Federatieraad agenda van 11 november 1989

From NFF-wiki
Jump to: navigation, search

Federatieraad agenda van 11-11-1989

Agenda[edit]

 1. Opening door de voorzitter, de heer Gerard van Eck
 2. Notulen Federatieraadvergadering van 10 februari 1989
 3. Ingekomen stukken
 4. Financieel verslag boekjaar 1987 - 1988
 5. Voorstel aanpassing contributieregeling
 6. Begroting boekjaar 1989 - 1990
 7. Voorstel Huishoudelijk Reglement
 8. Voorstel districtsreglement
 9. Voorstel wedstrijdformulier
 10. Voorstellen districtskandidaten voor NFF bestuur
 11. Kandidaten zijn:

  • Distrct Zuid - de heer Jan de Wit
  • Distrct Oost - de heer Anton Dijkhuis
  • Distrct Centrum - de heer Simon Witvoet
  • Distrct Noord - nog op te geven
 12. Bestuursverkiezing
 13. Het voltallige bestuur treedt af om de nieuwe bestuursstructuur, als besproken in de vergadering van 10 februari, mogelijk te maken.

  Als resp. voorzitter, secretaris en penningmeester, zijn kandidaat:

  de heren Gerard van Eck, Bert van Lien en Kees Salari.

 14. Voorstel wijziging finales NK
 15. Indoor kalender
 16. Rondvraag
 17. Sluiting