Federatieraad verslag 10 maart 2017

Uit NFF-wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Opening

Om 20.10 opent voorzitter Peter Vaessen de vergadering.

Er zijn afmeldingen van FCC De Vaart, TFCC De Weirijders, FCC Nuland, CRT Raalte.

Post (in- en uitgaand)

  • Er is geen ingekomen post.

Mededelingen

  • Rien van Doorn van The Whoopers complimenteert de NFF met de NFF-dag op 4 Februari. Het was goed georganiseerd en het was inhoudelijk ook goed.

Notulen Federatieraad vergadering 25 nov 2016

Naar aanleiding van deze notulen wordt gemeld dat de Vacantiewedstrijd in 2017 in Tiel niet door zal gaan.

In de tekst bij het agendapunt Begroting 2017, wordt per abuis gesproken over 2027.

Financieel Jarverslag 2016

Jan van Domselaar (NCC Nijkerk) meldt als lid van de Kascontrolecommissie dat er gecontroleerd is en dat de commissie alles heeft goedgekeurd. Dee adminstratie is op orde.

Toelichting door de penningmeester Bennie Meinders: Het Opleidingenbudget is niet helemaal opgebruikt in 2016, daardoor is er geld over. We hebben geen of weinig vaste lasten; de contributie is al eens verlaagd en de foto-finish wordt voor alle wedstrijden al geheel door de NFF betaald (geen extra euro’s bij wedstrijdinschrijvingen). De financiële positie is dus rooskleurig. The Whoopers vragen of er een oorzaak is dat het opleidingenbudget niet helemaal is uitgenut. DVO vraagt of er meer geld voor Veilig Sportklimaat is besteed.


Voorzitter antwoord dat er niet meer groepsgewijze aan opleidingen wordt gedaan en dat het online ook stil ligt. De overtuiging groeit dat je meer bereikt door vrijwilligers in de praktijk in te zetten en ze zodoende “on the job” te laten leren. Veilif Sportklimaat is een onderwerp dat veel aandacht verdiend en waar dus ook relatief meer aan gespendeerd wordt.

Liesbeth van Nieuwenhuizen (BMX Apeldoorn) geeft hierna een korte uiteenzetting over de beschikbare VSK-cursussen. De NFF is bereid VSK-cursussen voor de helft te subsidiëren.

Voor de aangesloten verenigingen is bovendien interessant dat de NFF een deel van de WT2-opleidingen vergoed. Elke vereniging kan per jaar voor twee geslaagden de helft van de kosten terugvragen bij de NFF. Clubs moeten daarvoor doorgeven: naam vd club, namen van twee geslaagde kandidaten, kopie van de certificaten.

De penningmeester wordt gedechargeerd door de Federatieraad.

Wedstrijdreglement

Voorzitter stelt voor een WR-commissie in het leven te roepen. Deze commissie zou dan het bestuur kunnen adviseren over verbeteringen in het wedstrijdreglement.

De voorzitter geeft een korte toelichting op de herstart-procedure:

  • Herstarten is een optie als de starter merkt dat de startprocedure door een technische of mechanische storing niet correct verloopt. De starter gebruikt daarvoor de rode vlag.
  • Wanneer een race onderweg is, kan alleen het afvlaggen van deze race (met de rode vlag) vóórdat er een rijder gefinisht is, leiden tot het (opnieuw) starten van de race. (door het afvlaggen is de race niet gefinisht en formeel niet gereden)
  • Een organisatorische fout (rijder niet toelaten op de startheuvel of daarvan wegsturen) kan niet leiden tot een herstart.

Rijdersraadlid Jochum Visser wijst erop dat starters vaak niet een rode vlag bij zich hebben/hadden.

Peter Vaessen pleit ervoor dat er beter wordt opgelet bij de startprocedure.

Een suggestie van FCCL om in het wedstrijdreglement de situaties op te nemen waarbij herstart wordt, wijst hij af. Dit moet worden overgelaten aan het optreden van de trackmanagers.

DVO: herstarten misschien als langs de baan het startsignaal wordt geïmiteerd? Peter Vaessen: voorbeelden moet je buiten het reglement laten, dan vermijdt je discussies.

Geldermalsen pleit voor het uit elkaar halen van de 4/5 jarigen. DVO ondersteunt dat.
Het zou misschien een mogelijkheid zijn om deze twee leeftijden te splitsen als er bij de voorinschrijvingen voor beide leeftijden minimaal 7 deelnemertjes zijn.

Speedway-systeem voor nationale wedstrijden:
NCC Nijkerk pleit hiervoor. De uitslagen zouden minder voorspelbaar worden.

En FCC Putten denkt dat het voor zowel publiek als rijders aantrekkelijker wordt.

De voorzitter vindt dat dan wel vastgelegd moet worden wat de basis is voor de uiteindelijke uitslag als er rijders zijn met gelijke punten. Op een vraag van Ingrid Krabbe, antwoordt hij bevestigend dat er drie manches tegelijk op het bord kunnen worden gepubliceerd.

Het idee om het Speedway-systeem te introduceren bij alle nationale wedstrijden zal worden besproken in het bestuur. Vanwege de mogelijke problemen bij de implementatie, zullen we pas na de zomer hiermee kunnen starten.

Het toezicht in het parc-fermé komt hier ook nog even aan de orde.
In Apeldoorn is er mee ge-experimenteerd. Dat is die keer wel goed bevallen.

Belangrijk is dat een toezicht-medewerker wel een beetje vrij moet kunnen bewegen.

Hoe breng je dat in de praktijk: een dergelijke medewerker kan een plaats krijgen op de medewerkerslijst.

Mutaties NFF-ledenbestand (clubs)

Een team uit het zuiden, (formeel een vereniging) heeft bij de NFF geinformeerd naar een mogelijk lidmaatschap. Formele aanvraag is echter niet ontvangen.

Naar aanleiding van deze mededeling, spreekt de Federatieraad zich nogmaals eendrachtig uit: verenigingen zonder eigen baan zijn niet welkom als NFF-lid.

Toekomst NFF

Peter Vaessen presenteert een aantal slides waarin geschiedenis en toekomst van de NFF kort aan de orde komt. Een van de onderdelen is een mogelijke naamswijziging, in BMXNL.

Het bestuur wil graag voorbereidingen treffen voor een vervolg discussie en mogelijke wijzigingen.

Op een herhaalde expliciete vraag uit het bestuur of verdere voorbereiding op tegenstand stuit, komt geen negatief advies.

Rondvraag

FCC Oss: Johan Kusters en Jeroen Hornman hebben een bespreking tussen KNWU en NFF bijgewoond. Zij constateerden aan het eind van de avond (20:00-23:00) eenheid in de gelederen.

Met betrekking tot het NK Clubs is besloten: voor de eindstand tellen 12 rijders mee.
Een groter aantal (onze voorkeur) was niet reëel omdat uit historische gegevens blijkt dat heel veel verenigingen met hun aantal deelnemers niet ver boven dit aantal uitkomen.

DVO vraagt een spoedige oplossing van de email-perikelen. En doet de suggestie dividend uit te keren (vanwege de gunstige financiële positie).

Sluiting

Rond 22:45 sluit de voorzitter de vergadering.