Bestuursbesluit Rijdersraad

From NFF-wiki
Jump to: navigation, search

Bestuursbesluit Rijdersraad[edit]

De NFF Rijdersraad is een commissie van het bestuur van de Nederlandse Fietscross Federatie, ingesteld op basis van artikel 12, lid 2 van de Statuten.

Doelstelling Rijdersraad[edit]

De Rijdersraad heeft als commissie van het bestuur als doel om het bestuur gevraagd en ongevraagd advies te geven over alle aspecten welke te maken hebben met het organiseren van fietscross wedstrijden, het onderhouden van het wedstrijdreglement en het beoefenen van de fietscross sport in het algemeen. Het NFF-bestuur kan de Rijdersraad vragen een mening of advies te geven betreffende de bovengenoemde aspecten.

Samenstelling Rijdersraad[edit]

Het bestuur benoemt uit elke regio een licentiehouder in de Rijdersraad. Het bestuur verplicht zich die rijders in de Rijdersraad op te nemen, die binnen de regio’s worden uitgekozen. Aan de regio’s wordt overgelaten de kandidaten door middel van een procedure voor te dragen. Bij het uitverkiezen van een kandidaat, dient het regio-bestuur op de volgende criteria acht te geven:

  • Een kandidaat voor de Rijdersraad moet op regelmatige basis deelnemen aan regionale en nationale fietscrosswedstrijden georganiseerd door de NFF.
  • De minimale leeftijd om benoemd te kunnen worden in de Rijdersraad is vijftien jaar.

Het regio-overleg zal minimaal eens per jaar toetsen of de rijder nog voldoet aan de gestelde criteria. Zonodig zal het regio-overleg een andere rijder voordragen voor de Rijdersraad.

Een lid van de Rijdersraad vertegenwoordigt alle rijders uit zijn / haar regio.

Organisatie Rijdersraad[edit]

De Rijdersraad wijst uit haar midden een woordvoerder aan, welke de standpunten van de Rijdersraad zonodig zal communiceren met het NFF-bestuur. Het bestuur zal een bestuurslid aanwijzen, die als vaste contactpersoon voor de Rijdersraad zal optreden. Het NFF-bestuur zal zoveel mogelijk trachten bij de communicatie met de Rijdersraad, alle leden van de Rijdersraad daarbij te betrekken. Indien dit om praktische reden niet kan, zal de communicatie via de woordvoerder van de Rijdersraad verlopen.

Een lid van de Rijdersraad, dient initiatieven te nemen om bij zijn meningsvorming over onderwerpen van de Rijdersraad, de mening van andere rijders uit zijn regio te horen. De Rijdersraad heeft het recht om twee keer per jaar een vergadering te beleggen en deze kosten te declareren bij het NFF-bestuur mits:

  • de vergadering gehouden wordt met als doel om overleg te voeren over onderwerpen welke verband houden met de doelstelling van de Rijdersraad.
  • vooraf overeenstemming bereikt is met NFF-bestuur betreffende de hoogte van de kosten.

De contactpersoon uit het bestuur mag zonodig de vergaderingen bijwonen.

De Rijdersraad mag voorstellen doen aan het bestuur die betrekking hebben op het eigen functioneren.

Adviezen en voorstellen[edit]

De Rijdersraad kan adviezen uitbrengen en voorstellen doen. Een advies heeft betrekking op een vraag die door het bestuur is gesteld; een voorstel wordt op eigen initiatief door de Rijdersraad gedaan.

Adviezen van de Rijdersraad kunnen zowel mondeling als schriftelijk kenbaar gemaakt worden bij het NFFbestuur. Voorstellen dienen altijd schriftelijk ingediend te worden, zoveel mogelijk beargumenteerd.

Het NFF-bestuur verplicht zich de adviezen en voorstellen serieus te overwegen. Indien een advies schriftelijk wordt aangeleverd, verplicht het NFF-bestuur zich om een terugkoppeling te geven wat er met het advies gedaan wordt.