Federatieraad agenda van 6 november 1992

From NFF-wiki
Jump to: navigation, search

Federatieraad agenda van 06-11-1992

Agenda[edit]

 1. Opening
 2. Mededelingen bestuur
 3. Ingekomen Post
 4. Notulen Federatieraad dd. 28 februari 1992
 5. Financieel overzicht 1991
 6. Kascontrolekommissie 1991
 7. Verhoging bijdrage Federatiekaart tot 7,50/stuk
 8. Begroting 1993
 9. Uitreiking Erelidmaatschap aan de heren G. van Eck en K. Salari
 10. Bestuursverkiezing
  • A. Stortelder (voorzitter)
  • B. van Lien (secretaris)
  • Door het bestuur worden de volgende kandidaten voorgesteld:

   B.van Lien voor de funktie van voorzitter. A.Stortelder voor de functie van secretaris. Tegenkandidaten kunnen schriftelijk^een week voor de Fede ratieraad bij de secretaris worden aangemeld door minimaal vijf stemgerechtigde leden.

   Het bestuur wijst de leden erop dat indien B.van Lien volgens voordracht wordt verkozen, hij dientengevolge dispensatie krijgt van Art.11,lid 5 van de Statuten waarin wordt bepaald dat een bestuurslid lid moet zijn van een bij de NFF aangesloten club.

 11. Aanpassing wedstrijdreglement
 12. Indoorkalender en vaststelling NK-Indoor
 13. Rondvraag
 14. Sluiting