Districtsreglement

Uit NFF_Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Districtsreglement

Artikel 1, Algemeen

1.1. Dit reglement heeft tot doel de structuur en het functioneren van de districten te regelen zoals bedoeld in Artikel 13 van de Statuten van de NFF.

1.2. De NFF kent vier districten, te weten: Noord, Oost, Midden en Zuid.

1.3. De grenzen van de districten worden als volgt gevormd:

 • District Noord omvat de provincies Friesland en Groningen en het noordelijke deel van de provincie Drenthe (boven Dwingeloo).
 • District Oost omvat de provincie Overijssel en het zuidelijke deel van de provincie Drenthe (onder Dwingeloo).
 • District Midden bestaat uit de Veluwe en de Achterhoek
 • District Zuid bestaat uit de Gelderse streken Betuwe en Rivierenland en de provincies Noord-Brabant en Limburg.

Artikel 2, Doel

2.1. Het district heeft binnen haar grenzen dezelfde doelstelling als de NFF en stelt zich daarbij tevens tot taak:

 • Het voor zover nodig toelichten van en toezien op de uitvoering van besluiten van de Federatieraad en het Hoofdbestuur binnen het district;
 • Het leveren van een bijdrage aan de beleidvoorlichting door middel van overleg met de vereniging/leden van de NFF binnen de districtsgrenzen;
 • Het adviseren en doorgeven van informatie aan het Hoofdbestuur, zowel op verzoek als op eigen initiatief;
 • Het zorgdragen voor het in concept samenstellen van de wedstrijdkalender
 • Het representeren van de NFF in het district, onder meer door het onderhouden van contacten met gemeente, media en dergelijke.

Artikel 3, Leden en aspirant-leden

3.1. Het district kent leden en aspirant-leden

3.2. Leden zijn verenigingen en stichtingen die gevestigd zijn binnen de districtsgrenzen en die lid zijn van de NFF, in de zin van =Artikel 4 lid 3 van de Statuten.

3.3. Aspitant-leden zijn verenigingen en stichtingen die gevestigd zijn binnen de districtsgrenzen en die aspirant-lid zijn van de NFF, in de zin van =Artikel 4 lid 2 van de Statuten. Aspirant-leden hebben toegang tot de districtsvergaderingen, doch hebben geen stemrecht.

Artikel 4, Bestuur

4.1. Elk district heeft een eigen districtsbestuur, bestaande uit 3 (drie) of 5 (vijf) natuurlijke personen.

4.1.1. De districtsbestuursleden worden door de districtsvergadering voor een periode van 3 (drie) achtereenvolgende verenigingsjaren gekozen uit de leden of de bestuursleden van de tot het district behorende verenigingen en/of stichtingen.
4.1.2. Voor de benoeming van de districtsbestuursleden kunnen door het districtsbestuur of door tenminste één-derde van de ter districtsvergadering stemgerechtigde leden kandidaten worden voorgesteld overeenkomstig =Artikel 13 lid 4 van de Statuten.
4.1.3. Elk districtsbestuurslid, ook wanneer het voor bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de districtsvergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen 3 (drie) maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
4.1.4. Het lidmaatschap van het districtsbestuur eindigt voorts:
 • Door periodiek aftreden;
 • Door bedanken;
 • Doordat de vereniging of stichting waarvan het bestuurslid lid of bestuurslid is, gaat behoren tot een ander district;
 • Door het beëindigen van zijn/haar lidmaatschap van zijn/haar vereniging, dan wel het verlaten van het stichtingsbestuur waarvan het bestuurslid deel uit maakte;
 • Doordat zijn/haar vereniging of stichting haar lidmaatschap van de NFF beëindigt.


4.2. De functie van voorzitter, secretaris en penningmeester worden onderling door het districtsbestuur verdeeld. De functies van penningmeester en secretaris kunnen in één persoon zijn verenigd. De districtsvertegenwoordiger wordt door de districtsvergadering in functie gekozen uit de bestuursleden. De functie van districtsvertegenwoordiger is verenigbaar met elke andere bestuursfunctie.

4.3. De leden van het districtsbestuur zullen aftreden volgens een door het bestuur vast te stellen rooster. Aftredende bestuursleden kunnen terstond worden herkozen.

4.3.1. Wanneer in het bestuur een vacature is ontstaan zal daarin door de overige bestuursleden ten spoedigste worden voorzien door benoeming van een nieuw bestuurslid.
4.3.2. Ter overbrugging van de periode van tijdelijke benoeming tot aan het moment van bekrachtiging van de benoeming kan het bestuur tot herverdeling van de taken komen.
4.3.3. Het tussentijds benoemde bestuurslid zal op het rooster van aftreden de plaats innemen van degene die hij/zij vervangt. Zijn/haar benoeming wordt bekrachtigd op de eerstvolgende districtsvergadering met een gewone meerderheid van stemmen van de ter districtsvergadering aanwezige stemgerechtigde leden.

