Federatieraad verslag 16 maart 2018

Uit NFF-wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Opening

Rond 20.00 opent voorzitter Peter Vaessen de vergadering.
Er zijn berichten van verhindering van BMX Apeldoorn en trackmanager Frank Maatman en van FCC De IJsselcrossers. De IJsselcrossers hebben FCCL een volmacht meegegegeven.

Post

Er is geen post binnengekomen die op de Federatieraad-vergadering behandeld moet worden.

Mededelingen

 • Wedstrijd in Appingedam (Gronings Kampioenschap) wordt verplaatst van 8 naar 15 september
 • In februari was het overleg voor clubs die in 2018 een nationale wedstrijd moeten organiseren. Deelnemers waren positief. Na een onderbreking in 2017 zal het overleg weer jaarlijks worden georganiseerd.
 • Op 10 maart was de jaarlijkse Jurydag (training/opfrissing/e.d.). Er was aangekondigd dat iedereen uit de NFF mocht binnenlopen. Naast de vaste NFF Jury-medewerkers, hebben enkele juryleden uit Midden de dag bijgewoond.
 • In Assen is in Februari een bijeenkomst geweest over Jury-zaken, daar waren 25 mensen aanwezig.
 • De jaar-aanvraag voor Federatiekaarten zal in het vervolg niet meer verwerkt worden rond de jaarwisseling, maar 1 á 2 maanden later. Dat geeft verenigingen de tijd en de rust om de aanvraag in het nieuwe jaar af te handelen.
  Uiteraard zal alles in orde moeten zijn vóór de eerste wedstrijden en vóór de eerste Federatieraad-vergadering in het jaar (aantal stemmen per club gerelateerd aan aantal kaarten)
 • In Tiel is op 11 maart de eerste Districtswedstrijd Zuid gereden. Hierbij is gebruik gemaakt van de nieuwe startplaatsen-indeling (op basis van een rekenmodel).
  Peter Vaessen legt het model uit.
 • FCC Wycross uit Wijchen heeft gebruik gemaakt van de “kennismakings-jaar”-regeling en is dus voor 2018 aangesloten bij de NFF. De regeling houdt in dat zij voor een vast bedrag van 250 euro al hun rijders een Federatiekaart kunnen aanbieden, als club hebben ze geen stemrecht in de Federatieraad.

Notulen Federatieraad vergadering 24 nov. 2017

Naar aanleiding van de notulen:

 • Inzake de Privacy en ID-discussie, deelt de penningmeester mee dat nu ook pasjes van ziektekosten-verzekering mogen worden gebruikt als “ID-middel” (kopie maken; BSN doorstrepen)
 • Voor het District Oost is André van der Heul toegetreden tot het NFF-bestuur.
 • WT2-diploma’s zijn nog niet overal uitgedeeld; er kunnen dus nog declaraties binnenkomen.

Vervolgens zijn de notulen vastgesteld.


Jaarverslag financiën 2017

Na enkele korte vragen over individuele posten, wordt het jaarverslag goedgekeurd En krijgt de penningmeester decharge..

Kascommissie Dde penningmeester stelt voor de Kascontrole voor volgend jaar in handen te geven van de verenigingen uit Appingedam en Winschoten. De vergadering gaat daarmee accoord.

Wedstrijdreglement

Het voorstel “12-jarigen en clicks” wordt nog even door Jitze Efdé toegelicht. Enkele verenigingen zeggen iets over de animo in eigen gelederen. Het Twentse Ros vraagt of de regel ook van toepassing is als nieuwe leden in 2018 in het voorjaar eerst districtswedstrijden gaan rijden en later in nhet jaar misschien nationale wedstrijden.

FMC The Whoopers vraagt waarom rijders niet later in het jaar een keus kunnen maken.

De voorzitter legt uit dat deze maatregel niet zozeer te maken heeft met de (soort) wedstrijden waar een rijder aan deelneemt, maar dat het als een uitvloeisel van de Federatiekaart gezien moet worden: je hebt een kaart voor heel 2018 en je maakt voor heel 2018 de keuze of je bij de 12 of bij de 13-jarigen wilt rijden.

Het voorstel wordt unaniem en bij acclamatie aangenomen.


Wedstrijdreglement overigen

De voorzitter vertelt over de Commissie Reglementen en het werk dat zij aan het Wedstrijdreglement hebben gedaan.

Er zijn geen inhoudelijke aanpassingen gedaan die niet in de FR zijn geweest. De commissie heeft wel de besluiten van de laatste twee jaar op nette wijze verwerkt in het reglement. Met andere woorden: alles wat er nu in staat, is ook al eens besloten in de Federatieraad.

Daarnaast zijn er enkele verbeteringen aangebracht op gebied van stijl, nummering, gelijke aanduidingen (NFF/N.F.F. en deelnemers/rijders).

Het bewerkte document waarin alle wijzigings-markeringen zichtbaar zijn, zal worden gestuurd naar de clubs; daarnaast zal er voor de wedstrijden een versie komen waarin alles verwerkt is tot één nette tekst.


Toekomst diskussie NFF

Peter Vaessen doet een aftrap voor de discussie. Hij roept de NFF-verenigingen op eens de blik vooruit te richten tot 5 à 10 jaar, Waar zie je de NFF dan staan. De discussie van vanavond kent misschien wel een einde maar nooit een slecht of fout besluit. Dat besluit is van alle verenigingen samen en kán daarom niet fout zijn.

De discussie die zich vervolgens ontspint tussen de clubs kent een aantal richtingen:

 • Wat vindt de KNWU er eigenlijk van.
 • De geschiedenis komt weer eens uitgebreid om de hoek kijken.
 • De vraag ontstaat wat de Afdelingen doen voor de BMX en waar de BMX het meest mee gediend is
 • Enkele bespiegelingen over de sfeer bij wedstrijden van beide bonden

Niet alleen in de aftrap van de voorzitter, maar ook in de onderlinge discussie speelt een belangrijk punt: Hoe sterk zijn we eigenlijk zelf als fietscross-verenigingen?
De verenigingen die zijn aangesloten bij de NFF vormen getalsmatig een meerderheid van alle verenigingen in Nederland met een accommodatie; waarom is er dan zo weinig eensgezind optreden in de fietscross-wereld.
Verenigingen moeten zich veel meer bewust worden van hun gezamenlijke kracht.

Uiteindelijk wordt het agendapunt afgesloten met een stemming. Er kunnen 72 stemmen worden uitgebracht. (meerdere stemmen per club naar rato van het aantal Federatiekaarten)

Onthouding: 3 stemmen
Optie 3 (Invoegen in de KNWU): 3 stemmen
Optie 1 (NFF wordt BMX.NL): 23 stemmen
Optie 2 (Doorgaan als huidige NFF): 43 stemmen

Met deze uitslag heeft de Federatieraad gekozen voor het doorgaan als de huidige NFF.


Rondvraag

Er wordt niet gebruik gemaakt van de Rondvraag.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.