Federatieraad verslag 11 maart 2016

Uit NFF-wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Opening

Om 20.00 opent voorzitter Peter Vaessen de vergadering.

Mededelingen en post

  • Dedemsvaart, Nijkerk en Putten hebben zich afgemeld voor deze vergadering.
  • FCC Lichtenvoorde is een jaar aspirant-lid geweest. Omzetting naar een volwaardig lidmaatschap is aan de orde. Hoewel niet geagendeerd, besluit de Federatieraad dit toch bij acclamatie goed te keuren. FCCL is dus nu volwaardig lid van de NFF.

Notulen Federatieraad 27 nov 2015

Na vermelding van een enkele typefout, worden de notulen van 27 nov. ’15 goedgekeurd.

Financieel jaarverslag 2015

De penningmeester noemt allereerst het aantal Federatiekaarten (ook wel: licenties) dat in 2015 is uitgegeven, dat waren er 2421. (in 2001: 881)

Er komen vanuit de vergadering geen opmerkingen over het financieel verslag.

De kascontrolecommissie is niet aanwezig maar heeft wel haar controleverslag opgemaakt en getekend.
De penningmeester wordt gedechargeerd.

Veilig Sportklimaat en Pestprotocol

Peter Vaessen presenteert een paar Youtube filmpjes die over veilig sportklimaat gaan. O.a. filmpjes van TV Sportplezier, waarin kinderen uitleggen dat ze op hún manier willen sporten en niet gek willen worden gemaakt door over-fanatieke ouders.

Hij presenteert tevens de Verenigingen Box; dat is een (letterlijk) kartonnen doos waarin een aantal A4-formaat kaarten zitten waarop diverse bestuurszaken worden uitgelegd.
[ondertussen is er binnen de NFF een initiatief om de inhoud van de Verenigingen Box te herschrijven, zodat de inhoud op BMX is gericht]

Anti pest protocol:

Erne Melissen is een kaderlid van FCC De IJsselcrossers en beroepsmatig werkzaam in het maatschappelijk werk. Zij heeft het initiatief genomen tot een anti-pest protocol.

Dit komt tot uiting in een zevental regels, dat wil zeggen: positief geformuleerde “leefregels”

Erna presenteert aan de vergadering een bord (posterformaat), waarop de regels worden voorgesteld. Het aanbod van de NFF is om dit bord te laten maken in zoveel exemplaren als er clubs zijn, en dan tijdens het NCK de borden uit te reiken aan de verschillende verenigingen.

Opleidingen, e-learning en kadervorming

Eén van de bestuursleden van FC Unitas (Jessica Knopper) heeft zich aangeboden om als vrijwilliger mee te helpen het opleidingen-beleid van de NFF handen en voeten te geven.

Zij is beroepsmatig werkzaam in de opleidingensector en heeft bovendien ruime ervaring met de daarbij behulpzame software. De verwachting is dat in 2016 flinke stappen gemaakt kunnen worden op dit gebied

NK-weekend

Plaatsings-wedstrijd:

De voorzitter legt eerst nog eens uit dat geprobeerd zal worden aan de eerder (in 2015) geformuleerde principes recht te doen (speedway-systeem op zaterdag, gewogen manche-indeling maandag). Het zou echter kunnen dat dit in de praktijk zo moeilijk wordt, dat er alsnog van afgestapt moet worden. Dat voorbehoud moet gemaakt worden.

De peildatum voor een NK is sinds kort 1 juli; omdat de uitkomsten van de Plaatsingswedstrijd van invloed zijn op de indeling van het NK, zal de peildatum ook voor de Plaatsingswedstrijd gelden.

Daarna wordt nog kort ingegaan op de bijzonderheden van de manche-indeling.


Rondvraag

  • Flying Birds uit Winschoten: is er vanuit de NFF een aanvullend budget voor de organisatie van het NK-weekend?

Voorzitter antwoord dat dit niet het geval is. Door een veel groter aantal inschrijvingen en het achterwege laten van kampioenstruien voor de Plaatsingswedstrijd, lijkt extra financi|ele ondersteuning vanuit de NFF niet nodig.

  • FCC Lichtenvoorde vraagt of de verzekering van de NFF ook geldig is bij het organiseren van het NCK.

Antwoord: Ja, de organisatie van het NCK valt gewoon onder de noemer “verenigings-aktiviteit” en is dus gedekt.

  • De voorzitter vraagt naar de mening van de vergadering over het volgende: moeten districts-wedstrijden open staan voor rijders uit andere districten.

Er zijn uiteraard gemende reacties, maar de tegen-geluiden overheersen (er was natuurlijk geen concreet voorstel) . Het belangrijkste voor iedereen: voorkom dat er heibel komt tussen de diverse districten.

  • Een ander punt om te overdenken: door toenemende agressie lijkt het nodig om meer toezicht te gaan houden in het parc-fermé. Zou je dat door onopvallende medewerkers moeten doen of juist door mensen met hesjes aan?


Sluiting

Rond 22:45 sluit de voorzitter de vergadering.