Artikel 5, Bestuurstaak

5.1. Het districtsbestuur heeft tot taak het uitvoeren van de besluiten van de districtsvergadering, alsmede de districtstaken die logischerwijs niet door de districtsvergadering kunnen worden uitgevoerd.

5.2. Het bestuur kan bepaalde werkzaamheden delegeren aan een benoemde commissie, die rekening en verantwoording is verschuldigd aan het bestuur, met dien verstande dat zulk een commissie een vast omlijnde opdracht krijgt.

5.3. Door de secretaris dient een administratie van onder meer de inkomende en uitgaande correspondentie te worden aangehouden. Verder zal de administratie onder meer notulen van de in het district gehouden vergaderingen bevatten.

5.4. De penningmeester van het district dient een duidelijke financiële administratie te voeren, waaruit te allen tijde de financiële stand van zaken van het district te lezen valt. Voor dit doel opent de penningmeester van de NFF een bank ten name van het district, over welke alle financiële behandelingen van het district moeten lopen.


Artikel 6, Bestuursvergaderingen

6.1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als één of meerdere bestuursleden dit gewenst achten, doch minimaal 3 (drie) keer per jaar.

6.2. De secretaris roept op tot de vergadering. Hij maakt van het verhandelde en beslotene notulen op, die door hem en de voorzitter worden ondertekend.

6.3. De besluitvorming ter vergadering geschiedt door mondelinge stemming, tenzij een bestuurslid schriftelijke stemming verlangt. Over personen wordt schriftelijk gestemd. Besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.


Artikel 7, Districtsvergadering

7.1. Districtsvergaderingen worden minimaal tweemaal per jaar gehouden, ter voorbereiding op de Federatieraadsvergadering. Daarnaast vergadert het district zo dikwijls als het bestuur of minimaal de helft van de leden dit nodig achten.

7.2. Eenmaal per jaar wordt in elk district de wedstrijdkalender voor het district vastgesteld volgens nader door het Hoofdbestuur op te stellen regels. (zie WR 3.1)

7.3. De districtsvergadering wordt bijeen geroepen door de secretaris van het district. De bijeenroeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van het secretariaat van de leden en aspirant-leden en aan het Bondsbureau en wel tenminste 2 (twee) weken van te voren met opgave van datum, plaats en tijdstip van de vergadering en de agenda.

7.4. De leden van het district vaardigen ten hoogste twee vertegenwoordigers af naar de vergadering. Ter plaatse tekent één van hen de presentielijst waarvoor hij/zij stemrecht voor het vertegenwoordigde lid ontvangt. Beide vertegenwoordigers hebben spreekrecht. Daarnaast kan een lid zoveel waarnemers naar de vergadering afvaardigen als hij/zij wenselijk vindt, mits de orde daardoor naar oordeel van de voorzitter niet te zeer verstoord wordt.


Artikel 8, Voorzitterschap, notulen en besluitvorming

8.1. De districtsvergaderingen worden geleid door de voorzitter en bij diens afwezigheid door een der overige bestuursleden, aan te wijzen door het bestuur.

8.2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of diens door de voorzitter aan te wijnzen plaatsvervanger notulen opgemaakt. De notulen worden naar het Bondsbureau en de leden van het district verzonden, één en ander uiterlijk na 2 (twee) weken, doch tenminste 21 dagen voor de eerstvolgende Federatieraadsvergadering.

8.3. De vergadering beslist met gewone meerderheid van stemmen. Op verzoek van één of meerdere vertegenwoordigers of bestuursleden kan de voorzitter besluiten tot schriftelijke stemming. Over personen wordt schriftelijk gestemd.


Artikel 9, Geldmiddelen, verantwoording en begroting

9.1. Indien het district bronnen van inkomsten heeft, zijn deze geldmiddelen naar eigen inzicht te bestemmen. De penningmeester van het district is wel verplicht deze en andere inkomsten en uitgaven in zijn jaaroverzicht op te nemen.

9.2. De NFF kan speciale bijdragen, in welke vorm dan ook, aan de districten ter beschikking stellen voor bijzondere aktiviteiten in het district. Procedures voor de ter beschikking stelling, vaststelling van de omvang, etc. worden in het districten overleg vastgesteld.


Artikel 10, Districtenoverleg

10.1. Overleg tussen het Hoofdbestuur en de districten kan plaatsvinden in de vorm van een districtenoverleg, waarbij één of meer leden van het dagelijks bestuur van de NFF aanwezig kan zijn.

10.2. Het Hoofdbestuur wordt voorts vertegenwoordigd door leden van het Hoofdbestuur tot wiens district hij behoort.