringend beroep op de NFF om ervoor te zorgen dat de nationale wedstrijden niet samenvallen met de TC’s van de KNWU.

FCC De Vaart vraagt of het niet mogelijk is de deelnemers in te delen op basis van een leeftijd per peildatum.

Ingrid Krabbe vraagt zich af wat nu eigenlijk de belangrijkste reden is dat de belangstelling terug loopt. Zij merkt ook op dat steeds meer rijders ervoor kiezen om het minimale aantal nationale wedstrijden te rijden voor deelname aan het NK. Dat gaat ook ten koste van deelname aan de Promotieklasse.

Voorz.: we constateren minder belangstelling voor lange competities en klassementen.

FCCL wil graag weten wat destijds het doel is geweest om de Promotieklasse op te zetten. Voorz.: betrekken van oudere en betere rijders bij de nationale wedstrijden (toen nog: Provinciale Kampioenschappen).

FMC The Whoopers vindt dat het nu alles bij elkaar wel erg veel wordt om nog alles te rijden. Bovendien vragen zij zich af of de Promotieklasse geen bedreiging gaat worden voor de Cruiser-klasses.

Voorz.: in ieder geval heb je voor de Promotieklasse vrije keuze in de fietsmaat. Cruisers hoeven dus geen extra fiets mee te nemen; ook in de loop van het jaar mag gewoon gewisseld worden.

FCV Het Twentse Ros doet een pleidooi om vooral meer aandacht aan de Promotieklasse te schenken en daar flink reclame voor te maken. Dat zou niet alleen door de NFF maar vooral ook de de clubs zelf gedaan moeten worden.

Alle vragen en opmerkingen worden door de voorzitter beantwoord, in de geest van -en verwijzend naar- het bestuursvoorstel.

Op de vraag van hem hoe gedacht wordt over het betrekken van de jongere jeugd (een eigen klasse 12-) komen gemengde antwoorden. Er is een oproep om dit een kans te geven (Ingrid Krabbe) en er zijn clubs (Oss: doorgaan? , Kootwijkerbroek: eerst clubs vragen) die daar wat huiverig tegenover staan.

Kootwijkerbroek vraagt zich af of de koppeling tussen Promotieklasse en de rest van de wedstrijd los gelaten kan worden. [verplichting om naast de Prom. In ieder geval een andere klasse te rijden, secr] Dat wordt door de voorzitter afgeraden.

Na deze bespreking wordt door de voorzitter gevraagd of iemand een stemming wil over het voorstel. Dat is niet het geval. Het voorstel wordt vervolgens met algemene stemmen aanvaard.

Re-design NK

De voorzitter stelt allereerst de wijze waarop het voorstel is geïntroduceerd en bediscussieerd aan de orde. FCC Oss vindt het een moderne wijze van besturen. BMX Apeldoorn heeft alles gedeeld met de eigen achterban en daar veel reacties op gekregen.

Inhoudelijke behandeling van het voorstel. FCV Geldermalsen en FCC De Heideclub brengen naar voren dat de nieuwe extra wedstrijd geen financiële belasting voor de organiserende club mag zijn. Hierbij doelen zij met name op extra bekers en kampioenstruien. BMX Apeldoorn vraagt zich bovendien af of het niet beter is de prijsuitreiking van de Promotieklasse ook op maandag te doen.

De voorzitter antwoordt dat financiële gevolgen voor een organiserende club geen beletsel mogen zijn om dit voorstel te accepteren. Afhankelijk van de uiteindelijke detail-uitwerking (die in november door de Federatieraad kan worden besproken en besloten), zal de NFF een regeling treffen waardoor de organiserende club geen financiële schade oploopt.

De voorzitter stelt achtereenvolgens de uitgangspunten aan de orde:

  • Het Pinksterweekend blijft hèt weekend voor het NK
  • Het NK-weekend blijft ook echt een weekend
  • Het NK zelf wordt gereden op één dag
  • Het weekend wordt zo ingericht dat er geen verplichting is om beide dagen (zaterdag en maandag) daadwerkelijk aanwezig te zijn

Alle vier uitgangspunten worden stuk voor stuk door de vergadering geaccordeerd. Dat wil zeggen dat een invulling moet voldoen aan alle vier uitgangspunten.

Op basis van het vierde uitgangspunt, is het ook niet mogelijk om de prijsuitreiking van de Promotieklasse op maandag te doen.

De voorzitter legt vervolgens uit wat de koppeling is tussen de zaterdag en de maandag. Op basis van de wedstrijd op zaterdag kunnen deelnemers een beter plaatsing afdwingen voor de wedstrijd op maandag [hoe en wat komt in november aan de orde]. Het omdraaien van de beide dagen (NK op zaterdag en een ‘gewone’ nationale wedstrijd op maandag; vraag van FCC De Vaart) zal het weekend kapot maken. Dan is er geen reden meer om op maandag te komen.

Harrie Reimink wil nog een voorstel inbrengen voor een indeling van het weekend (wedstrijd verdelen over twee dagen, beste rijders van zaterdag op maandag laten instromen in de halve finales). Dit komt nu echter te laat, wordt ook niet door een club gesteund en het voldoet niet aan de uitgangspunten.

Ook een opmerking van FCV Geldermalsen (NK: twee volledige wedstrijddagen, punten samenvoegen) kan niet aan de toets van het vierde uitgangspunt voldoen en bovendien is het voor zowel rijders als publiek mooier als de kampioen voortkomt uit één finale-rit.

Na de bespreking wordt het voorstel door de voorzitter in stemming gebracht. Ook in dit geval, is er niemand die op een echte stemming aandringt. Het bestuurs-voorstel wordt bij acclamatie aangenomen

Wedstrijdreglement aanpassingen

Er is een hele lijst met aanpassingen opgeleverd voor de Federatieraad. Daarvan is er één apart beschreven: voorstel m.b.t. Niet-starten en Niet-finishen. Dit voorstel wordt door de voorzitter kort toegelicht. Essentie is dat het missen van één van de race in de manches (per klasse) geen gevolgen mag/zal hebben voor verdergaan in de vervolgronden. Hiermee wordt tevens de noodzaak voorkomen om in verschillende situaties races over te rijden als een rijder niet aan de start is verschenen.

FMV The Whoopers vraagt waarom niet twee races missen? Die discussie is ook in het bestuur gevoerd, maar dat gaat ons net te ver. De wedstrijd moet wel een wedstrijd blijven.

Alle overige wijzigingen worden apart genoemd en kort toegelicht. Geen enkel punt roept vragen of weerstand op. Het volledige voorstel (alle genoemde punten) wordt bij acclamatie met algemene stemmen aangenomen.

Gedragscode: rookbeleid

In het kader van de Gedragscode, presenteert het bestuur een voorstel voor een centraal rookbeleid. FCCL vraagt zich af hoe je dit in de praktijk realiseert: rookplekken “niet dichtbij” plekken waar kinderen moeten zijn …. Volgens de voorzitter moet per wedstrijd een specifieke plek worden aangewezen om dit te laten werken. BMX Apeldoorn wijst er nog eens op dat het vaak de externe EHBO-medewerkers zijn die op de baan staan te roken.

VSK In het kader van de Gedragscode vertellen de vertegenwoordigers van BMX Apeldoorn over hun ervaringen met het implementeren van een Veilig Sport Klimaat-beleid. Peter Vaessen stelt voor dit onderwerp verder uit te diepen in bijeenkomsten die per district kunnen worden georganiseerd. BMX Apeldoorn is van harte bereid hieraan mee te werken. De NFF is bereid hiervoor financiële middelen vrij te maken.

Rondvraag

FMC The Whoopers vraagt hoe het zit met de samenwerking met de KNWU. Hierover doen in het Zuiden verhalen de ronde die er op neerkomen dat “de NFF niets van zich laat horen”. Secretaris Rob Waaijenberg schetst kort de ontwikkelingen van een half jaar. In de winterperiode is er contact geweest met twee medewerkers van het KNWU-kantoor. Daar is o.a. afgesproken dat beide bonden elkaar zullen volgen als tegen individuele licentiehouders sancties worden genomen. In een concreet NFF-geval is daar echter door de KNWU niets van vernomen. Inzake het verspreiden van een brochure over sportiviteit zijn er ook contacten geweest. Gesprekspunten waren onder andere aanpassing van de brochure aan de BMX-wereld. Omdat de KNWU meerdere disciplines vertegenwoordigt was er geen ruimte voor een gezamenlijke publicatie gericht op bmx.

FCC Putten stelt een vraag over de toepassing van de NFF-verzekering bij clinics. Peter Vaessen legt de materie uit. Belangrijk is dat aktiviteiten onder de verzekering vallen als ze gedekt worden door de statutaire doelstelling van de NFF. Een clinic over mountain-biking (is geen fietscross), die bovendien niet het doel heeft om bmx-leden te werven, zou bijvoorbeeld niet onder de doelstelling vallen en dus niet verzekerd zijn.

[de NFF werkt aan een tekst die meer uitvoerig informatie geeft over onze verzekering]

Sluiting

Rond 22:45 sluit de voorzitter de vergadering.